Braki formalne (nadanie obywatelstwa polskiego)

Braki wniosku, które uniemożliwiają nadanie sprawie dalszego  biegu, tj. brak podpisu wnoszącego podanie, brak jego adresu, nieokreślona treść żądania, nieprawidłowo wypełniony formularz wniosku itp. W sprawach o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP brakami formalnymi są także braki w tych dokumentach,  które są istotne, aby ustalić aktualną sytuację wnioskodawcy (np. stan cywilny, ilość małoletnich dzieci objętych wnioskiem, działalność zarobkowa, polskie pochodzenie itd.). Jeżeli wniosek zawiera braki formalne lub nie dołączono do niego wszystkich dokumentów, wzywa się do usunięcia tych braków w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wezwania. Po upływie tego terminu wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Tematyka: 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi