Słownik pojęć

Dokument, który uprawnia Cię do przekraczania granicy między państwami.

Dokument/tytuł pobytowy uprawniający wraz z ważnym paszportem do wjazdu i pobytu na terytorium państw strefy Schengen. Wiza wydawana jest przez konsula w kraju Twojego pochodzenia jako wiza krajowa lub wiza Schengen.

Tytuł pobytowy uprawniający wraz z ważnym paszportem do wjazdu i pobytu na terytorium państwa, przez które została wydana np. jeśli wiza została wydana przez polskiego konsula uprawnia do pobytu w Polsce. Wiza ta może być wydana na okres 1 roku i oznaczona jest symbolem D.

To wiza krajowa typu "D", która uprawnia do wjazdu na terytorium Polski. Na naklejce wizowej w polu "uwagi" jest zamieszczony wpis "19", co oznacza, że wiza jest wydawana w celu repatriacji.

Tytuł pobytowy uprawniający wraz z ważnym paszportem do wjazdu i pobytu na terytorium państw strefy Schengen. Wiza ta oznaczona jest symbolem C.

W zależności od Twojego miejsca pobytu, Twój wniosek będzie rozpatrywany przez Wojewodę z danego regionu (województwa). Taka sama zasada rozpatrywania wniosków dotyczy większości instytucji, z którymi będziesz miał kontakt. Jeżeli Twój pracodawca składa wniosek o zezwolenie na pracę, decyzję w sprawie będzie wydawał Wojewoda z regionu, gdzie znajduje się siedziba firmy Twojego pracodawcy. Jeżeli starasz się o przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa, wniosek będzie rozpatrywał Wojewoda z regionu, gdzie znajduje się siedziba jednostki przyjmującej w Polsce.

Osoba, która podpisała wniosek, w przypadku małoletnich wnioskodawcą jest rodzic, przedstawiciel ustawowy.

Terenowy organ administracji rządowej w województwie. Wojewoda jest organem wydającym decyzje o udzieleniu Ci zezwolenia na pobyt w Polsce.

Inaczej wydanie zaproszenia tj. dokumentu, który potwierdza, że osoba zapraszająca np. obywatel polski przyjęła na siebie zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z planowanym pobytem zapraszanego cudzoziemca w Polsce, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz pokrycia kosztów Jego podróży powrotnej do państwa pochodzenia. Możliwość wywiązania się z tego zobowiązania weryfikowana jest podczas rozpatrywania wniosku o wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej urzędu

Bezpośredni przodek: rodzic, dziadek, babcia, pradziadek, prababcia, itd.

Czas, w którym Twój wniosek o świadczenie pieniężne nie jest rozpatrywany z uwagi na oczekiwanie na wydzielenie środków w budżecie państwa, które pozwolą na wypłatę kolejnych świadczeń pieniężnych. Wstrzymanie rozpatrywania wniosku nie oznacza, że nie otrzymasz świadczenia.

Postępowanie w sprawie legalizacji pobytu wszczynane jest co do zasady w dniu złożenia przez ciebie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt w Polsce. Jeśli twój wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki te zostaną przez ciebie uzupełnione, otrzymasz informację o rozpoczęciu postępowania oraz o terminie rozpatrzenia twojej sprawy.

Wykonywanie pracy przez cudzoziemca - oznacza to zatrudnienie, wykonywanie innej pracy zarobkowej, pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych, które uzyskały wpis do rejestru przedsiębiorców na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym lub są spółkami kapitałowymi w organizacji lub prowadzenie spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza lub działanie w charakterze prokurenta.

Wykonywanie pracy przez cudzoziemca posiadającego kompetencje potwierdzone wyższymi kwalifikacjami zawodowymi, który, niezależnie od zachodzącego między stronami stosunku prawnego, wykonuje pracę na rzecz lub pod kierownictwem innej osoby za wynagrodzeniem;

Minimalna kwota środków, jakie musisz posiadać na pokrycie kosztów utrzymania przez cały okres pobytu w Polsce ze względu na studia, po odliczeniu kosztów podróży powrotnej do kraju pochodzenia oraz kosztów zamieszkania Jeśli przebywasz w Polsce sam, minimalna kwota wynosi 776 zł na każdy miesiąc pobytu + koszt podróży powrotnej do kraju pochodzenia i koszty zamieszkania na każdy miesiąc pobytu. Jeżeli przebywasz w Polsce wraz z członkami rodziny, którzy są na Twoim utrzymaniu, musisz posiadać środki w wysokości co najmniej po  600 zł na siebie i każdego członka rodziny na każdy miesiąc pobytu + środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej dla siebie i członków rodziny oraz koszty zamieszkania na każdy miesiąc pobytu. Wysokość środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia wynoszą:
•    200 zł, jeżeli przybywasz z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską,
•    500 zł, jeżeli przybywasz z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej niż sąsiadujące z Polską,
•    2500 zł, jeżeli przybywasz z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej.
Jeśli posiadasz bilet powrotny do kraju pochodzenia, nie musisz posiadać środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej. Dokumentami, które mogą potwierdzić posiadanie środków na utrzymanie przez studenta są czeki podróżne, zaświadczenie z banku o limicie na karcie kredytowej,  zaświadczenie z banku, którego siedziba mieści się w Polsce lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej o posiadanych środkach finansowych, potwierdzenie otrzymywanego stypendium lub zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków Twoich lub osoby na której utrzymaniu pozostajesz.

Minimalna kwota środków, jakie musisz posiadać na pokrycie kosztów utrzymania przez cały okres pobytu w Polsce ze względu na wolontariat, po odliczeniu kosztów podróży powrotnej do kraju pochodzenia oraz kosztów zamieszkania Jeśli przebywasz w Polsce sam, minimalna kwota wynosi 776 zł na każdy miesiąc pobytu + koszt podróży powrotnej do kraju pochodzenia i koszty zamieszkania na każdy miesiąc pobytu. Jeżeli przebywasz w Polsce wraz z członkami rodziny, którzy są na Twoim utrzymaniu, musisz posiadać środki w wysokości co najmniej po  600 zł na siebie i każdego członka rodziny na każdy miesiąc pobytu + środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej dla siebie i członków rodziny oraz koszty zamieszkania na każdy miesiąc pobytu. Wysokość środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia wynoszą:
•    200 zł, jeżeli przybywasz z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską,
•    500 zł, jeżeli przybywasz z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej niż sąsiadujące z Polską,
•    2500 zł, jeżeli przybywasz z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej.
Jeśli posiadasz bilet powrotny do kraju pochodzenia, nie musisz posiadać środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej. Dokumentami, które mogą potwierdzić posiadanie środków na utrzymanie przez studenta są czeki podróżne, zaświadczenie z banku o limicie na karcie kredytowej,  zaświadczenie z banku, którego siedziba mieści się w Polsce o posiadanych środkach finansowych, potwierdzenie otrzymywanego stypendium lub zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków.

 

środki finansowe, które musisz zapewnić dla zapraszanego cudzoziemca. Obecnie wynoszą  min. 515 zł w odniesieniu do Ciebie i każdego członka rodziny pozostającego na Twoim utrzymaniu oraz na każdego zapraszanego cudzoziemca w tym okresie. W razie pokrywania powyższych kosztów wspólnie ze współmałżonkiem dołącz do wniosku pisemną zgodę współmałżonka na pokrywanie kosztów wraz z dokumentami potwierdzającymi środki finansowe współmałżonka.

Koszty podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do kraju pochodzenia lub zamieszkania wynoszą:

  • 200 zł w przypadku podróży powrotnej do kraju sąsiadującego z RP,
  • 500 zł w przypadku podróży powrotnej do państwa europejskiego,
  • 2500zł w przypadku podróży do nieeuropejskiego państwa trzeciego.

Zobacz również: Wystarczające środki finansowe dla studenta

Minimalne środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce. Ich wysokość może ulec zmianie – obecnie wynoszą 776 zł na miesiąc, jeżeli jesteś osobą samotnie gospodarującą lub 600 zł na każdą osobę w rodzinie we wspólnym gospodarstwie domowym

Dowodami potwierdzającymi ich posiadanie, mogą być  w szczególności:

  • zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową, wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku;
  • zaświadczenie o posiadaniu środków pieniężnych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku;
  • dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego;
  • zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków, wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku.

Koszty podróży powrotnej cudzoziemca do kraju pochodzenia lub zamieszkania wynoszą:

  • 200 zł w przypadku podróży powrotnej do kraju sąsiadującego z RP,
  • 500 zł w przypadku podróży powrotnej do państwa europejskiego,
  • 2500zł w przypadku podróży do nieeuropejskiego państwa trzeciego.

kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów wyższych albo co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe na poziomie porównywalnym z poziomem kwalifikacji uzyskanych w wyniku ukończenia studiów wyższych, niezbędne do wykonywania pracy określonej w umowie lub w ofercie pracy stanowiącej ofertę zawarcia umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny