Wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń

Kto może złożyć wniosek?

O wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń możesz wnioskować jeśli:

 • jesteś obywatelem polskim, mieszkającym w Polsce lub obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy Wystąpienia lub członkiem jego rodziny, mieszkającym w Polsce i posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium RP
 • jesteś cudzoziemcem przebywającym bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat w Polsce lub posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • reprezentujesz osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Z wnioskiem o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń może wystąpić zapraszający mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli zapraszającym jest cudzoziemiec posiadający kartę czasowego pobytu lub wizę powinien wykazać, że na dzień wystawienia zaproszenia przebywa w Polsce legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez okres 5 lat. Wówczas należy przedstawić decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy oraz kserokopię paszportu wraz z posiadanymi wizami. Gdy zapraszającym jest osoba prawna, wniosek składa osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych wskazana w KRS.  
Zaproszenie dla cudzoziemca wpisane do ewidencji zaproszeń nie jest dokumentem uprawniającym do podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Procedura wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń nie jest właściwa w przypadku, gdy celem pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy.

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków

Gdzie złożyć wniosek?

1. W siedzibie Urzędu:

Prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek (w języku polskim) złóż w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Warszawie, przy ul. Marszałkowska 3/5, stanowisko nr 9.

Aby złożyć wniosek, umów wizytę za pośrednictwem platformy e-usługi. Logowanie do platformy e-usługi odbywa się za pośrednictwem profilu zaufanego. Na jednej wizycie możesz złożyć maksymalnie 2 wnioski. Klienci umówieni na złożenie wniosku nie pobierają numerka z biletomatu.

Wolne terminy są udostępniane każdego dnia (w poniedziałki o godz. 10:00, wtorek-piątek o godz. 08:00) z czternastodniowym wyprzedzeniem. Więc jeśli dziś nie ma już dostępnych miejsc spróbuj jutro. Warto złożyć kompletnie uzupełniony wniosek osobiście, ponieważ znacznie usprawni to procedurę wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń w jeden dzień.

2. W Punkcie Obsługi Klienta Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:

     pl. Bankowy 3/5, wejście F od Al. Solidarności:

    Godziny przyjęć: poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00

3. Pocztą na adres:
    Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie,
    Wydział Spraw Cudzoziemców,
    Oddział Obsługi Klienta
    ul. Marszałkowska 3/5,
    00-624 Warszawa

Jeżeli złożysz wniosek pocztą lub w Punkcie Obsługi Klienta, będziesz musiał stawić się osobiście w celu okazania oryginałów dokumentów. Podczas wizyty możesz złożyć również inne wymagane dokumenty.

4. W biurze podawczym delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:

 • w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53, II piętro, pok. nr 293
 • w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60
 • w Płocku przy ul. Kolegialnej 15, pokój 109
 • w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38, parter, pokój 12
 • w Ostrołęce przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 15, I piętro, pokój 66

Godziny przyjęć w delegaturach: poniedziałek– piątek:  8:00 - 16:00.

Dokumenty składane w biurach podawczych delegatur nie podlegają weryfikacji i nie są poświadczane za zgodność z oryginałem. Okazania oryginałów dokumentów oraz odbiór zaproszenia dobywa się w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Warszawie ul. Marszałkowska 3/5 (stanowisko 9, należy pobrać bilet z literką „G”)

5. Wniosek możesz również złożyć w starostwach powiatowych:

 • Grodzisk Mazowiecki

ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki; tel. (0 22) 300 85 22 ,(022) 300 85 23,

Godziny przyjęć: 8:00-16:00 (poniedziałek, wtorek, środa), 8:00-17:00 (czwartek), 8:00-15:00 (piątek), zasięg działania: powiat grodziski.

 • Legionowo

ul. J. Piłsudskiego 41 (budynek Urzędu Miasta Legionowo) 05-120 Legionowo; tel. (0 22) 744 33 90,

Godziny przyjęć: 8:00-17:30 (poniedziałek), 8:00-15:30 (wtorek-piątek), zasięg działania: powiat legionowski.

 • Mińsk Mazowiecki

ul. Konstytucji 3 Maja 16, 05-300 Mińsk Mazowiecki; tel. (0 25) 759 87 35, pok. nr 208,

Godziny przyjęć: 8:00-16:30 (poniedziałek), 8:00-15:30 (wtorek-czwartek), 9:00-14:30 (piątek), zasięg działania: powiat miński.

 • Otwock

ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock; tel. (0 22) 788 09 09,

Godziny przyjęć: 9:00-16:45 (poniedziałek), 8:00-15:00 (wtorek-piątek), zasięg działania: powiat otwocki.

 • Piaseczno

ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno;   tel. (0 22) 737 11 59, pok. nr 11,

Godziny przyjęć: 8:00-17:10 (poniedziałek), 8:00-15:40 (wtorek-piątek), zasięg działania: powiat piaseczyński.

 • Pruszków

ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków; tel. (0 22) 738 14 00 lub 738 14 97,

Godziny przyjęć: 10:00-17:00 (poniedziałek), 8:00-15:00 (wtorek-piątek), zasięg działania: powiat pruszkowski.

 • Warszawa Zachodnia

ul. Poznańska 129-133, 05-850 Ożarów Mazowiecki,  tel. (0 22) 733 72 16, pok. nr 12,

Godziny przyjęć: 9:00-16:30 (poniedziałek), 8:00-15:30 (wtorek-piątek), zasięg działania: powiat warszawski zachodni.

 • Wołomin

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin; tel. (0 22) 776 44 97, pok. nr 26,

Godziny przyjęć: 9:00-17:30 (poniedziałek), 8:00-15:30 (wtorek-piątek), zasięg działania: powiat wołomiński.

 • Grójec

ul. J. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec; tel. (0 48) 665 11 20 lub 665 11 65, pok. nr 30B,

Godziny przyjęć: 7:30-15:30 (poniedziałek-piątek), zasięg działania: powiat grójecki. 

Jakie dokumenty złożyć?

Osoba fizyczna

1. Wniosek w jednym egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem;

2. Dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, np.:

 • aktualny wydruk z konta bankowego z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku (tj. wygenerowany nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku),
 • zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie wraz z informacją o miesięcznym wynagrodzeniu i rodzaju zawartej umowy,
 • decyzję w sprawie waloryzacji emerytury lub renty,

W razie pokrywania powyższych kosztów wspólnie ze współmałżonkiem należy przedstawić pisemną zgodę współmałżonka na pokrywanie kosztów wraz z dokumentami potwierdzającymi środki finansowe współmałżonka.

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu np.:

 • akt własności lokalu lub aktualny wypis z rejestru ksiąg wieczystych (w przypadku dołączenia do akt sprawy jedynie aktu własności działki, należy dodatkowo dołączyć potwierdzenie oddania budynku do użytkowania lub decyzję w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości),
 • przydział lokalu spółdzielczego,
 • umowa najmu lokalu komunalnego,
 • w razie dostarczenia umowy najmu innego lokalu niż komunalny należy załączyć tytuł prawny wynajmującego do tego lokalu oraz jego zgodę na zamieszkanie Cudzoziemca w powyższym lokalu,
 • możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania w innym miejscu (np. rezerwacja hotelowa, która powinna zawierać informację, kto rezerwuje hotel, dla kogo i na jaki okres),

4. Okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. dowód osobisty, paszport, karta pobytu)

5. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale lub uwierzytelnionej kopii.

Po wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń nie jest dopuszczalne późniejsze zgłaszanie przez zapraszającego nowych żądań.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

1. Wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem;

2. Dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli zgody na wjazd, np.:

 • ostatnie rozliczenie z urzędem skarbowym dotyczące dochodów (w przypadku rozliczeń miesięcznych) lub kopia aktualnego PITu wraz z potwierdzeniem nadania,
 • aktualny wyciąg z rachunku bankowego z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku (wysokość środków na koncie wymagana tak jak w przypadku osób fizycznych); 

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu (dokumenty wymagane jak przy osobie fizycznej) 

4. Kopia aktualnego wypisu z CEiDG

5. Okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. dowód osobisty, paszport, kartę pobytu)

6. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale lub uwierzytelnionej kopii.

Osoba prawna

1. Wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem,

2. Dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli zgody na wjazd np.:

 • CIT - 8 za poprzedni rok wraz z potwierdzeniem nadania do Urzędu Skarbowego,
 • aktualny wyciąg z rachunku bankowego z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku (wysokość środków na koncie wymagana tak jak w przypadku osób fizycznych),

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu (dokumenty wymagane jak przy osobie fizycznej),

4. Kopia aktualnego wypisu z KRS,

5. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale lub uwierzytelnionej kopii.

Stowarzyszenie

1. Wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem,

2. Dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli zgody na wjazd, np.:

 • aktualny wyciąg z rachunku bankowego z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku (wysokość środków na koncie wymagana tak jak w przypadku osób fizycznych),

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu (dokumenty wymagane jak przy osobie fizycznej),

4. Kopia aktualnego wypisu z rejestru stowarzyszeń,

5.Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale lub uwierzytelnionej kopii.

Opłata za wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń 

Za zaproszenie – 27 zł na konto:
Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 OPŁAĆ ONLINE

Jak długo będę czekać na decyzję?

Wojewoda wyda decyzję w sprawie niezwłocznie po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w terminie do 30 dni. Klienci umówieni na złożenie wniosku, w przypadku złożenia kompletu wymaganych dokumentów, mają możliwość uzyskania zaproszenia w ciągu tego samego dnia.  
Wniosek o zaproszenie cudzoziemca klient może złożyć także drogą pocztową lub złożyć w Punkcie Obsługi Klienta. Na decyzję czeka się wówczas około 30 dni.

Uzupełnianie brakujących dokumentów w sprawie

Dokumenty w sprawie należy uzupełniać zgodnie z treścią otrzymanych wezwań, w wyznaczonym miejscu i terminie.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców- za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego - w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Co powinienem wiedzieć?

Zaproszenie wpisane do ewidencji zaproszeń jest ważne we wskazanym w nim okresie, na jaki zapraszający zaprosił cudzoziemca, nie dłuższym niż 1 rok.

Wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń unieważnia Wojewoda, który dokonał tego wpisu, w drodze decyzji. Wojewoda wydaje decyzję o unieważnieniu wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń z urzędu albo na wniosek zapraszającego, złożony co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem okresu ważności zaproszenia. Zaproszenie traci ważność w dniu, w którym decyzja stała się ostateczna.

Odbioru zaproszenia może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru (wzór pełnomocnictwa).

Zapraszający powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, przeznaczone dla niego samego, każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu oraz każdego zaproszonego cudzoziemca, co najmniej w wysokości 515 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca dla każdej z tych osób.

W przypadku gdy okres, na który zaprasza się cudzoziemca, jest krótszy niż miesiąc, zapraszający powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z planowanym pobytem cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 515 zł, pomniejszonej proporcjonalnie w stosunku do liczby dni pobytu cudzoziemca.

W przypadku gdy zapraszanym cudzoziemcem jest zstępny, wstępny lub małżonek zapraszającego, rodzic małżonka zapraszającego, rodzeństwo zapraszającego lub dziecko małżonka zapraszającego, zapraszający powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem zapraszanego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości co najmniej 200 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca.

Zapraszający powinien posiadać również środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, w wysokości stanowiącej równowartość biletu do tego państwa, nie mniejsze jednak niż:

1) 200 złotych – w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską;

2) 500 złotych – w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa członkowskiego Unii Europejskiej niesąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską lub do państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub do Konfederacji Szwajcarskiej;

3) 2500 złotych – w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do innego państwa niż określone w pkt 1 i 2.

Obowiązek posiadania środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do państwa pochodzenia lub zamieszkania uważa się za spełniony, jeżeli zapraszający wykaże, że cudzoziemiec posiada bilet powrotny do państwa pochodzenia lub zamieszkania.

Przeczytaj nasz poradnik

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

FAQ

Czy cudzoziemiec może złożyć wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń?

Tak, ale tylko jeżeli bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia przebywa w Polsce legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez okres 5 lat lub posiada zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Chcę zostać w Polsce – czy potrzebuję zaproszenie?

Nie, zaproszenie jest wydawane tylko dla osób, które ubiegają się o wizę na przyjazd do Polski. Jeżeli po przyjeździe do Polski chcesz zostać dłużej, to możesz złożyć wniosek o przedłużenie wizy lub o...

czytaj całą odpowiedź...

Kto może złożyć wniosek o wpis do ewidencji zaproszeń?

Czy zaproszenie uprawnia mnie do podjęcia zatrudnienia?

Nie. Zaproszenie wydawane jest w celach turystycznych. Jeżeli chcesz podjąć w Polsce pracę, Twój przyszły pracodawca powinien uzyskać zezwolenie na pracę lub zarejestrować oświadczenie o powierzeniu pracy. Jeśli jesteś w Polsce, złóż wniosek...

czytaj całą odpowiedź...

Czy zaproszenie uprawnia mnie do przekraczania granicy?

Nie. Zaproszenie jest tylko dokumentem, który dołączasz do wniosku o wizę składanego w konsulacie. Dopiero wydana wiza zezwala na przekroczenie granicy.