Studia stacjonarne

Kiedy złożyć wniosek?

Złóż wniosek, jeżeli zamierzasz przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące i jeżeli głównym celem Twojego pobytu jest podjęcie lub kontynuacja studiów stacjonarnych:

 • w jednostce prowadzącej studia zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, chyba że ta jednostka nie podlega obowiązkowi zatwierdzenia,
 • w jednostce prowadzącej studia, która nie podlega obowiązkowi zatwierdzenia, w stosunku do której nie została wydana decyzja o zakazie przyjmowania cudzoziemców.

Wydrukowany i prawidłowo wypełniony wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu Twojego legalnego pobytu na terytorium Polski.

Jeżeli złożysz wniosek we wskazanym terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w twojej sprawie stanie się ostateczna.

Przed złożeniem wniosku zarejestruj się na portalu cudzoziemca inPOL  i przeczytaj wskazówki dotyczące wypełnienia wniosku.

Gdzie złożyć wniosek?

Prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek złóż osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Warszawie. 
Wnioski o pobyt czasowy przyjmowane są w 3 lokalizacjach w Warszawie:
1. ul. Marszałkowska 3/5, kolejka X 
2. Pl. Bankowy 3/5 , wejście "G", kolejka G 
3. Al. Jerozolimskie 28, kolejka F 

Na wizytę możesz umówić się jedynie po wypełnieniu wniosku na portalu cudzoziemca inPOL

Wolne terminy są udostępniane każdego dnia, więc jeśli dziś nie ma już dostępnych miejsc, spróbuj jutro. Warto złożyć kompletnie uzupełniony wniosek osobiście, ponieważ znacznie usprawni to procedurę legalizacji twojego pobytu. Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście do ostatniego dnia legalnego pobytu, dla zachowania terminu prześlij kompletny i prawidłowo wypełniony  wniosek w wersji papierowej pocztą

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej. Jeżeli złożysz wniosek pocztą, będziesz musiał oczekiwać na wezwanie Urzędu, a proces legalizacji pobytu znacznie się wydłuży. Następnie po otrzymaniu wezwania, będziesz zobowiązany stawić się osobiście we wskazanym terminie, w celu m.in. złożenia odcisków palców. Wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu.

Podczas wizyty możesz złożyć również inne wymagane dokumenty.

Dowiedz się, jak złożyć odciski linii papilarnych

Jakie dokumenty złożyć?

Dokumenty potrzebne do wszczęcia postępowania (tzw. wymogi formalne):

OPŁAĆ ONLINE  

Dokonanie wyżej wskazanych czynności w terminie, przy zachowaniu warunku złożenia wniosku w czasie legalnego pobytu, umożliwi umieszczenie w twoim paszporcie stempla potwierdzającego złożenie wniosku.

W przypadku, gdy nie uzupełnisz braków formalnych twój wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania i postępowanie nie będzie prowadzone.
Natomiast w sytuacji usunięcia braków formalnych po upływie wyznaczonego terminu, a przed wystosowaniem przez organ zawiadomienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania, za datę złożenia wniosku należy uznać dzień uzupełnienia wszystkich braków formalnych wniosku. W powyższej sytuacji, nie ma możliwości umieszczenia w paszporcie stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

 

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

Student na pierwszym roku

 •  aktualne zaświadczenie wydane przez jednostkę prowadzącą kształcenie o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów podpisane przez osobę upoważnioną do wystawiania zaświadczeń dla cudzoziemców na aktualnym formularzu;
 • aktualne zaświadczenie wydane przez jednostkę prowadzącą kształcenie o wysokości opłat za naukę i/lub potwierdzające uregulowanie opłat za studia w danym roku akademickim (wysokość opłat za cały obecny rok akademicki oraz kolejny semestr następnego roku akademickiego);
 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego;
 • dokumenty wskazujące wysokość kosztów zamieszkania zawierające informację o wysokości stałych opłat eksploatacyjnych, opłat za dostawę do lokalu energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce (na okres 15 miesięcy), studiów i podróży powrotnej, po odliczeniu kosztów zamieszkania,

Jeśli przebywasz w Polsce sam, minimalna kwota na pokrycie kosztów utrzymania wynosi 776 zł na każdy miesiąc pobytu, po odliczeniu koszt podróży powrotnej do kraju pochodzenia, kosztów studiów za cały obecny rok akademicki oraz kolejny semestr następnego roku akademickiego i kosztów zamieszkania na każdy miesiąc pobytu. Jeżeli przebywasz w Polsce wraz z członkami rodziny, którzy są na Twoim utrzymaniu, musisz posiadać środki w wysokości co najmniej po  600 zł na siebie i każdego członka rodziny na każdy miesiąc pobytu oraz środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej dla siebie i członków rodziny, kosztów zamieszkania na każdy miesiąc pobytu oraz kosztów studiów za cały obecny rok akademicki oraz kolejny semestr następnego roku akademickiego.

Wysokość środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia wynosi:

 • 200 zł, jeżeli przybywasz z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską,
 • 500 zł, jeżeli przybywasz z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej niż sąsiadujące z Polską,
 • 2500 zł, jeżeli przybywasz z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej.

Jakie dokumenty uznajemy:
- czek podróżny;
- zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową;
- zaświadczenie o posiadaniu przez cudzoziemca lub osobę, na której utrzymaniu ten cudzoziemiec pozostaje, środków pieniężnych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej;
- dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego;
- zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków cudzoziemca lub osoby, na której utrzymaniu ten cudzoziemiec pozostaje.

Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Do przeliczenia na walutę polską posiadanych przez ciebie środków finansowych w walucie obcej stosuje się średni kurs tej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Uwaga! Dołączenie wszystkich wymienionych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku. Dokumenty należy składać w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu. Jeśli do wniosku dołączone są dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

Jeśli w trakcie postępowania zmieniły się twoje dane (miejsce zamieszkania, praca lub liczba osób na utrzymaniu) dokonaj stosownych zmian na swoim koncie w portalu cudzoziemca InPOL oraz poinformuj Wydział Spraw Cudzoziemców o zmianach na piśmie za pośrednictwem poczty lub biura podawczego.
Jeśli jesteś studentem pierwszego roku, zezwolenie udzielane jest na 15 miesięcy. W przypadku, gdy okoliczność będąca podstawą ubiegania się o zezwolenie uzasadnia Twój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres krótszy niż wyżej wskazany, pierwsze zezwolenie udzielane jest na czas trwania roku akademickiego lub studiów, przedłużony o 3 miesiące.

Student na kolejnym roku

 • aktualne zaświadczenie wydane przez jednostkę prowadzącą kształcenie o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów podpisane przez osobę upoważnioną do wystawiania zaświadczeń dla cudzoziemców na aktualnym formularzu;
 • wydruk karty okresowych osiągnięć studenta obrazującej dotychczasowy przebieg procesu kształcenia;
 • aktualne zaświadczenie wydane przez jednostkę prowadzącą kształcenie o wysokości opłat za naukę i/lub potwierdzające uregulowanie opłat za studia w danym roku akademickim (wysokość opłat za cały obecny rok akademicki oraz kolejny semestr następnego roku akademickiego);
 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego;
 • dokumenty wskazujące wysokość kosztów zamieszkania zawierające informację o wysokości stałych opłat eksploatacyjnych, opłat za dostawę do lokalu energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce (na każdy miesiąc pobytu + 3 miesiące), studiów i podróży powrotnej, po odliczeniu kosztów zamieszkania,

Jeśli przebywasz w Polsce sam, minimalna kwota na pokrycie kosztów utrzymania wynosi 776 zł na każdy miesiąc pobytu, po odliczeniu koszt podróży powrotnej do kraju pochodzenia, kosztów studiów za cały obecny rok akademicki oraz kolejny semestr następnego roku akademickiego i kosztów zamieszkania na każdy miesiąc pobytu. Jeżeli przebywasz w Polsce wraz z członkami rodziny, którzy są na Twoim utrzymaniu, musisz posiadać środki w wysokości co najmniej po  600 zł na siebie i każdego członka rodziny na każdy miesiąc pobytu oraz środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej dla siebie i członków rodziny, kosztów zamieszkania na każdy miesiąc pobytu oraz kosztów studiów za cały obecny rok akademicki oraz kolejny semestr następnego roku akademickiego.

Wysokość środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia wynosi:

 • 200 zł, jeżeli przybywasz z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską,
 • 500 zł, jeżeli przybywasz z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej niż sąsiadujące z Polską,
 • 2500 zł, jeżeli przybywasz z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej.

Jakie dokumenty uznajemy:
- czek podróżny;
- zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową;
- zaświadczenie o posiadaniu przez cudzoziemca lub osobę, na której utrzymaniu ten cudzoziemiec pozostaje, środków pieniężnych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej;
- dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego;
- zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków cudzoziemca lub osoby, na której utrzymaniu ten cudzoziemiec pozostaje.

Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Do przeliczenia na walutę polską posiadanych przez ciebie środków finansowych w walucie obcej stosuje się średni kurs tej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Uwaga! Dołączenie wszystkich wymienionych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku. Dokumenty należy składać w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu. Jeśli do wniosku dołączone są dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

Jeśli w trakcie postępowania zmieniły się twoje dane (miejsce zamieszkania lub liczba osób na utrzymaniu) dokonaj stosownych zmian na swoim koncie w portalu cudzoziemca InPOL oraz poinformuj Wydział Spraw Cudzoziemców o zmianach na piśmie za pośrednictwem poczty lub biura podawczego.
Kolejne zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach udzielane jest na okres studiów, przedłużony o 3 miesiące, nie dłuższy jednak niż 3 lata.

Kurs przygotowawczy do podjęcia studiów

 • aktualne zaświadczenie wydane przez jednostkę prowadzącą kształcenie podpisane przez osobę upoważnioną do wystawiania zaświadczeń dla cudzoziemców na aktualnym formularzu;
 • aktualne zaświadczenie wydane przez jednostkę prowadzącą kształcenie o wysokości opłat za naukę i/lub potwierdzające uregulowanie opłat za naukę w danym roku akademickim (wysokość opłat za cały obecny rok akademicki oraz kolejny semestr następnego roku akademickiego);
 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce (na każdy miesiąc pobytu + 3 miesiące), studiów i podróży powrotnej.

Jeśli przebywasz w Polsce sam, minimalna kwota na pokrycie kosztów utrzymania wynosi 776 zł na każdy miesiąc pobytu, po odliczeniu koszt podróży powrotnej do kraju pochodzenia w wysokości 200 zł, kosztów studiów za cały obecny rok akademicki oraz kolejny semestr następnego roku akademickiego i kosztów zamieszkania na każdy miesiąc pobytu. Jeżeli przebywasz w Polsce wraz z członkami rodziny, którzy są na Twoim utrzymaniu, musisz posiadać środki w wysokości co najmniej po  600 zł na siebie i każdego członka rodziny na każdy miesiąc pobytu oraz środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej dla siebie i członków rodziny w wysokości 200 zł, kosztów zamieszkania na każdy miesiąc pobytu oraz kosztów studiów za cały obecny rok akademicki oraz kolejny semestr następnego roku akademickiego.

Jakie dokumenty uznajemy:
- czek podróżny;
- zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową;
- zaświadczenie o posiadaniu przez cudzoziemca lub osobę, na której utrzymaniu ten cudzoziemiec pozostaje, środków pieniężnych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej;
- dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego;
- zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków cudzoziemca lub osoby, na której utrzymaniu ten cudzoziemiec pozostaje.

Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Do przeliczenia na walutę polską posiadanych przez ciebie środków finansowych w walucie obcej stosuje się średni kurs tej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Uwaga! Dołączenie wszystkich wymienionych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku. Dokumenty należy składać w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu. Jeśli do wniosku dołączone są dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

Jeśli w trakcie postępowania zmieniły się twoje dane (miejsce zamieszkania lub liczba osób na utrzymaniu) dokonaj stosownych zmian na swoim koncie w portalu cudzoziemca InPOL oraz poinformuj Wydział Spraw Cudzoziemców o zmianach na piśmie za pośrednictwem poczty lub biura podawczego.
Zezwolenie udzielane jest na okres trwania kursu przygotowawczego do podjęcia nauki na tych studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo studiach trzeciego stopnia, przedłużony o 3 miesiące.

Zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach udziela się także cudzoziemcowi, który zamierza odbyć kurs przygotowawczy do podjęcia nauki na tych studiach, jeżeli jest obywatelem państwa określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 144 ust. 18 o cudzoziemcach. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów państwem, którego obywatelom odbywającym kurs przygotowawczy do podjęcia nauki na studiach udziela się zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach, jest Republika Białorusi.
Obywatelom państw nie wymienionych w rozporządzeniu odbywającym kurs przygotowawczy do podjęcia nauki na studiach udziela się zezwolenia na pobyt czasowy w celu podjęcia nauki.

Studia objęte programem unijnym (np. ERASMUS) lub wielostronnym

 • aktualne zaświadczenie wydane przez jednostkę prowadzącą kształcenie o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów podpisane przez osobę upoważnioną do wystawiania zaświadczeń dla cudzoziemców na aktualnym formularzu;
 • aktualne zaświadczenie wydane przez jednostkę prowadzącą kształcenie o wysokości opłat za naukę i/lub potwierdzające uregulowanie opłat za studia w danym roku akademickim (wysokość opłat za cały obecny rok akademicki oraz kolejny semestr następnego roku akademickiego);
 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego;
 • dokumenty wskazujące wysokość kosztów zamieszkania zawierające informację o wysokości stałych opłat eksploatacyjnych, opłat za dostawę do lokalu energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce (na każdy miesiąc pobytu + 3 miesiące, nie więcej jednak niż na okres 2 lat – pierwsze zezwolenie i nie więcej niż 3 lata w przypadku kolejnego), studiów i podróży powrotnej, po odliczeniu kosztów zamieszkania,

Jeśli przebywasz w Polsce sam, minimalna kwota na pokrycie kosztów utrzymania wynosi 776 zł na każdy miesiąc pobytu, po odliczeniu koszt podróży powrotnej do kraju pochodzenia, kosztów studiów za cały obecny rok akademicki oraz kolejny semestr następnego roku akademickiego i kosztów zamieszkania na każdy miesiąc pobytu. Jeżeli przebywasz w Polsce wraz z członkami rodziny, którzy są na Twoim utrzymaniu, musisz posiadać środki w wysokości co najmniej po  600 zł na siebie i każdego członka rodziny na każdy miesiąc pobytu oraz środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej dla siebie i członków rodziny, kosztów zamieszkania na każdy miesiąc pobytu oraz kosztów studiów za cały obecny rok akademicki oraz kolejny semestr następnego roku akademickiego.

Wysokość środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia wynosi:

 • 200 zł, jeżeli przybywasz z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską,
 • 500 zł, jeżeli przybywasz z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej niż sąsiadujące z Polską,
 • 2500 zł, jeżeli przybywasz z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej.

Jakie dokumenty uznajemy:
- czek podróżny;
- zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową;
- zaświadczenie o posiadaniu przez cudzoziemca lub osobę, na której utrzymaniu ten cudzoziemiec pozostaje, środków pieniężnych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej;
- dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego;
- zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków cudzoziemca lub osoby, na której utrzymaniu ten cudzoziemiec pozostaje.

Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Do przeliczenia na walutę polską posiadanych przez ciebie środków finansowych w walucie obcej stosuje się średni kurs tej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Uwaga! Dołączenie wszystkich wymienionych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku. Dokumenty należy składać w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu. Jeśli do wniosku dołączone są dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

Jeśli w trakcie postępowania zmieniły się twoje dane (miejsce zamieszkania lub liczba osób na utrzymaniu) dokonaj stosownych zmian na swoim koncie w portalu cudzoziemca InPOL oraz poinformuj Wydział Spraw Cudzoziemców o zmianach na piśmie za pośrednictwem poczty lub biura podawczego.
Pierwsze zezwolenie udzielane jest na 2 lata.

Co powinienem wiedzieć?

Przeczytaj nasz poradnik

Jeśli w trakcie postępowania zmieniły się twoje dane (miejsce zamieszkania, studia lub liczba osób na utrzymaniu) dokonaj stosownych zmian na swoim koncie w Portalu Cudzoziemca inPOL oraz poinformuj Wydział Spraw Cudzoziemców o zmianach na piśmie za pośrednictwem poczty lub biura podawczego.

Po uzyskaniu zezwolenia możesz wykonywać pracę w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. 

Twoim obowiązkiem jest poinformowanie Wojewody, który wydał Twoje zezwolenie, w terminie 15 dni roboczych, o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia, np. o skreśleniu z listy studentów, rezygnacji ze studiów lub zmianie uczelni.

Otrzymałeś decyzję niezgodną z Twoim żądaniem?

Od decyzji służy odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.  Odwołanie wnosisz za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Jeśli Wojewoda Mazowiecki uzna, że Twoje odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. Jeśli po otrzymaniu odwołania Wojewoda nie wyda nowej decyzji to wówczas akta Twojej sprawy wraz z odwołaniem zostaną przekazane do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania przez organ.

Zasady przeglądu akt sprawy znajdziesz TUTAJ.

Dostałem decyzję - jak otrzymać kartę pobytu?

Kartę pobytu wydajemy po uzyskaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu zezwolenia.

Oczekuj na wiadomość SMS z terminem odbioru decyzji i karty. Pamiętaj, aby informować Urząd o każdej zmianie miejsca zamieszkania oraz numeru kontaktowego.

W przypadku, gdy nie będziesz mógł stawić się po odbiór karty w wyznaczonym terminie, zgłoś ten fakt poprzez formularz kontaktowy który znajduje się tutaj.

Godziny przyjęć klientów: poniedziałek w godz. 10:00-17:30, wtorek - piątek godz. 8:00-15:00

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

FAQ

Przestałem studiować, ale nadal mam ważną kartę pobytu – czy mogę zostać w Polsce?

Twoim obowiązkiem jest poinformować wojewodę o zakończeniu studiów, a zezwolenie zostanie cofnięte. Pamiętaj, że jeśli ty tego nie zrobisz, poinformuje nas uczelnia, na której studiowałeś. Po otrzymaniu informacji zezwolenie zostanie cofnięte, a karta będzie unieważniona. Jeżeli chcesz zostać w...

czytaj całą odpowiedź...

W trakcie postępowania ukończyłem studia i uzyskałem dyplom polskiej uczelni – nadal chcę pozostać w Polsce, co zrobić?

Jeśli chcesz pracować w Polsce, ale jeszcze nie znalazłeś pracy możesz przekwalifikować wniosek na poszukiwanie pracy. Jeśli pracę już masz, możesz przekwalifikować wniosek na pobyt i pracę. Absolwent studiów stacjonarnych na polskiej uczelni...

czytaj całą odpowiedź...

Ile pieniędzy potrzeba na naukę w szkole policealnej żeby otrzymać kartę pobytu?

Zezwolenie z uwagi na naukę w szkole policealnej może zostać udzielone na okres nauki w szkole, nie dłużej niż na okres 12 miesięcy. Aby otrzymać zezwolenie, należy wykazać:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – co najmniej 776 zł netto/m-c na każdy miesiąc nauki + 200 zł/2500 zł...

czytaj całą odpowiedź...

Czy może pracować student który stara się o pobyt czasowy?

Tak. Należy jednak pamiętać, że w trakcie postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy może być weryfikowany główny cel Twojego pobytu w Polsce. W przypadku, gdy wykonujesz pracę na pełen etat i utrzymujesz się z wykonywanej pracy, może to skutkować wydaniem decyzji odmownej w przypadku...

czytaj całą odpowiedź...

Jak zrobić ubezpieczenie bez Karty Polaka, jeśli nigdy nie robiłem ubezpieczenia w Unii Europejskiej i w Polsce?

Możesz ubezpieczyć się poprzez złożenie wniosku do NFZ o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Wystarczy dokument potwierdzający legalny pobyt na terytorium RP (np. wiza, karta pobytu).

Możesz również skorzystać z komercyjnych ubezpieczeń pokrywających koszty leczenia na...

czytaj całą odpowiedź...