Słownik pojęć

Do państw obszaru Schengen należą: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Włochy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry, Chorwacja, a także Szwajcaria, Liechtenstein, Norwegia i Islandia (ostatnie 4 państwa to państwa obszaru Schengen nie należą do UE). Irlandia, Cypr, Bułgaria oraz Rumunia są państwami członkowskimi UE, które nie należą do państw obszaru Schengen.

Państwo, które nie jest członkiem Unii Europejskiej, Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Państwo, które jest członkiem Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.

Dokument podróży zawierający dane biometryczne jego posiadacza.

Zarządzanie firmą, możliwe po powołaniu uchwałą wspólników sp. z o.o. na stanowisko członka zarządu lub prezesa zarządu. Prokurentem jest osoba, której wspólnicy sp. z o.o. udzielili pełnomocnictwa do działania w imieniu zarządu spółki. Informacje o osobach powołanych do zarządzania przedsiębiorstwem oraz prokurentach znajdziesz w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS.

Pisemne oświadczenie upoważniające wyznaczoną osobę do dokonywania w Twoim imieniu określonych czynności np. składania wniosków i dokumentów, odbierania korespondencji itp. Zakres upoważnienia zależy od Ciebie. Pełnomocnik będzie mógł działać w Twoim imieniu dopiero po złożeniu oryginału pełnomocnictwa w urzędzie. Wyznaczenie pełnomocnika podlega opłacie skarbowej.

Pełnomocnictwo szczególne jest to pełnomocnictwo zawierane do załatwienia konkretnej czynności prawnej np. odbioru zaproszenia. Powinno ono bardzo wyraźnie i jednoznacznie wskazywać czynność, do której wykonania powołano pełnomocnika. Pełnomocnictwo szczególne powinno zawierać następujące elementy:

  • oznaczanie miejsca i datę jego wystawienia;
  • nazwę pisma, np. "pełnomocnictwo szczególne";
  • dokładnie określonego mocodawcę i pełnomocnika – należy wskazać imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, a także dane z dowodu osobistego albo numer PESEL. Jeśli mocodawcą jest przedsiębiorca, należy wskazać pełne dane firmy.
  • jeśli pełnomocnikiem będzie adwokat lub radca prawny, należy dodać numeru wpisu na listę adwokatów bądź radców prawnych;
  • dokładne określenie sprawy, jaką pełnomocnictwo obejmuje;
  • podpisy mocodawcy;

Osoba, której udzielono upoważnienia do dokonywania w Twoim imieniu określonych czynności np. składania wniosków i dokumentów, odbierania korespondencji itp. Zakres upoważnienia zależy od Ciebie. Pełnomocnik będzie mógł działać w Twoim imieniu dopiero po złożeniu oryginału pełnomocnictwa w urzędzie. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł, nie trzeba jej uiszczać m.in. wtedy gdy pełnomocnikiem jest małżonek, wstępni, zstępni czy też rodzeństwo.

Narodowy operator pocztowy tj. firma wybrana do doręczania przesyłek urzędowych w Polsce.

Jeżeli postepowaie zostało zawieszone na Twój wniosek, w każdej chwili możesz złożyć wniosek o jego podjęcie. Nie wymaga on szczególnego uzasadnienia. Wystarczy, że napiszesz że zawieszone postępowanie może być znów prowadzone. jeśli zmieniłeś adres do korespondencji, powiadom nas o tym.  Masz 3 lata na złożenie wniosku o podjęcie postępowania. Termin liczy się od daty zawieszenia postępowania. Jeżeli tego nie zrobisz, przyjmiemy, że wycofujesz swój wniosek i postępowanie zostanie zakończone.

To podpis pod pismem, wnioskiem lub dokumentem, którego autentyczność nie budzi żadnych wątpliwości. Poświadczenia własnoręczności podpisu dokonuje polski notariusz, który do  pisma, wniosku albo dokumentu załącza odpowiednią klauzulę na potwierdzenie autentyczności podpisu. Każdy poświadczony notarialnie podpis jest podpisem urzędowo poświadczonym. Poświadczenie podpisu może być wymagane w sprawach związanych z nabyciem lub utratą obywatelstwa polskiego. 

Odpis aktu urodzenia, aktu małżeństwa lub aktu zgonu wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego na podstawie polskich ksiąg stanu cywilnego. Wpisy w rejestrze stanu cywilnego o urodzeniu, małżeństwie lub zgonie mogą zawierać inne późniejsze wpisy, które wpływają na treść lub ważność takiego aktu, np. w przypadku aktu urodzenia może to być późniejsza formalna zmiana danych osobowych, a w przypadku aktu małżeństwa rozwód albo zgon współmałżonka. Cudzoziemcy, którzy mają zagraniczne akty stanu cywilnego i chcą wystąpić o nabycie obywatelstwa polskiego, muszą przenieść do polskiego rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji swoje zagraniczne akty stanu cywilnego (transkrypcja aktu to inaczej jego umiejscowienie).

Dokument wydawany cudzoziemcowi, który nie posiada ważnego paszportu np. utracił paszport, okres ważności paszportu się skończył i nie ma On możliwości uzyskania nowego paszportu np. w Polsce nie ma ambasady kraju pochodzenia cudzoziemca. Warunkiem wydania polskiego dokumentu podróży jest posiadanie zezwolenia na pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych. Polski dokument podróży wydawany jest na okres 1 roku i w tym czasie uprawnia do przekraczania granicy.

Dokument wydawany osobie, która nie posiada żadnego obywatelstwa i która przebywa w Polsce bez paszportu. Dokument wydawany jest na okres 1 roku i w tym czasie potwierdza tożsamość posiadacza. Polski dokument tożsamości nie potwierdza obywatelstwa i nie uprawnia do przekraczania granicy.

To członek polskiego personelu dyplomatyczno-konsularnego wykonujący swoje zadania w urzędzie konsularnym poza granicami Polski. Polski konsul chroni interesy Polski i jej obywateli za granicą, umacnia więzi między Polską a jej obywatelami i osobami pochodzenia polskiego, które mieszkają poza granicami RP. Konsul przyjmuje i przekazuje do właściwego urzędu w Polsce wnioski o nadanie i potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego lub o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, a także przyjmuje oświadczenia w zakresie obywatelstwa polskiego. Może też wydać wizę, decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia oraz decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizy krajowej w celu repatriacji, może wydać polski paszport i polski paszport tymczasowy. Konsul ma możliwość wydania Karty Polaka oraz przedłużenia jej ważności. Polski konsul – jak polski notariusz – może urzędowo potwierdzać własnoręczność podpisu i poświadczać zgodność okazanej kopii dokumentu z jego oryginałem. Ma też prawo sporządzać tłumaczenia dokumentów na język polski i z języka polskiego na język urzędowy kraju, w którym pełni misję. Czynności wykonywane przez konsula podlegają stosownym opłatom.

Osobą polskiego pochodzenia jest osoba deklarująca narodowość polską, która wykazuje swój związek z polskością oraz co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej bądź potwierdziło swoją przynależność do Narodu Polskiego przez pielęgnowanie polskich tradycji i zwyczajów. Dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie są dokumenty wydane przez polskie władze państwowe lub kościelne, a także przez władze byłego ZSRR dotyczące cudzoziemca lub jego rodziców, dziadków czy pradziadków, np. polskie dokumenty tożsamości, akty stanu cywilnego lub ich odpisy albo metryki chrztu poświadczające związek z polskością, dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w Wojsku Polskim, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej albo dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej.

Jeśli Twój wniosek nie został rozpatrzony w terminie lub jest rozpatrywany dłużej niż to konieczne, masz prawo złożyć pisemne ponaglenie. Ponaglenie adresujesz do organu II instancji, ale składasz je w urzędzie, w którym prowadzone jest Twoje postępowanie. Ponaglenie wraz z Twoim wnioskiem i dokumentami prześlemy do organu II instancji w celu jego rozstrzygnięcia.

Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 300 złotych, jeżeli okres planowanego pobytu nie przekracza 4 dni, 75 złotych na każdy dzień planowanego pobytu, jeżeli okres planowanego pobytu przekracza 4 dni albo równowartość tej kwoty w walutach obcych. Jednocześnie cudzoziemiec musi posiadać środki finansowe, w wysokości stanowiącej równowartość biletu, na podstawie którego przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie mniej jednak niż 200 złotych, jeżeli przybył z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską, 500 złotych, jeżeli przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 2500 złotych, jeżeli przybył z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

Dokument wydawany w trakcie postępowania, dotyczący poszczególnych etapów procedury – np. zawieszenie postępowania. Postanowienie nie rozstrzyga co do istoty wniosku – nie kończy postępowania. Postanowienie wysyłamy na adres podany przez Ciebie we wniosku o legalizację pobytu lub na adres pełnomocnika, którego wyznaczyłeś. Możesz złożyć zażalenie, jeżeli nie zgadzasz się z postanowieniem.

Rozstrzygnięcia dokonywane przez Prezydenta RP następują w formie postanowień, a nie decyzji administracyjnych. Rozstrzygnięcia Prezydenta w sprawach z zakresu obywatelstwa polskiego mają charakter uznaniowy, nie wymagają uzasadnienia i nie podlegają zaskarżeniu, zatem od postanowień Prezydenta RP nie można się odwołać, ani nie można zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie tej samej sprawy. W przypadku odmowy nadania obywatelstwa polskiego można jedynie ponownie złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Rozstrzygnięcia dokonywane przez Prezydenta RP następują w formie postanowień, a nie decyzji administracyjnych. Rozstrzygnięcia Prezydenta w sprawach z zakresu obywatelstwa polskiego mają charakter uznaniowy, nie wymagają uzasadnienia i nie podlegają zaskarżeniu, zatem od postanowień Prezydenta RP nie można się odwołać, ani nie można zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie tej samej sprawy. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego można jedynie ponownie złożyć wniosek o utratę obywatelstwa polskiego wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Dokument wydany przez urząd miasta/gminy, w którym zgłosiłeś miejsce zamieszkania podczas swojego pobytu w Polsce, wskazujący adres, Twoje dane osobowe oraz okres, na jaki dokonałeś zameldowania. Do dokonania rejestracji konieczne będzie złożenie tytułu prawnego do lokalu i zgody właściciela lokalu.

Jeśli nie uzupełnisz braków formalnych wniosku, Twój wniosek nie będzie rozpatrywany, pozostawimy go bez rozpoznania, sprawa będzie zakończona.

W przypadku braków formalnych wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP, które nie zostaną uzupełnione w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wezwania, sprawie nie nadaje się dalszego biegu. Wówczas sprawa jest zakończona i wystawia się zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania. W takiej sytuacji należy ponownie złożyć poprawnie wypełniony wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Praca, która wymaga uzyskania zezwolenia na pracę sezonową. Praca najczęściej wykonywana w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. Wykaz działalności uznawanych za pracę sezonową określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca.

Każdy, kto zatrudnia chociaż jednego pracownika. Praca w Polsce może być wykonywana na różnych zasadach, określonych w umowie z osobą, która cię zatrudnia. Pracodawca podpisuje z tobą umowę o pracę albo gdy zleca ci wykonanie określonych zadań umowę – zlecenie. W szczególnych przypadkach, np. gdy masz do zrealizowania konkretną usługę. np. napisać program komputerowy  - możesz także być zatrudniony na podstawie umowy o dzieło. Każda umowa powinna być podpisana przez obie strony, czyli przez ciebie i pracodawcę. Powinna też wskazywać rodzaj pracy lub przedmiot zlecenia/dzieła, określać czas i miejsce wykonania oraz twoje wynagrodzenie. Jeśli nie rozumiesz treści dokumentu, który masz podpisać, poproś osobę, która chce cię zatrudnić o przetłumaczenie dokumentu na twój język. Pamiętaj, że poza podpisaniem umowy, żeby podjąć w Polsce legalną pracę, musisz spełnić określone warunki. 

Osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadającą siedzibę poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia Wolnego Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, która zatrudnia pracownika przenoszonego do jednostki przyjmującej przed jego przeniesieniem wewnątrz przedsiębiorstwa i w czasie tego przeniesienia.

Pracodawca, do którego skierowała Cię agencja pracy tymczasowej. Pracodawca/Zleceniodawca użytkownik występuje tylko wtedy, gdy do stosunku pracy będą stosowane przepisy ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, a pracodawcą jest Agencja Pracy.

Dokument, który potwierdza, że jesteś ubezpieczony w prywatnej firmie.

kwota dochodu ustalona na podstawie danych statystycznych z danego roku dla całego kraju bądź województwa ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Aby sprawdzić wysokość tej kwoty na poszczególne województwa, sprawdź tu: LINK

Wizę krajową możesz przedłużyć przebywając w Polsce, jeśli spełniasz warunki określone przepisami. Wizę krajową możemy przedłużyć jednokrotnie. Okres pobytu na podstawie przedłużonej wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku. Szczegółowe informacje znajdziesz TUTAJ.

Dokument, który uprawnia do wykonywania legalnej pracy w Polsce pod warunkiem, że cudzoziemiec ma legalny pobyt np. ważną wizę, zezwolenie na pobyt czasowy. Przedłużenie zezwolenia na pracę wydawane jest na wniosek pracodawcy. Warunkiem jego wydania jest wcześniejsze posiadanie zezwolenia na pracę na rzecz tego samego pracodawcy. Szczegółowe informacje znajdziesz TUTAJ

Przedstawicielstwo reprezentujące za granicą rząd swojego kraju np. ambasada, konsulat.

Wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty w oddziale lub przedstawicielstwie pracodawcy macierzystego, którego siedziba znajduje się poza granicami Unii Europejskiej.

Okresy, w których przebywałeś poza granicami Polski. Ich długość jest ważna, jeżeli chcesz uzyskać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub pobyt stały ze względu na małżeństwo. Pobyt przerywa wyjazd z Polski na okres przekraczający 6 miesięcy lub gdy wszystkie pobyty poza Polską przekroczą 10 miesięcy, chyba że wyjazd związany był z wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy na rzecz pracodawcy, którego siedziba znajduje się na terytorium Polski lub szczególną sytuacją osobistą wymagającą obecności poza granicami Polski, odbyciem praktyk lub uczestniczeniem w zajęciach ujętych w programie studiów na polskiej uczelni.

Czynności dowodowe w postępowaniu, które służą wyjaśnieniu faktów, dowodów zebranych w toku procedury. Przesłuchanie prowadzi pracownik urzędu w języku polskim. Jeśli nie znasz języka polskiego, możesz przyprowadzić na przesłuchanie tłumacza.

Strony