Karta Polaka (obywatelstwo polskie)

To dokument potwierdzający przynależność do Narodu Polskiego. Przyznanie Karty Polaka nie oznacza nabycia obywatelstwa polskiego, ani stwierdzenia polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów ustawy o repatriacji. Posiadacz Karty Polaka, który występuje do Prezydenta RP o nadanie obywatelstwa polskiego za pośrednictwem polskiego konsula, jest zwolniony z opłat konsularnych za przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego. Jeżeli natomiast posiadacz Karty Polaka nabył obywatelstwo polskie, posiadana przez niego Karta Polaka traci ważność z mocy prawa z dniem wydania dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego.

Tematyka: 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi