Słownik pojęć

Lokal, w którym mieszkasz w czasie pobytu w Polsce. Pamiętaj aby podać dokładny adres. Jeśli zmienisz miejsce zamieszkania, koniecznie nas o tym powiadom/poinformuj. Podanie aktualnego adresu twojego miejsca pobytu umożliwia nam kontakt z tobą w czasie rozpatrywania wniosku. Twoje miejsce zamieszkania powinno zostać potwierdzone na piśmie, przez osobę, która udostępnia ci lokal. Sprawdź, kiedy będziemy również prosić o tytuł prawny do lokalu.

Dokument wydawany przez urząd stanu cywilnego, potwierdzający zawarcie związku małżeńskiego. Jeśli małżeństwo zostało zawarte poza granicami Polski, należy złożyć także tłumaczenie aktu przez tłumacza przysięgłego. Jeżeli ubiegasz się o pobyt czasowy lub stały ze względu na małżeństwo z obywatelem polskim, a małżeństwo zostało zawarte poza granicami Polski, powinieneś zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego, aby zarejestrować (umiejscowić) akt małżeństwa w polskich księgach stanu cywilnego.

Należy pamiętać, że w przypadku obywateli państw – członków konwencji o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze w dniu 5 października 1961r. należy załączyć do wniosku o pobyt czasowy kserokopię aktu zagranicznego z klauzulą apostille wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego a oryginał do wglądu.
W innym wypadku złóż kserokopię aktu zalegalizowanego przez Konsula Rzeczpospolitej Polskiej po uprzednim uwierzytelnieniu go przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych kraju Twojego pochodzenia  wraz z tłumaczeniem dokumentu dokonanym na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego a oryginał przedstaw do wglądu.

Dokument świadczący o pokrewieństwie, na przykład akt (świadectwo) urodzenia, małżeństwa itp. W Polsce takie dokumenty wydaje urząd stanu cywilnego. Jeśli dokument został wydany poza granicami Polski, należy złożyć także tłumaczenie aktu przez tłumacza przysięgłego.

Należy pamiętać, że w przypadku obywateli państw – członków konwencji o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze w dniu 5 października 1961r. należy załączyć do wniosku o pobyt czasowy kserokopię aktu zagranicznego z klauzulą apostille wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego a oryginał do wglądu.
W innym wypadku złóż kserokopię aktu zalegalizowanego przez Konsula Rzeczpospolitej Polskiej po uprzednim uwierzytelnieniu go przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych kraju Twojego pochodzenia  wraz z tłumaczeniem dokumentu dokonanym na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego a oryginał przedstaw do wglądu.

Dokument wydawany przez urząd stanu cywilnego, potwierdzający fakt narodzin. Jeśli dokument został wydany poza granicami Polski, należy złożyć także tłumaczenie aktu przez tłumacza przysięgłego.

Należy pamiętać, że w przypadku obywateli państw – członków konwencji o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze w dniu 5 października 1961r. należy załączyć do wniosku o pobyt czasowy kserokopię aktu zagranicznego z klauzulą apostille wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego a oryginał do wglądu.
W innym wypadku złóż kserokopię aktu zalegalizowanego przez Konsula Rzeczpospolitej Polskiej po uprzednim uwierzytelnieniu go przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych kraju Twojego pochodzenia  wraz z tłumaczeniem dokumentu dokonanym na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego a oryginał przedstaw do wglądu.