Słownik pojęć

Zachowanie prawa pobytu lub posiadanie prawa pobytu w szczególnych sytuacjach, które dotyczą także obywateli Zjednoczonego Królestwa:

Prawo pobytu po zaprzestaniu wykonywania pracy lub innej działalności zarobkowej:

Obywatel ZK, który przestał być pracownikiem lub osobą pracującą na własny rachunek, zachowuje prawo pobytu przysługujące pracownikowi lub osobie pracującej na własny rachunek w następujących przypadkach:

  • zaprzestania wykonywania pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek wskutek okresowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub wypadku lub w związku z ciążą i połogiem albo,
  • niezamierzonego bezrobocia wynikającego z rejestru bezrobotnych prowadzonego przez powiatowy urząd pracy;
  • podjęcia kształcenia lub szkolenia zawodowego.

Jeżeli okres wykonywania pracy lub wykonywania innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzedzający bezrobocie, był krótszy niż rok, prawo pobytu przysługujące pracownikowi lub osobie pracującej na własny rachunek obywatel UE zachowuje przez okres 6 miesięcy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy.

Zachowanie prawa pobytu przez członka rodziny obywatela ZK:

Członek rodziny będący obywatelem ZK zachowuje prawo pobytu w przypadku rozwodu, unieważnienia małżeństwa, śmierci lub wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatela ZK, spełniającego warunki pobytu przekraczającego 3 miesiące.

Prawo pobytu uczącego się dziecka obywatela ZK oraz jego rodzica:

Dziecku obywatela ZK, które przebywa i uczy się lub studiuje na tym terytorium, przysługuje prawo pobytu do czasu zakończenia nauki lub studiów.

Rodzicowi sprawującemu opiekę nad dzieckiem obywatela ZK, które przebywa i uczy się lub studiuje na tym terytorium, przysługuje prawo pobytu do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności; prawo to przysługuje także po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli nadal wymaga ono obecności i opieki tego rodzica, aby móc kontynuować i ukończyć naukę.

Dodatkowy formularz do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, który musisz złożyć jeśli celem Twojego pobytu w Polsce jest wykonywanie pracy, wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, prowadzenie działalności gospodarczej. Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wypełnia i podpisuje Twój pracodawca. Jeżeli wykonywanie pracy powierza ci jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub spółka, załącznik nr 1 powinna podpisać osoba upoważniona do reprezentacji tej jednostki lub spółki albo pełnomocnik wyznaczony przez tą osobę. Wtedy załącz do wniosku stosowne pełnomocnictwo. W przypadku spółek załącznik numer 1 powinna podpisać osoba wyznaczona do reprezentacji spółki wskazana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Pobierz załącznik nr 1

Możliwa do udokumentowania chęć zamieszkania w Polsce, prowadzenia życia; przeniesienia ośrodka swoich osobistych i majątkowych interesów; zamiar ten mogą potwierdzać m.in. takie dokumenty jak: umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa najmu, zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu studiów, aktualny wypis z KRS, życiorys.

Prawo do zamieszkania w określonym lokalu mieszkalnym, takim w którym znajduje się Twoje centrum życiowe, gdzie skoncentrowane są Twoje sprawy rodzinne, osobiste i majątkowe. W trakcie rozpatrywania Twojego wniosku będziemy wymagać dokumentu, który potwierdza posiadanie zapewnionego zamieszkania w Polsce.

Dokument wydawany przez urząd, na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego wynikającego z prowadzonej w tym urzędzie sprawy np. potwierdzenie złożenia wniosku, potwierdzenie legalnego pobytu osoby, która ubiega się o legalizację pobytu. Zaświadczenie wydawane jest na pisemny wniosek i jest bezpłatne, jeśli potwierdza okoliczności związane z trwającym postępowaniem.

Jeżeli starasz się o wjazd do Polski w celu pracy sezonowej, Twój pracodawca składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową w powiatowym urzędzie pracy (PUP) właściwym ze względu swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania (siedziba dotyczy osoby prawnej, np. przedsiębiorstwa, a miejsce zamieszkanie osoby fizycznej).

We wniosku pracodawca określa, m.in. proponowane wynagrodzenie, wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia. 

 Starosta weryfikuje wniosek i wpisuje go do ewidencji wniosków ws. pracy sezonowej lub odmawia wydania zezwolenia na pracę sezonową. Wpisanie do ewidencji następuje w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku, chyba że prowadzone jest postępowanie wyjaśniające – wówczas wpisanie następuje w terminie do 30 dni. Wpisując wniosek do ewidencji, starosta wydaje podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi zaświadczenie o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej.

Wtedy, Twój pracodawca  przekazuje Ci zaświadczenie o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej. Zaświadczenie to służy jako podstawa do wydania wizy w celu wykonywania pracy sezonowej lub w przypadku, a gdy wjeżdżasz do Polski w ruchu bezwizowym, służy jako potwierdzenie celu wjazdu na terytorium RP.

Dokument potwierdzający zarejestrowanie pobytu obywatela UE w Polsce, ważny bezterminowo.

Dokument wydany przez uczelnię, na której studiujesz, na określonym formularzu, podpisany przez upoważnioną osobę, potwierdzający że jesteś studentem, na jakim kierunku studiujesz, w jakim języku odbywa się kształcenie, jakie osiągasz wyniki itp.

Obywatele Turcji mają szczególne uprawnienie do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  Zasady określone zostały w decyzji nr 1/80 Rady Stowarzyszenia Republiki Tureckiej i EWG zdnia 19 września 1980r. w sprawie rozwoju Stowarzyszenia, która to Rada została powołana na podstawie Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją, podpisanego w Ankarze dnia 12 września 1963 r.  

Na tej podstawie, obywatel Turcji:

  • po 1 roku legalnego zatrudnienia ma prawo do odnowienia pozwolenia na pracę u tego samego pracodawcy, o ile jego stanowisko zostaje zachowane 
  • po 3 latach legalnego zatrudnienia ( z zastrzeżeniem pierwszeństwa ob. RP) ma prawo do pracy w tym samym zawodzie u dowolnego pracodawcy
  • po 4 latach  legalnego zatrudnienia – może podjąć pracę bez zezwolenia

W zakresie dotyczącym członków rodzin obywateli Turcji:

  • członek rodziny obywatela Turcji, któremu wydano zezwolenie na dołączenie do niego w ramach łączenia rodzin, może podjąć pracę po 5 latach legalnego pobytu w Polsce
  • dzieci obywatela Turcji, które ukończyły szkolenie zawodowe w Polsce – mogą podjąć pracę po  3 latach legalnego zatrudnienia jednego z rodziców na terytorium Polski.

Wstrzymanie rozpatrywania Twojego wniosku np. w przypadku wyjazdu z Polski na kilka miesięcy możesz wnioskować o wstrzymanie procedury i kontynuowanie jej po Twoim powrocie do Polski. Złóż wtedy wniosek o zawieszenie. Zawieszenie postępowania ma formę postanowienia, na które przysługuje zażalenie. W okresie zawieszenia postępowania na Twój wniosek, nie będziesz miał zalegalizowanego pobytu z tytułu trwania procedury legalizującej pobyt. Jeżeli chcesz kontynuować postępowanie, możesz podjąć postępowanie. Aby to zrobić - żłóż wniosek o podjęcie postępowania.

 

Zawód, do którego wykonywania na terenie Polski wymagane są określone prawem dokumenty, np.: kierowca samochodu ciężarowego, nauczyciel, lekarz.

Wyrażenie sprzeciwu wobec postanowienia np. o zwrocie Twojego wniosku lub o zawieszeniu postępowania. Na złożenie zażalenia masz 7 dni od momentu odebrania postanowienia, z którego treścią się nie zgadzasz. Zażalenie składasz na piśmie, wymagany jest Twój podpis. Wniesienie zażalenia w terminie wstrzymuje wykonania postanowienia.

Pozytywne rozstrzygnięcie kończące rozpatrywanie Twojego wniosku w sprawie legalizacji pobytu/zezwolenia na pracę wydawane w formie decyzji.

Tytuł pobytowy uprawniający do pobytu w Polsce, udzielany na okres od 3 miesięcy do 3 lat. Warunki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy różnią się w zależności od celu pobytu w Polsce np. zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na studia itp. Zezwolenie wydawane jest w formie decyzji przez wojewodę właściwego dla Twojego miejsca pobytu w Polsce.

Zezwolenie na pobyt czasowy, które udzielane jest, gdy bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie tego zezwolenia przebywałeś na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23 (tj. ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe) i posiadasz obywatelstwo określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 (tj. obywatelstwo białoruskie).

Zezwolenie na pobyt czasowy, które udzielane jest gdy Twoim celem pobytu w Polsce jest zamieszkanie ze współmałżonkiem lub małoletnim. Twój współmałżonek lub dziecko muszą posiadać obywatelstwo polskie lub być cudzoziemcami. Jest kilka rodzajów zezwoleń udzielanych członkom rodzin. Sprawdź, które dotyczy Twojej sytuacji rodzinnej.

Zezwolenie na pobyt czasowy, które udzielane jest gdy Twoim celem pobytu w Polsce jest wykonywanie pracy. Zezwolenie to uprawnia do pobytu w Polsce i do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy oraz warunkach określonych w decyzji. Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Zezwolenie na pobyt czasowy, które udzielane jest gdy celem pobytu cudzoziemca w Polsce jest wykonywanie pracy charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty w oddziale lub przedstawicielstwie pracodawcy macierzystego, którego siedziba znajduje się poza granicami Unii Europejskiej. Wniosek o udzielenie tego rodzaju zezwolenia składa jednostka przyjmująca, w której cudzoziemiec będzie wykonywał pracę na terytorium Polski.

Niebieska karta UE, zezwolenie na pobyt czasowy, które udzielane jest gdy celem Twojego pobytu w Polsce jest wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym posiadania wyższych kwalifikacji zawodowych np. posiadania wyższego wykształcenia. Zezwolenie to uprawnia do pobytu w Polsce i do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy oraz warunkach określonych w decyzji. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej https://www.poznan.uw.gov.pl/zezwolenie-na-pobyt-czasowy/niebieska-karta-ue.

Zezwolenie na pobyt czasowy, które udzielane jest, gdy z powodu obowiązku stawienia się w sądzie lub wyjątkowej sytuacji osobistej np. leczenia służącemu ratowaniu życia musisz przebywać w Polsce. Zezwolenie to udzielane jest na okres do 6 miesięcy.

Zezwolenie na pobyt czasowy, które udzielane jest gdy Twoim celem pobytu w Polsce jest wykonywanie pracy sezonowej. Branże, które mają charakter sezonowy określone są przepisami. Zezwolenie to udzielane jest na okres ważności zezwolenia na pracę sezonową wydanego przez starostę i uprawnia do pobytu w Polsce w okresie ważności. Szczegółowe informacje znajdziesz TUTAJ.  

Zezwolenie na pobyt czasowy, które udzielane jest gdy Twoim celem pobytu w Polsce jest podjęcie lub kontynuacja studiów stacjonarnych. Szczegółowe informacje znajdziesz tu. 

Zezwolenie na pobyt w Polsce udzielane na czas nieokreślony. Warunkiem ubiegania się o ten rodzaj zezwolenia jest legalny pobyt w Polsce przez okres co najmniej 5 lat. Szczegółowe informacje znajdziesz TUTAJ.

Zezwolenie na pobyt w Polsce udzielane na czas nieokreślony. Zezwolenie to udzielane jest w określonych przypadkach. Szczegółowe informacje znajdziesz na naszej stronie internetowej.

Dokument, który uprawnia do wykonywania legalnej pracy w Polsce pod warunkiem, że cudzoziemiec ma legalny pobytu np. ważną wizę, zezwolenie na pobyt czasowy. Zezwolenie na pracę wydawane jest na wniosek pracodawcy. Szczegółowe informacje.

Zezwolenie na pracę wykonywaną na rzecz pracodawcy, który prowadzi działalność w branży o charakterze sezonowym, określonym przepisami. Wykaz działalności uznawanych za pracę sezonową określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę dla cudzoziemca. Wykaz ten możesz znaleźć na stronie internetowej: https://psz.praca.gov.pl/-/6223586-w-sprawie-podklas-dzialalnosci-wedlug.... Zezwolenie to wydaje starosta na okres do 9 miesięcy w danym roku kalendarzowym.

Zezwolenie wydawane jest wtedy, gdy wykonujesz pracę u pracodawcy zagranicznego i jesteś delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego z pracodawcą zagranicznym. Wydaje je wojewoda właściwy ze względu na siedzibę podmiotu, do którego jesteś delegowany.

Rodzaj zgody na pobyt przyznawany cudzoziemcom, których z ważnych powodów nie można zobowiązać do powrotu do kraju ojczystego np. zobowiązanie do powrotu naruszałoby prawo do życia rodzinnego. Zgoda na pobyt ze względów humanitarnych przyznawana jest przez Straż Graniczną.

Zmiana pracodawcy lub pracodawcy użytkownika, uzyskanie uprawnień do wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę lub zmiana określonych w decyzji o udzieleniu jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę warunków dotyczących: stanowiska pracy, wysokości wynagrodzenia, wymiaru czasu pracy, rodzaju umowy, na podstawie której praca jest wykonywana wymaga zmiany zezwolenia. Z wnioskiem o zmianę decyzji może wystąpić tylko cudzoziemiec. Zmiana decyzji podlega opłacie skarbowej.

 

W określonych przepisami sytuacjach np. jeśli przebywasz w Polsce nielegalnie tj. bez ważnego paszportu lub wizy, lub gdy przekroczyłeś dopuszczalny okres pobytu w ramach ruchu bezwizowego Straż Graniczna zobowiąże Cię do opuszczenia terytorium Polski. Zobowiązanie to ma formę decyzji, od której możesz się odwołać. Po otrzymaniu decyzji o zobowiązaniu do wyjazdu z Polski nie będziesz mógł ponownie przyjechać przez określony w decyzji okres.

Bezpośredni potomek: dziecko, wnuk, prawnuk, praprawnuk, itd.

Wszelkie przejawy istnienia więzi z narodem polskim, takie jak: znajomość i pielęgnowanie polskiej mowy, polskich zwyczajów, tradycji, kultury.

Jeśli nie udokumentujesz, że zapłaciłeś opłatę skarbową za złożenie wniosku, Twój wniosek nie będzie rozpatrywany, wydamy postanowienie o jego zwrocie, sprawa będzie zakończona. Możesz złożyć zażalenie, jeżeli nie zgadzasz się z postanowieniem.