Rezydent długoterminowy UE

Inaczej: apatryda, to osoba, która nie jest uznawana za obywatela żadnego państwa w zakresie obowiązywania jego prawa.

czytaj dalej...

Tłumacz przysięgły to osoba, która ma prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego potwierdzone świadectwem wydanym przez polskiego Ministra Sprawiedliwości. Polski tłumacz przysięgły sporządza i poświadcza tłumaczenia z języka obcego na język polski oraz z języka polskiego na język obcy, a także sprawdza i poświadcza tłumaczenia sporządzone przez inne osoby. Dokonuje też tłumaczenia ustnego.

czytaj dalej...

Odnosi się do jednego z warunków, który musi być spełniony, aby uzyskać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub nabyć obywatelstwo polskie w drodze uznania za obywatela polskiego. Urzędowym poświadczeniem znajomości języka polskiego jako obcego jest certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B1.

czytaj dalej...

Jest to obligatoryjne kryterium, które zakłada, że dana osoba musi nie tylko zajmować określony lokal (tj. fizycznie w nim przebywać), ale także jest obowiązana posiadać do niego tytuł prawny. Dokumentem potwierdzającym posiadanie tytułu prawnego do zajmowania lokalu mieszkalnego jest np. aktualna umowa najmu lokalu, akt własności mieszkania albo umowa użyczenia (w przypadku umowy użyczenia lokalu załącza się akt notarialny dotyczący użyczonego lokalu. Umowa użyczenia jest zawierana między wstępnymi, zstępnymi lub rodzeństwem).

czytaj dalej...

To uregulowany prawnie trwały związek kobiety i mężczyzny, w którym małżonkowie mają równe prawa i obowiązki. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.

czytaj dalej...

To prawnik powoływany przez polskiego Ministra Sprawiedliwości, który prowadzi własną kancelarię, osoba zaufania publicznego i funkcjonariusz publiczny. Czynności notarialne, których dokonał notariusz, mają charakter dokumentu urzędowego. Notariusz może sporządzać akty notarialne, urzędowo potwierdzać własnoręczność podpisu, poświadczać zgodność okazanej kopii dokumentu z jego oryginałem, spisywać protokoły, sporządzać wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów. Polski notariusz dokonuje czynności w języku polskim.

czytaj dalej...

Powinieneś opuścić terytorium Polski, najpóźniej w ostatnim dniu:

czytaj dalej...

Jeżeli postepowaie zostało zawieszone na Twój wniosek, w każdej chwili możesz złożyć wniosek o jego podjęcie. Nie wymaga on szczególnego uzasadnienia. Wystarczy, że napiszesz że zawieszone postępowanie może być znów prowadzone. jeśli zmieniłeś adres do korespondencji, powiadom nas o tym.  Masz 3 lata na złożenie wniosku o podjęcie postępowania. Termin liczy się od daty zawieszenia postępowania. Jeżeli tego nie zrobisz, przyjmiemy, że wycofujesz swój wniosek i postępowanie zostanie zakończone.

czytaj dalej...

Dokument potwierdzający twoje zeznanie podatkowe w danym roku podatkowym, złożone we właściwym urzędzie skarbowym.

czytaj dalej...

Pełny bądź ograniczony dostęp do rynku pracy w Polsce zależy od tego, jaki posiadasz dokument zezwalający na pobyt w Polsce. Jeżeli posiadasz wizę z prawem do pracy to pracę możesz wykonywać na podstawie zarejestrowanego oświadczenia o powierzeniu pracy lub ważnego zezwolenia na pracę. Warunki wykonywania pracy muszą pokrywać się z warunkami określonymi w posiadanych przez Ciebie zezwoleniach tj.

czytaj dalej...

Strony