Polskie pochodzenie

Osobą polskiego pochodzenia jest osoba deklarująca narodowość polską, która wykazuje swój związek z polskością oraz co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej bądź potwierdziło swoją przynależność do Narodu Polskiego przez pielęgnowanie polskich tradycji i zwyczajów. Dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie są dokumenty wydane przez polskie władze państwowe lub kościelne, a także przez władze byłego ZSRR dotyczące cudzoziemca lub jego rodziców, dziadków czy pradziadków, np. polskie dokumenty tożsamości, akty stanu cywilnego lub ich odpisy albo metryki chrztu poświadczające związek z polskością, dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w Wojsku Polskim, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej albo dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi