Słownik pojęć

Umowa zawarta w formie pisemnej, przed notariuszem, w której jedna ze stron zobowiązuje się do okresowego świadczenia, na rzecz drugiej strony określonej kwoty pieniędzy.

To osoba polskiego pochodzenia, która przybyła do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej wydanej w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe oraz nabyła obywatelstwo polskie z mocy prawa z chwilą przekroczenia granicy RP na podstawie tej wizy.

Umówienie wizyty w urzędzie możliwe jest za pośrednictwem Portalu Cudzoziemca inPOL.

Dokument potwierdzający twoje zeznanie podatkowe w danym roku podatkowym, złożone we właściwym urzędzie skarbowym.

Możliwość przekraczania granicy na podstawie paszportu, bez konieczności posiadania wizy lub karty pobytu np. obywatele Ukrainy posiadający paszport biometryczny mogą wjechać do Polski bez wizy. Warunki wjazdu i pobytu oraz wykaz państw, których obywatele mają prawo wjazdu i pobytu w ruchu bezwizowym do Polski znajdziesz na stronie internetowej.