Polski konsul (obywatelstwo polskie)

To członek polskiego personelu dyplomatyczno-konsularnego wykonujący swoje zadania w urzędzie konsularnym poza granicami Polski. Polski konsul chroni interesy Polski i jej obywateli za granicą, umacnia więzi między Polską a jej obywatelami i osobami pochodzenia polskiego, które mieszkają poza granicami RP. Konsul przyjmuje i przekazuje do właściwego urzędu w Polsce wnioski o nadanie i potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego lub o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, a także przyjmuje oświadczenia w zakresie obywatelstwa polskiego. Może też wydać wizę, decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia oraz decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizy krajowej w celu repatriacji, może wydać polski paszport i polski paszport tymczasowy. Konsul ma możliwość wydania Karty Polaka oraz przedłużenia jej ważności. Polski konsul – jak polski notariusz – może urzędowo potwierdzać własnoręczność podpisu i poświadczać zgodność okazanej kopii dokumentu z jego oryginałem. Ma też prawo sporządzać tłumaczenia dokumentów na język polski i z języka polskiego na język urzędowy kraju, w którym pełni misję. Czynności wykonywane przez konsula podlegają stosownym opłatom.

Tematyka: 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi