Informacja starosty (test rynku pracy)

Dokument, który twój pracodawca może uzyskać w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce wykonywanej przez Ciebie pracy. Jeżeli trudno jest wyznaczyć główne miejsce wykonywanej pracy, informację starosty wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy.  W dokumencie tym określona jest liczba osób, wpisanych do rejestru osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które spełniają warunki wymagane na danym stanowisku. Aby uzyskać zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, pracodawca musi wykazać, że nie może zaspokoić swoich potrzeb kadrowych w oparciu o te rejestry. Warunki pracy określone w informacji starosty tj. rodzaj umowy, wysokość wynagrodzenia, wymiar czasu pracy i stanowisko muszą pokrywać się z warunkami określonymi przez pracodawcę we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub w załączniku nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Informacja starosty nie może być wydana wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pracę/zezwolenie na pobyt.

Tematyka: 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi