Słownik pojęć

Główny powód, dla którego przyjechałeś i przebywasz w Polsce.

Państwowy rejestr przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi. W rejestrze możesz sprawdzić aktualny status działalności, siedzibę firmy, kto jest jej właścicielem, jaki jest profil działalności przedsiębiorcy itp. Informacje zawarte w rejestrze sprawdzisz na stronie internetowej.

Jeżeli ustał cel pobytu, na który dostałeś zezwolenie, Twoje zezwolenie może zostać anulowane. Jeżeli cel pobytu się zmienił, a Ty w dalszym ciągu chcesz pozostać w Polsce, złóż nowy wniosek wskazując nowe okoliczności.

Współmałżonek tj. żona, mąż oraz dziecko do ukończenia 18 roku życia tj. małoletni. Pozostałe osoby spokrewnione z cudzoziemcem np. rodzeństwo, rodzice nie korzystają ze statusu członka rodziny.

Członek rodziny niebędący obywatelem UE zachowuje prawo pobytu w Polsce w przypadku:

1)  śmierci obywatela UE, jeżeli przebywał z nim na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż rok przed dniem śmierci obywatela UE;

2)  rozwodu lub unieważnienia małżeństwa z obywatelem UE,  jeżeli:

 • małżeństwo trwało co najmniej 3 lata przed wszczęciem postępowania w sprawie o rozwód lub o unieważnienie małżeństwa, w tym rok w czasie pobytu obywatela UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
 • jako były małżonek obywatela UE sprawuje opiekę nad jego dziećmi, na podstawie porozumienia między byłymi małżonkami lub na podstawie orzeczenia sądu, lub
 • przemawiają za tym szczególnie istotne okoliczności, w tym związane z podleganiem przemocy w rodzinie
 • w trakcie trwania małżeństwa, lub
 • jako były małżonek obywatela UE ma prawo do odwiedzin małoletniego dziecka, na podstawie porozumienia między byłymi małżonkami lub na podstawie orzeczenia sądu, gdy z porozumienia lub orzeczenia wynika, że odwiedziny odbywają się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku śmierci lub wyjazdu obywatela UE,  z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dziecko obywatela UE przebywające i uczące się lub studiujące na tym terytorium oraz rodzic sprawujący nad nim opiekę, bez względu na posiadane obywatelstwo, zachowują prawo pobytu do czasu zakończenia przez dziecko nauki lub studiów.

Małżonek obywatela UE, dziecko obywatela UE lub jego małżonka w wieku do 21 lat lub pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka, rodzic obywatela UE lub jego małżonka, pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka. Członkiem rodziny jest zarówno obywatel UE jak i cudzoziemiec nieposiadający obywatelstwa państwa należącego do UE.

Członek rodziny obywatela ZK oznacza następujące osoby, bez względu na obywatelstwo:

 • współmałżonka
 • partnera, z którym obywatel Unii zawarł zarejestrowany związek partnerski, na podstawie ustawodawstwa danego Państwa Członkowskiego, jeżeli ustawodawstwo przyjmującego Państwa Członkowskiego uznaje równoważność między zarejestrowanym związkiem partnerskim a małżeństwem, oraz zgodnie z warunkami ustanowionymi w odpowiednim ustawodawstwie przyjmującego Państwa Członkowskiego;
 • bezpośrednich zstępnych (dzieci), którzy nie ukończyli dwudziestego pierwszego roku życia lub pozostają na utrzymaniu, oraz tych współmałżonka lub partnera
 • bezpośrednich wstępnych (rodziców) pozostających na utrzymaniu oraz tych współmałżonka lub partnera
 • osoby inne niż te zdefiniowane powyżej, których obecność jest konieczna dla obywateli Zjednoczonego Królestwa do tego, by ci obywatele Zjednoczonego Królestwa nie zostali pozbawieni prawa pobytu przyznanego im na podstawie Umowy Wystąpienia (ta kategoria dotyczy prawa pobytu bezpośredniego wstępnego małoletniego obywatela UE, sprawującego faktyczną opiekę nad tym małoletnim obywatelem UE i na którego utrzymaniu ten małoletni obywatel UE pozostaje).

Członkowie rodzin obywatela ZK są beneficjentami Umowy Wystąpienia, jeżeli spełniają jeden z następujących warunków:

 • zamieszkiwali w Polsce zgodnie z prawem UE przed zakończeniem okresu przejściowego i w dalszym ciągu tu mieszkają;
 • byli bezpośrednio spokrewnieni z w/w obywatelami ZK i zamieszkiwali poza Polską przed zakończeniem okresu przejściowego, jeżeli spełniają powyższe warunki w chwili ubiegania się o pobyt na podstawie Umoy Wystąpienia w celu dołączenia do w/w obywateli ZK;

Umowa Wystąpienia przewiduje także kategorię "Przyszli członkowie rodzin" - dzieci w/w obywateli ZK (nie obejmuje dzieci małżonka, chyba, że adoptowane też przez w/w obywatela ZK) lub przysposobione przez nich, urodzone lub przysposobione po zakończeniu okresu przejściowego, w państwie przyjmującym lub poza jego terytorium, do ukończenia 21 lat i pozostające na utrzymaniu obywatela ZK lub jego współmałżonka/partnera, które w chwili ubiegania się o pobyt w celu dołączenia do w/w obywateli ZK spełniają jeden z następujących warunków:

 •  oboje rodzice są w/w obywatelami ZK;
 •  jedno z rodziców jest w/w obywatelem ZK a drugie jest obywatelem państwa przyjmującego; lub
 •  jedno z rodziców jest w/w obywatelem ZK i sprawuje wyłączną lub wspólną pieczę nad dzieckiem.