Słownik pojęć

Ubezpieczenie, które pokrywa koszty leczenia w Polsce; dzięki niemu możesz iść do lekarza rodzinnego, do szpitala; to nie jest ubezpieczenie NNW. Chodzi o ubezpieczenie, które umożliwi Ci korzystanie z opieki zdrowotnej i szpitalnej (możesz korzystać zarówno z opieki lekarza w przychodni jak i leczenia szpitalnego), lub aktualną polisę ubezpieczenia, wskazującą pokrycie kosztów leczenia przez ubezpieczyciela. Dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie może być:

 • umowa ubezpieczenia z NFZ
  Złóż oryginał umowy ubezpieczenia z NFZ do wglądu wraz z dowodem opłacenia składek ubezpieczeniowych (od dnia zawarcia umowy do dnia wydania decyzji).
  Pamiętaj, że każdą składkę musisz zapłacić do 15 dnia następnego miesiąca!
 • uprawnienie do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego np. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych - ZUS
  Przedłóż potwierdzenie zgłoszenia do ZUS wraz z potwierdzeniem odprowadzania składek na ZUS.
 • ubezpieczenie zagraniczne
  Jeśli ubezpieczenie pochodzi z innego niż Polska kraju musi zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego i okazane razem: oryginał ubezpieczenia wraz z oryginałem tłumaczenia
 • prywatna polisa ubezpieczeniowa

Polisa musi obejmować koszty leczenia na terytorium RP (tzn. że możesz korzystać z pomocy lekarza zarówno w przychodni jak i szpitalu). Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest dowodem posiadania przez Ciebie ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia. Pamiętaj, musi być ważna na dzień wydania decyzji.
W przypadku opłat ratalnych za polisę dołącz potwierdzenie zapłaty (oryginał do wglądu).

ubezpieczenie zdrowotne lub podróżne ubezpieczenie medyczne o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, wymagane w procedurze przedłużenia wizy. Ubezpieczenie musi być ważne przez cały okres planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pokrywać wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas Twojego pobytu w Polsce, a także wydatki związane z koniecznością podróży powrotnej z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią. 

UE

Zobacz: Państwo UE

Zakończenie rozpatrywania Twojego wniosku bez rozstrzygania, czy spełniasz wymogi do udzielenia zezwolenia, o które wystąpiłeś np. w przypadku gdy zrezygnowałeś z dalszego pobytu w Polsce i chcesz zakończyć procedurę legalizacji pobytu. Od decyzji w sprawie umorzenia postępowania możesz się odwołać.

Oświadczenie woli dwóch stron np. osób do wykonania określonych czynności, rodzaje umów cywilnoprawnych i zasady ich zawierania regulowane są przepisami Kodeksu Cywilnego, umowami cywilnoprawnymi są m.in. umowa zlecenia, umowa o dzieło.

Umowa, na podstawie której pracujesz/świadczysz usługę/wykonujesz dzieło.

Umowa, na podstawie której cudzoziemiec będzie odbywał staż, powinna być zawarta w formie pisemnej z organizatorem stażu oraz powinna określać:

a) opis programu stażu, zawierający informacje o jego celu edukacyjnym lub składnikach edukacyjnych, szkoleniu teoretycznym i praktycznym, stanowisku, na którym będzie odbywać się staż, języku, w którym będzie odbywał się staż, poziomie biegłości językowej niezbędnej do odbywania stażu, zakresie i rodzaju wykonywanych zadań, zakresie wiedzy, umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego, przewidzianych do nabycia,

b) czas trwania stażu,

c) warunki odbywania i nadzorowania stażu, w tym określenie miejsca wykonywania stażu oraz wyznaczenie opiekuna stażysty,

d) godziny odbywania stażu,

e) prawa i obowiązki stron dotyczące:

 • pokrywania kosztów odbywania stażu,
 • niezbędnych badań lekarskich,
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • dni wolnych,
 • warunków rozwiązania umowy,

f) sposób potwierdzenia zdobytej wiedzy, umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego.

Umowa, na podstawie której będziesz wykonywać świadczenia jako wolontariusz. Umowa powinna określać:

 1. opis wolontariatu,
 2. czas trwania wolontariatu,
 3. warunki odbywania i nadzorowania wolontariatu,
 4. godziny wolontariatu,
 5. środki na pokrycie kosztów Twojego utrzymania i zakwaterowania i minimalną kwotę kieszonkowego które otrzymasz,
 6. szkolenia, które musisz przejść, żeby wykonywać wolontariat.

Dokument potwierdzający ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Pisemne oświadczenie upoważniające wyznaczoną osobę do uzyskania informacji na temat stanu i przebiegu Twojej sprawy. Zakres upoważnienia obejmuje tylko dostęp do informacji. Dlatego nie należy go utożsamiać z pełnomocnictwem

Lokalny urząd na terenie gminy/miasta w której/którym mieszkasz. W urzędzie możesz uzyskać potwierdzenie zameldowania, a także załatwić inne sprawy urzędowe.

To urząd, w którym dokonuje się czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu). W Urzędzie Stanu Cywilnego można uzyskać odpisy zupełne i odpisy skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o stanie cywilnym oraz można uzupełniać akty stanu cywilnego, jeżeli nie zawierają wszystkich wymaganych danych. Wskutek transkrypcji (umiejscowienia) zagranicznego aktu stanu cywilnego można w tym urzędzie uzyskać polski akt stanu cywilnego. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może także przyjmować oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa lub oświadczenia małżonków o nazwisku ich wspólnego dziecka albo oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. W wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego można również zmienić swoje imię lub nazwisko, jeżeli jest się obywatelem polskim.

Odnosi się do jednego z warunków, który musi być spełniony, aby uzyskać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub nabyć obywatelstwo polskie w drodze uznania za obywatela polskiego. Urzędowym poświadczeniem znajomości języka polskiego jako obcego jest certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B1. Przy czym cudzoziemcy, którzy ukończyli szkołę w Polsce i legitymują się świadectwem jej ukończenia bądź ukończyli szkołę poza granicą RP z wykładowym językiem polskim, są zwolnieni z obowiązku przedstawiania certyfikatu znajomości języka polskiego. Zatem urzędowym poświadczeniem znajomości języka polskiego jest też świadectwo ukończenia szkoły w Polsce (np. szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, technikum bądź dyplom licencjacki lub magisterski wraz z suplementem, z którego wynika, że językiem wykładowym zajęć był język polski) albo świadectwo ukończenia szkoły za granicą RP z wykładowym językiem polskim (np. Szkoły Średniej nr 8 z polskim językiem nauczania w Wołkowysku lub Szkoły Średniej nr 24 im. M. Konopnickiej we Lwowie i innych).

Zachodzi przez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu. Uznanie ojcostwa następuje wtedy, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed uprawnionym organem, że jest ojcem dziecka. Natomiast sądowego ustalenia ojcostwa mogą żądać dziecko, jego matka lub domniemany ojciec dziecka. W nabyciu obywatelstwa polskiego przez dziecko z mocy prawa uwzględnia się tylko te zmiany w zakresie ustalenia ojcostwa, które nastąpiły do roku od dnia urodzenia się dziecka.

Przepisy, które określają warunki wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Polski oraz kryteria udzielania poszczególnych tytułów pobytowych.

To kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę, tj. polskiego notariusza lub polskiego konsula. Poświadczenie obejmuje podpis notariusza lub konsula, datę i oznaczenie miejsca sporządzenia poświadczenia. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia), zwykle stwierdza się to w poświadczeniu.