Pozostawienie wniosku bez rozpoznania (nadanie obywatelstwa polskiego)

W przypadku braków formalnych wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP, które nie zostaną uzupełnione w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wezwania, sprawie nie nadaje się dalszego biegu. Wówczas sprawa jest zakończona i wystawia się zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania. W takiej sytuacji należy ponownie złożyć poprawnie wypełniony wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Tematyka: 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi