Słownik pojęć

Poinformować wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę o zakończeniu wykonywania pracy przez cudzoziemca. Masz na to 7 dni.

Dokument, który twój pracodawca może uzyskać w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce wykonywanej przez Ciebie pracy. Jeżeli trudno jest wyznaczyć główne miejsce wykonywanej pracy, informację starosty wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy.  W dokumencie tym określona jest liczba osób, wpisanych do rejestru osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które spełniają warunki wymagane na danym stanowisku. Aby uzyskać zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, pracodawca musi wykazać, że nie może zaspokoić swoich potrzeb kadrowych w oparciu o te rejestry. Warunki pracy określone w informacji starosty tj. rodzaj umowy, wysokość wynagrodzenia, wymiar czasu pracy i stanowisko muszą pokrywać się z warunkami określonymi przez pracodawcę we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub w załączniku nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Informacja starosty nie może być wydana wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pracę/zezwolenie na pobyt.

To interes, który jest indywidualny, konkretny i realny, a jego istnienie wynika z określonego przepisu prawa, który wprost odnosi się do sytuacji danego podmiotu. Dany podmiot zyskuje zatem prawo strony w postępowaniu o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego, gdy wykaże on istnienie normy prawnej, z której dla tego podmiotu będą wynikały konkretne prawa lub obowiązki w związku z wydaną decyzją administracyjną.