Słownik pojęć

 Obywatel ZK lub członek rodziny obywatela ZK, który na podstawie Umowy Wystąpienia, po upływie okresu przejściowego będzie posiadać prawo pobytu w Polsce co do zasady na dotychczasowych warunkach jeśli:

– korzystał z prawa pobytu w Polsce zgodnie z prawem UE przed zakończeniem okresu przejściowego (dotyczy to także obywateli Zjednoczonego Królestwa, którzy wjechali do Polski po dacie Brexitu, a przed upływem okresu przejściowego);

– w dalszym ciągu mieszka w Polsce.

Dla nabycia i zachowania uprawnień beneficjenta Umowy Wystąpienia istotna będzie ciągłość pobytu bezpośrednio przed upływem okresu przejściowego oraz po jego upływie.

Bezwarunkowe pobyty do 3 miesięcy (bez konieczności spełniania warunków dotyczących pobytów przekraczających 3 miesiące) będą także uwzględniane. Obywatele Zjednoczonego Królestwa nie będą musieli przebywać w Polsce w 31.12.2020 r., aby posiadać uprawnienia pobytowe na podstawie Umowy Wystąpienia. Dopuszczalne są nieobecności (przerwy w pobycie) jakie mają zastosowanie do celów nabycia prawa stałego pobytu. Zasada ta będzie miała zastosowanie także do oceny ciągłości pobytu w Polsce po upływie okresu przejściowego.

Inaczej: apatryda, to osoba, która nie jest uznawana za obywatela żadnego państwa w zakresie obowiązywania jego prawa.

Braki wniosku, które uniemożliwiają nadanie sprawie dalszego  biegu, tj. brak podpisu wnoszącego podanie, brak jego adresu, nieokreślona treść żądania, nieprawidłowo wypełniony formularz wniosku itp. W sprawach o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP brakami formalnymi są także braki w tych dokumentach,  które są istotne, aby ustalić aktualną sytuację wnioskodawcy (np. stan cywilny, ilość małoletnich dzieci objętych wnioskiem, działalność zarobkowa, polskie pochodzenie itd.). Jeżeli wniosek zawiera braki formalne lub nie dołączono do niego wszystkich dokumentów, wzywa się do usunięcia tych braków w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wezwania. Po upływie tego terminu wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Dokumenty, bez których nie możemy wszcząć postępowania, czyli rozpatrywać Twojego wniosku np. wypełniony i podpisany formularz wniosku, fotografie, okazany oryginał paszportu itp. Musisz je uzupełnić, żeby otrzymać pieczątkę w paszporcie. Ocena formalna wniosku to wstępny etap całej procedury, sprawdzamy wtedy złożone przez Ciebie dokumenty. Jeśli Twój wniosek zawiera braki formalne, wyślemy do Ciebie pismo o ich uzupełnienie i wyznaczymy termin, w którym będziesz mógł je uzupełnić. Jeśli nie uzupełnisz dokumentów, o które zostaniesz poproszony, Twój wniosek nie będzie rozpatrywany - zostanie pozostawiony bez rozpoznania. Jeśli Twój wniosek nie zawiera braków formalnych lub zostaną one przez Ciebie uzupełnione, złożone przez Ciebie dokumenty zostaną zweryfikowane pod kątem możliwości udzielenia zezwolenia na pobyt w Polsce.

Brytyjski pracownik przygraniczny (frontier worker) - obywatel ZK, który przed dniem 31 grudnia 2020 r. wykonywał pracę lub prowadził inną działalność zarobkową we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium RP i nie podlegał obowiązkowi rejestracji pobytu (brak zamieszkiwania na tym terytorium) a po tym dniu nadal wykonuje pracę lub prowadzi taką działalność na tym terytorium i jednocześnie na nim nie zamieszkuje.