Słownik pojęć

Tłumacz przysięgły to osoba, która ma prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego potwierdzone świadectwem wydanym przez polskiego Ministra Sprawiedliwości. Polski tłumacz przysięgły sporządza i poświadcza tłumaczenia z języka obcego na język polski oraz z języka polskiego na język obcy, a także sprawdza i poświadcza tłumaczenia sporządzone przez inne osoby. Dokonuje też tłumaczenia ustnego. Lista tłumaczy przysięgłych znajduje na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dokument wydawany na wniosek cudzoziemcowi, który nie posiada paszportu i nie ma możliwości uzyskania nowego paszportu w przypadku, gdy zamierza opuścić terytorium Polski lub został zobowiązany do opuszczenia tego terytorium. Dokument wydawany jest na okres 7 dni.

Dokument, która uprawnia Cię do pobytu na terytorium Polski lub innego kraju UE np. wiza, zezwolenie na pobyt lub ważny paszport państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do wjazdu i pobytu w ruchu bezwizowym na terytorium Polski.

Dokument, który musisz dołączyć do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Potwierdza on Twoje prawo do zajmowania danego lokalu mieszkalnego. Dokumentami potwierdzającymi posiadanie tytułu prawnego do lokalu są: umowa najmu, akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa użyczenia, o ile użyczającym jest zstępny, wstępny, małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwo cudzoziemca.

Dokument, który daje Ci prawo do zajmowania danego mieszkania, np.: umowa najmu, umowa użyczenia, akt własności lokalu, aktualny wypis z ksiąg wieczystych, przydział lokalu spółdzielczego.

Jest to obligatoryjne kryterium, które zakłada, że dana osoba musi nie tylko zajmować określony lokal (tj. fizycznie w nim przebywać), ale także jest obowiązana posiadać do niego tytuł prawny. Dokumentem potwierdzającym posiadanie tytułu prawnego do zajmowania lokalu mieszkalnego jest np. aktualna umowa najmu lokalu, akt własności mieszkania albo umowa użyczenia (w przypadku umowy użyczenia lokalu załącza się akt notarialny dotyczący użyczonego lokalu. Umowa użyczenia jest zawierana między wstępnymi, zstępnymi lub rodzeństwem).