Słownik pojęć

Powinieneś opuścić terytorium Polski, najpóźniej w ostatnim dniu:

  • ważności Twojej wizy, jeżeli nie złożyłeś wniosku o jej przedłużenie
  • ważności Twojej karty pobytu czasowego, jeżeli nie złożyłeś wniosku o wydanie nowego zezwolenia na pobyt czasowy
  • pobytu w ruchu bezwizowym, jeżeli jesteś do niego uprawniony
  • ważności innego dokumentu pobytowego np. karty pobytu wydanej przez inny kraj Schengen, przy zachowaniu warunków pobytu na tym dokumencie
  • 14-dniowego okresu do wniesienia odwołania od decyzji negatywnej w sprawie Twojego wniosku o pobyt, jeżeli zrezygnowałeś z prawa do odwołania i nie posiadasz innego ważnego dokumentu uprawniającego Cię do pobytu w Polsce
Jeżeli złożyłeś odwołanie od decyzji negatywnej, powinieneś opuścić terytorium Polski w ciągu 30 dni od dnia, w którym decyzja organu II instancji została Tobie doręczona.

Jeżeli nie opuścisz Polski dobrowolnie, możesz otrzymać decyzję o zobowiązaniu do opuszczenia kraju oraz zakaz ponownego wjazdu do Polski i strefy Schengen.

Jest to osoba, która nie jest obywatelem Unii Europejskiej.

Obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (United Kingdom national) oznacza obywatela Zjednoczonego Królestwa w rozumieniu deklaracji Rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z dnia 31 grudnia 1982 r. w sprawie definicji terminu „obywatele” (Dz. Urz. UE C 23 z 28.01.1983, str. 1) i deklaracji nr 63 załączonej do Aktu końcowego konferencji międzyrządowej, która przyjęła Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, podpisany w dniu 13 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. UE C 306 z 17.12.2007, str. 270).

Zgodnie z tymi deklaracjami "obywatel Zjednoczonego Królestwa" to:

  • obywatel brytyjski (a British Citizen), z wyłączeniem tych z Wysp Normandzkich oraz z Wyspy Man* (the Channel Islands and Isle of Man),
  • bezpaństwowy poddany Korony Brytyjskiej z prawem do pobytu (a British Subject with a right toabode) - status pobytowy, który nie jest już przyznawany,
  • obywatel brytyjskich terytoriów zamorskich powiązany z Gibraltarem (British OverseasTerritories Citizen with a connection to Gibraltar).

Co do zasady, obywatel ZK jest beneficjentem Umowy Wystąpienia, jeżeli korzystał z prawa pobytu w państwie członkowskim zgodnie z prawem Unii przed zakończeniem okresu przejściowego (do końca 2020 r.) i potem w dalszym ciągu w nim zamieszkuje lub jeżeli korzystał  z uprawnień pracowników przygranicznych w co najmniej jednym państwie członkowskim zgodnie z prawem Unii przed zakończeniem okresu przejściowego i potem w dalszym ciągu z nich korzysta.

* uprawnienia posiadaczy paszportów wydanych przez Baliwat Wyspy Jersey (jak również Baliwat Wyspy Guernsey oraz Wyspę Man)  zależne są od tego, czy w paszporcie została zamieszczona adnotacja o braku uprawnienia posiadacza paszportu do korzystania z unijnych przepisów odnoszących się do zatrudnienia lub działalności gospodarczej następującej treści “THE HOLDER IS NOT ENTITLED TO BENEFIT FROM EU PROVISIONS RELATING TO EMPLOYMENT OR ESTABLISHMENT”. Brak takiej adnotacji oznacza, że posiadacz paszportu jest objęty rozwiązaniami prawnymi jakie obowiązują w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE.

Rodzaj zgody na pobyt  przyznawany cudzoziemcom, którzy nie otrzymali statusu uchodźcy i w przypadku powrotu do swojego kraju byliby realnie narażeni na karę śmierci, egzekucję, tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie, poważne zagrożenie dla życia lub zdrowia, wynikające z powszechnego stosowania przemocy wobec ludności cywilnej w sytuacji wewnętrznego lub międzynarodowego konfliktu zbrojnego. Ochrona uzupełniająca udzielana jest przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie.

Odciski linii papilarnych pobierane przy ubieganiu się o zezwolenie na pobyt czasowy/pobyt stały/pobyt rezydenta długoterminowego UE/wymianę karty pobytu/kartę pobytową dla członka rodziny obywatela UE/karty stałego pobytu dla członka rodziny obywatela UE, od cudzoziemców w wieku powyżej 6 lat. Od 01.01.2021 r. wymóg ten dotyczy również wniosków składanych przez obywateli ZK i członków rodziny obywateli ZK. To jeden z tzw. wymogów formalnych, którego brak uniemożliwia rozpoczęcie postępowania. Odciski palców pobierane są podczas przyjęcia wniosku, jeśli składasz go osobiście. W przypadku wysłania wniosku pocztą, będziesz musiał przyjść do urzędu, aby  je uzupełnić. Odciski linii papilarnych pobierane są za pomocą urządzenia do elektronicznego pobierania odcisków. Pobrane dane zapisane są w karcie pobytu, którą otrzymasz po uzyskaniu zezwolenia na pobyt i służą do identyfikacji posiadacza. Złożenie odcisków palców przez osoby w wieku powyżej 6 lat jest czynnością niezbędną do wszczęcia postępowania.

 

Inaczej odmowa rozpatrywania złożonego przez ciebie wniosku. Rozstrzygnięcie kończące postępowanie w sprawie, które może być wydane w określonych przepisami przypadkach np. gdy nie jesteś uprawniony do złożenia wniosku. Odmowa wszczęcia postępowania wydawana jest w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie. W uzasadnieniu postanowienia wyjaśnimy, dlaczego złożony przez ciebie wniosek nie będzie rozpatrzony.

Aktualny dokument wydawany przez urząd stanu cywilnego tj. nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku, potwierdzający zawarcie związku małżeńskiego. W przypadku aktów stanu cywilnego wydanych poza granicami Polski, konieczne będzie złożenie również tłumaczenia przysięgłego tego dokumentu.

Należy pamiętać, że w przypadku obywateli państw – członków konwencji o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze w dniu 5 października 1961r. należy załączyć do wniosku o pobyt czasowy kserokopię aktu zagranicznego z klauzulą apostille wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego a oryginał do wglądu.
W innym wypadku złóż kserokopię aktu zalegalizowanego przez Konsula Rzeczpospolitej Polskiej po uprzednim uwierzytelnieniu go przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych kraju Twojego pochodzenia  wraz z tłumaczeniem dokumentu dokonanym na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego a oryginał przedstaw do wglądu.

Wyrażenie sprzeciwu wobec decyzji urzędu, z którą się nie zgadzasz. Na złożenie odwołania masz 14 dni od momentu odebrania decyzji. Odwołanie składasz na piśmie, wymagany jest Twój podpis. Złożenie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji, co oznacza, że Twoja sprawa nie będzie zakończona do czasu jego rozpatrzenia.

Okres pobytu w Polsce na podstawie wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy, wydanych w celu podjęcia lub kontynuowania nauki na terytorium Polski w formie innej niż studia stacjonarne.

Okres pobytu w Polsce na podstawie wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy, wydanych w celu podjęcia lub kontynuowania studiów stacjonarnych.

Dziecko, którego rodzice są nieznani lub które przebywa w Polsce bez rodziców i potrzebuje opiekuna, który będzie reprezentował jego interesy np. w urzędach. Opiekuna wyznacza sąd opiekuńczy.

Opłaty za złożenie wniosku, udzielenie zezwolenia i inne czynności urzędowe. Wysokość opłaty określona jest przepisami. Informację o wymaganej opłacie znajdziesz na naszej stronie internetowej. Za wydanie karty pobytu również pobierana jest opłata (kwota 100 zł lub 50 zł w zależności od wydanej decyzji).

Osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, w której odbywa się staż, mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator stażu musi być zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Dokument, który nie jest kopią. Czasami przepisy umożliwiają złożenie kopii dokumentu, zamiast oryginału, ale wówczas kopia powinna być uwierzytelniona (potwierdzona za zgodność z oryginałem). Uwierzytelnienia kopii dokumentu może dokonać pracownik urzędu, który przyjmuje dokument, wówczas odpowiednio to oznacza pieczęcią i podpisem. Uwierzytelnienia może również dokonać np. notariusz, a także radca prawny/adwokat jeżeli jest Twoim pełnomocnikiem.

Wizyta w urzędzie wymagana przy ubieganiu się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowypobyt stałypobyt rezydenta długoterminowego UE/ wydanie-wymianę karty pobytukartę pobytową dla członka rodziny obywatela UEkartę stałego pobytu dla członka rodziny obywatela UEo przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego / w sprawach o wydanie dokumentu obywatelowi UE. Od 1.01.2021 r. wymóg ten dotyczy również wniosków składanych przez obywateli ZK i członków rodzin obywateli ZK. Na wizytę nie zapomnij zabrać ważnego paszportu, który służy do potwierdzenia Twojej tożsamości. Podczas wizyty pobierzemy również odciski palców.  Brak osobistego stawiennictwa jest brakiem formalnym, który uniemożliwia rozpatrzenie Twojego wniosku.

 

 

Dokument, który wraz z ważnym tytułem pobytowym np. wizą uprawnia obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy do wykonywania legalnej pracy w Polsce, na warunkach w nim określonych. Oświadczenie o powierzeniu pracy rejestrowane jest przez pracodawcę w powiatowym urzędzie pracy. Okres wykonywania pracy na podstawie oświadczenia nie może przekroczyć łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, niezależnie od liczby pracodawców.

Dzieckiem jest każda osoba, która nie ukończyła 18 roku życia. Nabycie obywatelstwa polskiego przez dziecko jest pochodną nabycia obywatelstwa polskiego przez jego rodziców bądź jednego z nich. Jeżeli jedno z rodziców występuje do Prezydenta RP o nadanie obywatelstwa polskiego, to dziecko, które pozostaje pod jego władzą rodzicielską, może wraz z tym rodzicem nabyć obywatelstwo polskie, ale pod warunkiem, że drugie z rodziców (o ile też przysługuje mu władza rodzicielska nad dzieckiem) złoży przed właściwym organem w odpowiedni sposób oświadczenie o wyrażeniu zgody na nadanie dziecku obywatelstwa polskiego. Jeżeli natomiast dziecko ukończyło 16 rok życia, to nadanie mu obywatelstwa polskiego może nastąpić za zgodą dziecka złożoną przed właściwym organem w drodze takiego oświadczenia.

Dzieckiem jest każda osoba, która nie ukończyła 18 roku życia. Utrata obywatelstwa polskiego przez dziecko jest pochodną utraty obywatelstwa polskiego przez jego rodziców bądź jednego z nich. Jeżeli jedno z rodziców występuje do Prezydenta RP o utratę obywatelstwa polskiego, to dziecko, które pozostaje pod jego władzą rodzicielską, może wraz z tym rodzicem utracić obywatelstwo polskie, ale pod warunkiem, że drugie z rodziców (o ile też przysługuje mu władza rodzicielska nad dzieckiem) złoży przed właściwym organem w odpowiedni sposób oświadczenie o wyrażeniu zgody na utratę przez dziecko obywatelstwa polskiego. Jeżeli natomiast dziecko ukończyło 16 rok życia, to utrata obywatelstwa polskiego może nastąpić za zgodą dziecka złożoną przed właściwym organem w drodze takiego oświadczenia.

Dzieckiem jest każda osoba, która nie ukończyła 18 roku życia. Nabycie obywatelstwa polskiego przez dziecko jest pochodną nabycia obywatelstwa polskiego przez jego rodziców bądź jednego z nich. Jeżeli jedno z rodziców występuje o uznanie za obywatela polskiego, to dziecko, które pozostaje pod jego władzą rodzicielską, może wraz z tym rodzicem nabyć obywatelstwo polskie, ale pod warunkiem, że drugie z rodziców (o ile też przysługuje mu władza rodzicielska nad dzieckiem) złoży przed właściwym organem w odpowiedni sposób oświadczenie o wyrażeniu zgody na uznanie dziecka za obywatela polskiego. Jeżeli natomiast dziecko ukończyło 16 rok życia, to uznanie go za obywatela polskiego może nastąpić za zgodą dziecka złożoną przed właściwym organem w drodze takiego oświadczenia.

Pisemne oświadczenie, w którym organizator stażu zobowiązuje się do poniesienia kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu do powrotu, jeżeli taka decyzja została wydana i wykonana przed upływem 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy dotyczącej odbywania stażu, a podstawą wydania tej decyzji był Twój nielegalny pobyt na terytorium Polski.