Słownik pojęć

Dokument wydawany po rozpatrzeniu twojego wniosku. Decyzję pozytywną otrzymasz, jeśli spełniasz warunki do udzielenia zezwolenia. W decyzji tej określimy warunki oraz okres twojego pobytu w Polsce. Decyzję odmowną otrzymasz, jeśli nie spełnisz warunków do udzielenia zezwolenia. W decyzji wyjaśnimy, dlaczego nie otrzymałeś decyzji pozytywnej. W określonych przypadkach np. na twój wniosek wydamy decyzję o umorzeniu postępowania. Decyzja ta zakończy rozpatrywanie twojego wniosku bez dokonania oceny spełnienia warunków do udzielenia zezwolenia. Decyzję wysyłamy na podany przez ciebie adres zamieszkania lub na adres pełnomocnika, którego wyznaczyłeś. Od każdej decyzji możesz się odwołać.

Jeśli przebywasz w Polsce sam minimalna kwota wynosi 776 zł netto miesięcznie. Jeżeli przebywasz w Polsce wraz z członkami rodziny, którzy są na Twoim utrzymaniu i prowadzą z Tobą wspólne gospodarstwo domowe, musisz posiadać środki w wysokości co najmniej po 600 zł netto miesięcznie na siebie i każdego członka rodziny.

Dokument, z którego wynika, że przebywałeś w Polsce; mogą to być, np. PIT-y, świadectwa pracy, umowy o pracę itp.

Obywatel Zjednoczonego Królestwa może wykazać swoje obywatelstwo na kilka sposobów. Dzieje się tak dlatego, że można je uzyskać na kilka sposobów tj. poprzez narodziny, pochodzenie, rejestrację lub naturalizację. Poniższe zestawienie przedstawia katalog akceptowanych dowodów na wykazanie obywatelstwa przygotowany przez UDSC w uzgodnieniu z Home Office:

Obywatele brytyjscy (British citizens) (z wyłączeniem tych z Wysp Normandzkich oraz z Wyspy Man (the Channel Islands and Isle of Man):

 • Paszport obywatela brytyjskiego wydany przez HMPO (Urząd Paszportowy Jej Królewskiej Mości, poprzednio UKPA) lub CSRO (Urząd Statusu Cywilnego i Rejestracji) Gibraltar

LUB

 • Certyfikat naturalizacji,
 • Certyfikat rejestracji,
 • Akt urodzenia wskazujący na urodzenie w Zjednoczonym Królestwie przed dniem 1 stycznia 1983r.,
 • Akt urodzenia wykazujący na urodzenie w Zjednoczonym Królestwie po dniu 1  stycznia 1983r. oraz dowód, że rodzic* był osiedlony w Zjednoczonym Królestwie lub był obywatelem brytyjskim (a British citizen) w tym czasie,
 • Dowód urodzenia poza granicami Zjednoczonego Królestwa, gdy rodzic był urodzony w Zjednoczonym Królestwie,
 • Zagraniczny paszport z zaświadczeniem o uprawnieniu do prawa do pobytu na podstawie sekcji 2 ust. 1 lit. a) ustawy o imigracji z 1971r. (certificate of Entitlement to the Right of Abode under section 2(1)(a) of the Immigration Act 1971)

Obywatele brytyjskich terytoriów zamorskich, którzy wywodzą swoje obywatelstwo ze związku z Gibraltarem

 • Paszport obywatela brytyjskich terytoriów zamorskich, z wyrazem „Gibraltar” na okładce, wydany przez CSRO

LUB

 • Certyfikat naturalizacji lub rejestracji jako BOTC (British overseas territories citizens) z Gibraltaru,
 • Akt urodzenia wskazujący na urodzenie na Gibraltarze przed dniem 1 stycznia 1983r.,
 • Akt urodzenia wskazujący na urodzenie na Gibraltarze po dniu 1 stycznia 1983r. oraz dowód, że rodzic był osiedlony na terytorium Gibraltaru lub był obywatelem brytyjskich terytoriów zamorskich w tym czasie;
 • Dowód urodzenia poza terytorium Gibraltaru, gdy rodzic urodził się na Gibraltarze

Bezpaństwowi poddani Korony Brytyjskiej, którzy mają prawo pobytu na podstawie sekcji 2 brytyjskiej ustawy o imigracji z 1971r. 

 • Paszport bezpaństwca poddanego Korony Brytyjskiej z zaświadczeniem o uprawnieniu do prawa do pobytu, wydany przez HMPO              

Oficjalny/urzędowy dokument, który potwierdza twoje dane osobowe i wygląd np. paszport, karta pobytu.

Dokument, który będziesz musiał złożyć, aby udowodnić spełnienie jednego z warunków udzielenia zezwolenia. Dokumentem takim jest akt własności lokalu, umowa najmu, oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym (właściciela) o zapewnieniu miejsca zamieszkania,  potwierdzenie zameldowania, oświadczenie pracodawcy o zapewnieniu tobie zakwaterowania. W dokumentach tych należy podać twoje imię i nazwisko, adres lokalu i okres twojego zamieszkania. Jeśli składasz oświadczenie pracodawcy o zapewnieniu tobie miejsca zamieszkania wraz z umową najmu zawartą pomiędzy pracodawcą a właścicielem lokalu upewnij się, że nie zawiera ona punktu dot. braku możliwości podnajmowania lokalu osobom trzecim.

 

W polskich przepisach istnieje katalog takich dokumentów. Nie są to jedyne dokumenty, które możesz przedstawić. Są to dokumenty wydane przez polskie władze państwowe lub kościelne, a także przez władze byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczące ciebie lub twoich rodziców, dziadków lub pradziadków, w szczególności:

 • polskie dokumenty tożsamości,
 • akty stanu cywilnego lub ich odpisu albo metryki chrztu poświadczające związek z polskością;
 • dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w Wojsku Polskim, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
 • dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
 • dokumenty tożsamości lub inne dokumenty urzędowe zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
 • dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej zawierające wpis informujący o jej narodowości polskiej;
 • dokumenty potwierdzające prześladowanie osoby ze względu na jej polskie pochodzenie.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o repatriacji dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą̨ być dokumenty, wydane przez polskie władze państwowe lub kościelne, a także przez władze byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczące cudzoziemca lub jego rodziców, dziadków lub pradziadków, a w szczególności:

 • polskie dokumenty tożsamości;
 • akty stanu cywilnego lub ich odpisy albo metryki chrztu poświadczające związek z polskością;
 • dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w Wojsku Polskim, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
 • dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwiezienia, zawierające wpis  informujący o narodowości polskiej;
 • dokumenty tożsamości lub inne dokumenty urzędowe zawierające wpis informujący o narodowości polskiej.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o repatriacji dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą̨ być również inne dokumenty, a w szczególności:

 • o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o jej narodowości polskiej;
 • potwierdzające prześladowanie osoby ze względu na jej polskie pochodzenie.

Adnotacja w karcie pobytu, którą umieścimy jeśli będziesz uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub będziesz zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Adnotacja ta nie oznacza, że masz pełny dostęp do polskiego rynku pracy, może to być dostęp ograniczony np. jeśli otrzymałeś zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, możesz pracować u konkretnego pracodawcy i na konkretnym stanowisku, określonym w decyzji.

Kopia decyzji potwierdzona za zgodność z oryginałem, wydana na twój pisemny wniosek po wcześniejszym uiszczeniu opłaty skarbowej (5 zł za każdą stronę decyzji).

Działalność zarobkowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, po zarejestrowaniu we właściwym rejestrze CEIDG lub KRS.