Słownik pojęć

Cudzoziemiec posiadający co najmniej tytuł zawodowy odpowiadający w Rzeczypospolitej Polskiej tytułowi zawodowemu magistra lub równorzędnemu, umożliwiający ubieganie się o nadanie stopnia doktora.

Potoczna nazwa zezwolenia na pobyt w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wyższych kwalifikacji.

Pobyt ma charakter nieprzerwany, jeśli jednorazowy pobyt poza granicami Polski nie był dłuższy niż 6 miesięcy jednorazowo i wszystkie pobyty poza granicami Polski nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy. Oznacza to, że Twoje wyjazdy poza Polskę we wskazanym czasie nie powinny być dłuższe niż opisane powyżej. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Jeśli jesteś zatrudniony w firmie, która ma siedzibę w Polsce, a Twój wyjazd jest związany z pracą (delegacja służbowa) lub koniecznością wyjazdu z małżonkiem/rodzicem, który pracuje w Polsce, taka nieobecność w Polsce jest uzasadniona. Podobnie, jeśli studiujesz w Polsce, ale część zajęć prowadzona jest np. na innej uczelni, poza granicami Polski.  Również, jeżeli nieobecność w Polsce wywołana jest chorobą np. pobytem w szpitalu lub innymi ważnymi okolicznościami, które łącznie nie przekroczyły 6 m-cy, napisz o tym w swoim wniosku. Jeżeli odpowiednio udokumentujesz opisane okoliczności, Twój pobyt może zostać uznany za nieprzerwany, mimo dłuższych niż 10 miesięcy pobytów za granicą.

Pobyt cudzoziemca w Polsce jest nieprzerwany, jeżeli żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy w badanym okresie, chyba że przerwa była spowodowana wykonywaniem przez cudzoziemca obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza Polską na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się w RP; lub towarzyszeniem cudzoziemcowi, o którym mowa powyżej przez jego małżonka lub małoletnie dziecko; albo szczególną sytuacją osobistą wymagającą obecności poza terytorium Polski i trwała ona nie dłużej niż 6 miesięcy; bądź przerwa wynikała z wyjazdu poza Polską w celu odbycia praktyk lub uczestnictwa w zajęciach przewidzianych w toku studiów w polskiej uczelni. Okres nieprzerwanego pobytu ustala się w zależności od przepisu prawa, który stanowi podstawę nabycia obywatelstwa polskiego w drodze uznania za obywatela polskiego, np.

  • w przypadku uznania za obywatela polskiego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy okres nieprzerwanego pobytu to 3 lata, więc w takim przypadku podaje się wszystkie pobyty, jakie miały miejsce poza granicami RP w ciągu ostatnich 3 lat (w tym do państw strefy Schengen);
  • w przypadku uznania za obywatela polskiego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 a) i b) okres nieprzerwanego pobytu to 2 lata, zatem podaje się pobyty, jakie miały miejsce poza granicami RP w ciągu ostatnich 2 lat (w tym do państw strefy Schengen);
  • w przypadku uznania za obywatela polskiego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 7 okres nieprzerwanego pobytu wynosi 1 rok, więc wtedy podaje się wszystkie pobyty, jakie miały miejsce poza granicami RP w ciągu ostatniego roku (w tym do państw strefy Schengen) itd.

Pobyt ma charakter nieprzerwany, jeśli wszystkie pobyty poza granicami Polski nie przekroczyły łącznie 6 miesięcy. Oznacza to, że Twoje wyjazdy poza Polskę we wskazanym czasie nie powinny być dłuższe niż opisane powyżej. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Jeśli odbywasz służbę albo Twój wyjazd  związany jest z wyjątkową sytuacją osobistą np. ciąża, poród, choroba lub innymi ważnymi okolicznościami związanymi z wyjazdem służbowym, studiami lub szkoleniem zawodowym, które łącznie nie przekroczyły 12 m-cy, napisz o tym w swoim wniosku. Jeżeli odpowiednio udokumentujesz opisane okoliczności, Twój pobyt może zostać uznany za nieprzerwany, mimo dłuższych niż 6 miesięcy pobytów za granicą.

Forma studiów wyższych, odbywających się w systemie weekendowym czyli od piątku do niedzieli.

To prawnik powoływany przez polskiego Ministra Sprawiedliwości, który prowadzi własną kancelarię, osoba zaufania publicznego i funkcjonariusz publiczny. Czynności notarialne, których dokonał notariusz, mają charakter dokumentu urzędowego. Notariusz może sporządzać akty notarialne, urzędowo potwierdzać własnoręczność podpisu, poświadczać zgodność okazanej kopii dokumentu z jego oryginałem, spisywać protokoły, sporządzać wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów. Polski notariusz dokonuje czynności w języku polskim. Za dokonanie określonych czynności notarialnych notariusz pobiera odpowiednie opłaty.

Dokumenty, które będą wydawane od 1.01.2021 r. obywatelom ZK/członkom rodzin obywateli ZK, po zakończeniu okresu przejściowego przewidzianego w Umowie Wystąpienia.

Będą one potwierdzały korzystanie z uprawnień beneficjenta Umowy Wystąpienia przy przekraczaniu granic i podczas pobytu w Polsce.

Dokumenty będą zawierały adnotację odnoszącą do Umowy Wystąpienia: „Art. 50 TUE, Art. 18 ust. 4 Umowy Wystąpienia”.

Wnioski o wydanie dokumentów można składać od 1.01.2021 r.

Nowe dokumenty będą wydawane również w przypadku postępowań niezakończonych do 31.12.2020 r. Konieczne będzie natomiast złożenie odcisków palców w celu wydania tych dokumentów.

Nowe dokumenty pobytowe, którymi będą mogli posługiwać się beneficjenci Umowy Wystąpienia, uprawniające do podróżowania po obszarze Schengen bez wizy to:

– zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu (dla obywatela ZK w przypadku posiadania prawa pobytu, co nie będzie dotyczyć zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu pracownika przygranicznego);

  • dokument potwierdzający prawo stałego pobytu (dla obywatela ZK w przypadku posiadania prawa stałego pobytu);
  • karta pobytowa (dla członka rodziny nie będącego obywatelem ZK w przypadku posiadania prawa pobytu);
  • karta stałego pobytu (dla członka rodziny nie będącego obywatelem ZK w przypadku posiadania prawa stałego pobytu).

Ponadto, na czas trwania postępowań o wydanie nowych dokumentów wojewoda będzie wydawał zaświadczenie o złożeniu wniosku.

Nie dłużej niż do końca 2021 r. ważne będą dokumenty wydane przed zakończeniem okresu przejściowego, tj:

  • dokument potwierdzający prawo stałego pobytu;
  • karta pobytu członka rodziny obywatela UE;
  • karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE.