Urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego

Odnosi się do jednego z warunków, który musi być spełniony, aby uzyskać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub nabyć obywatelstwo polskie w drodze uznania za obywatela polskiego. Urzędowym poświadczeniem znajomości języka polskiego jako obcego jest certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B1. Przy czym cudzoziemcy, którzy ukończyli szkołę w Polsce i legitymują się świadectwem jej ukończenia bądź ukończyli szkołę poza granicą RP z wykładowym językiem polskim, są zwolnieni z obowiązku przedstawiania certyfikatu znajomości języka polskiego. Zatem urzędowym poświadczeniem znajomości języka polskiego jest też świadectwo ukończenia szkoły w Polsce (np. szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, technikum bądź dyplom licencjacki lub magisterski wraz z suplementem, z którego wynika, że językiem wykładowym zajęć był język polski) albo świadectwo ukończenia szkoły za granicą RP z wykładowym językiem polskim (np. Szkoły Średniej nr 8 z polskim językiem nauczania w Wołkowysku lub Szkoły Średniej nr 24 im. M. Konopnickiej we Lwowie i innych).

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi