Uwierzytelniona kopia dokumentu (nadanie obywatelstwa polskiego)

To kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę, tj. polskiego notariusza lub polskiego konsula. Poświadczenie obejmuje podpis notariusza lub konsula, datę i oznaczenie miejsca sporządzenia poświadczenia. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia), zwykle stwierdza się to w poświadczeniu.

Tematyka: 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi