Zaproszenie - co powinienem wiedzieć?

Wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń dokonuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zapraszającego.

Wpisane do ewidencji zaproszeń zaproszenie jest ważne we wskazanym w nim okresie, na jaki zapraszasz cudzoziemca, nie dłuższym niż 1 rok.

Formularz wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń zawiera Twoje zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania, wyżywienia i ewentualnego leczenia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na pobyt, oraz kosztów wydania i wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

W przypadku gdybyś nie wykonał zobowiązań wynikających z wystawionego zaproszenia, Skarb Państwa lub inne podmioty mogą dochodzić, w postępowaniu przed sądem, zwrotu kosztów poniesionych w związku z pobytem cudzoziemca i opuszczeniem przez niego terytorium RP, wynikających z wykonywania przez te podmioty obowiązków, do pokrycia których byłeś zobowiązany jako zapraszający.

Odbioru zaproszenia może dokonać pełnomocnik posiadający pełnomocnictwo szczególne do dokonania jego odbioru.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi