Słownik pojęć

Stały i regularny dochód. Są to regularnie uzyskiwane kwoty, w minimalnej wymaganej wysokości, które musisz wykazać, jeżeli ubiegasz się o niektóre rodzaje zezwoleń na pobyt. Jeśli przebywasz w Polsce sam minimalna kwota wynosi 776 zł netto miesięcznie. Dla osoby w rodzinie kwota ta to minimum 600 zł netto miesięcznie. Dokumentami potwierdzającymi stały i regularny dochód jest np. umowa o pracę, zaświadczenie o dochodach, zeznanie podatkowe złożone za poprzedni rok kalendarzowy lub oświadczenie, o wysokości osiągniętego dochodu. Dochód musi pochodzić z legalnego źródła. Wymóg dotyczy zezwoleń na: pobyt czasowy i pracę (tylko wnioski składane od 01.01.2021 do 28.01.2022), pobyt ze względu na działalność gospodarczą, połączenie z rodziną, wybrane inne okoliczności, pracę sezonową, pobyt pracownika delegowanego, pobyt rezydenta długoterminowego UE, pobyt stały dla obywatela UK oddelegowanego przez pracodawcę zagranicznego do pracy w Polsce do 31.12.2020.

To aktualny i legalny tytuł pozyskiwania środków finansowych w Polsce, który musi być niezmienny przez dłuższy okres, tj. co najmniej przez ostatnie 3 miesiące. Pozyskiwanie środków finansowych musi powtarzać się w jednakowych odstępach czasu i pochodzić z określonego źródła w RP. Dokumentami potwierdzającymi stabilne i regularne źródła dochodu w Polsce są np. zaświadczenie o zatrudnieniu z wysokością wynagrodzenia wraz z aktualną umową o pracę i rozliczeniem PIT za ubiegły rok. W przypadku umów zawartych na krótki okres jest to raport RMUA wraz z umowami i rozliczeniem PIT za ubiegły rok. Właściwym dokumentem jest też zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego z podaniem jego wielkości w hektarach przeliczeniowych, a w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej są to dokumenty z księgowości, z których wynika, że działalność gospodarcza przynosi dochód łącznie z rozliczeniem PIT za ubiegły rok itp.

Forma studiów wyższych, odbywających się w systemie dziennym czyli od poniedziałku do piątku.

Rodzaj zgody na pobyt przyznawany cudzoziemcom, którzy w obawie przed prześladowaniem np. z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych nie mogą lub nie chcą korzystać z ochrony kraju ojczystego. W Polsce status uchodźcy udzielany jest przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie.

Stempel w paszporcie otrzymasz, jeśli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt/przedłużenie wizy w Polsce złożyłeś w okresie legalnego pobytu i wniosek nie zawierał braków formalnych. Potwierdza on złożenie wniosku i Twój legalny pobyt w Polsce w czasie trwania postępowania w sprawie legalizacji pobytu. Stempel nie uprawnia do wjazdu na terytorium Polski ani podróżowania po krajach strefy Schengen.

Strefa Schengen to europejski obszar, na którym zniesiona została kontrola graniczna na granicach wewnętrznych, należy do niej 27 państw w tym wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej z wyjątkiem: Irlandii, Bułgarii, Rumunii i Cypru. Ponadto do strefy Schengen należą też państwa, które do Unii Europejskiej nie przystąpiły tj. Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Lichtenstein.

Wyjątkowe, nietypowe okoliczności, zdarzenia związane z Twoją osobą np. choroba, zdarzenia losowe.