Obywatelstwo polskie

Inaczej: apatryda, to osoba, która nie jest uznawana za obywatela żadnego państwa w zakresie obowiązywania jego prawa.

czytaj dalej...

Pobyt cudzoziemca w Polsce jest nieprzerwany, jeżeli żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy w badanym okresie, chyba że przerwa była spowodowana wykonywaniem przez cudzoziemca obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza Polską na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się w RP; lub towarzyszeniem cudzoziemcowi, o którym mowa powyżej przez jego małżonka lub małoletnie dziecko; albo szczególną sytuacją osobistą wymagającą obecności poza terytorium Polski i trwała ona nie dłużej niż 6 miesięc

czytaj dalej...

To dokument potwierdzający przynależność do Narodu Polskiego. Przyznanie Karty Polaka nie oznacza nabycia obywatelstwa polskiego, ani stwierdzenia polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów ustawy o repatriacji. Posiadacz Karty Polaka, który występuje do Prezydenta RP o nadanie obywatelstwa polskiego za pośrednictwem polskiego konsula, jest zwolniony z opłat konsularnych za przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego.

czytaj dalej...

W przypadku braków formalnych wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP, które nie zostaną uzupełnione w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wezwania, sprawie nie nadaje się dalszego biegu. Wówczas sprawa jest zakończona i wystawia się zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania. W takiej sytuacji należy ponownie złożyć poprawnie wypełniony wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

czytaj dalej...

To kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę, tj. polskiego notariusza lub polskiego konsula. Poświadczenie obejmuje podpis notariusza lub konsula, datę i oznaczenie miejsca sporządzenia poświadczenia. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia), zwykle stwierdza się to w poświadczeniu.

czytaj dalej...

Braki wniosku, które uniemożliwiają nadanie sprawie dalszego  biegu, tj. brak podpisu wnoszącego podanie, brak jego adresu, nieokreślona treść żądania, nieprawidłowo wypełniony formularz wniosku itp. W sprawach o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP brakami formalnymi są także braki w tych dokumentach,  które są istotne, aby ustalić aktualną sytuację wnioskodawcy (np. stan cywilny, ilość małoletnich dzieci objętych wnioskiem, działalność zarobkowa, polskie pochodzenie itd.).

czytaj dalej...

Tłumacz przysięgły to osoba, która ma prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego potwierdzone świadectwem wydanym przez polskiego Ministra Sprawiedliwości. Polski tłumacz przysięgły sporządza i poświadcza tłumaczenia z języka obcego na język polski oraz z języka polskiego na język obcy, a także sprawdza i poświadcza tłumaczenia sporządzone przez inne osoby. Dokonuje też tłumaczenia ustnego.

czytaj dalej...

To wiza krajowa typu "D", która uprawnia do wjazdu na terytorium Polski. Na naklejce wizowej w polu "uwagi" jest zamieszczony wpis "19", co oznacza, że wiza jest wydawana w celu repatriacji.

czytaj dalej...

Rozstrzygnięcia dokonywane przez Prezydenta RP następują w formie postanowień, a nie decyzji administracyjnych. Rozstrzygnięcia Prezydenta w sprawach z zakresu obywatelstwa polskiego mają charakter uznaniowy, nie wymagają uzasadnienia i nie podlegają zaskarżeniu, zatem od postanowień Prezydenta RP nie można się odwołać, ani nie można zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie tej samej sprawy. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego można jedynie ponownie złożyć wniosek o utratę obywatelstwa polskiego wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

czytaj dalej...

Dzieckiem jest każda osoba, która nie ukończyła 18 roku życia. Utrata obywatelstwa polskiego przez dziecko jest pochodną utraty obywatelstwa polskiego przez jego rodziców bądź jednego z nich.

czytaj dalej...

Strony