Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy

Kiedy powinienem złożyć wniosek?

Złóż wniosek, jeśli zamierzasz przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące i jeżeli głównym celem twojego pobytu jest wykonywanie pracy w Polsce.

Wypełnij prawidłowo wniosek w języku polskim o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Dodaj wypełniony i podpisany przez  pracodawcę Załącznik nr 1. Dokumenty wydrukuj i złóż osobiście, nie później niż w ostatnim dniu twojego legalnego pobytu na terytorium Polski.

Jeżeli złożysz wniosek we wskazanym terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w twojej sprawie stanie się ostateczna.

UWAGA: Jeśli wjechałeś na wizie krajowej lub Schengen w celu turystycznym lub w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół i złożysz wniosek na jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, postępowanie nie zostanie wszczęte i wniosek nie będzie rozpatrywany.

Przed złożeniem wniosku zarejestruj się na portalu cudzoziemca inPOL i przeczytaj wskazówki dotyczące wypełnienia wniosku.

Gdzie złożyć wniosek?

Prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek złóż osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Warszawie.

Wnioski o pobyt czasowy przyjmowane są w 3 lokalizacjach w Warszawie:

 1. ul. Marszałkowska 3/5, kolejka X 
 2. Pl. Bankowy 3/5 , wejście "G", kolejka G 
 3. Al. Jerozolimskie 28, kolejka F 

Aby zarezerwować wizytę w urzędzie - wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy i wskaż w nim obowiązkowo zgodnie z regulaminem zapisów WSC numer identyfikacyjny wniosku wypełnionego w systemie MOS oraz w systemie inPOL

Do dokonania rezerwacji niezbędne jest wypełnienie wniosku w systemie MOS i inPOL.

Na podany w systemie inPOL numer telefonu będziemy na bieżąco przesyłać niezbędne informacje w sprawie, w tym sms z informacją o odbiorze karty pobytu.

Jeżeli prawidłowo wypełnisz formularz -  otrzymasz automatyczną informację dotyczącą wysłanego zgłoszenia.

Następnie, w ciągu 5 dni roboczych otrzymasz  informację z terminem i miejscem wizyty na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail. O zapisie będzie decydowała kolejność wpływu zgłoszenia.

Jeżeli otrzymasz informację, że limit zapisów został wyczerpany z powodu braku miejsc bądź wprowadzonych nieprawidłowych danych zapraszamy do zapisów w kolejnej sesji. Informacje odnośnie kolejnej sesji dostępne będą na naszej stronie internetowej.

Ilość zapisanych osób na dany dzień uzależniona jest od możliwości kadrowo-lokalowych urzędu.

Zarejestrowane zgłoszenie nie jest jednoznaczne z zapisaniem na osobiste złożenie wniosku. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń i poprawność wskazanych danych (w tym numerów z systemu MOS i inPOL), które będą weryfikowane.

Osoby, które zgłoszą się na wizytę bez wypełnionych wniosków w systemie inPOL oraz MOS nie zostaną obsłużone.

Powyższe rozwiązanie ma na celu sprawniejsze procedowanie spraw wobec stale zwiększającej się liczby cudzoziemców na Mazowszu.

FORMULARZ - Zapis na złożenie wniosku o pobyt czasowy

Warto złożyć kompletnie wypełniony wniosek osobiście, ponieważ znacznie usprawni to procedurę legalizacji twojego pobytu. Jeżeli nie będziesz miał takiej możliwości do ostatniego dnia legalnego pobytu, dla zachowania terminu prześlij kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek w wersji papierowej pocztą

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej. Jeżeli złożysz wniosek pocztą, będziesz musiał oczekiwać na wezwanie Urzędu, a proces legalizacji pobytu znacznie się wydłuży. Następnie po otrzymaniu wezwania, będziesz zobowiązany stawić się osobiście we wskazanym terminie, w celu m.in. złożenia odcisków palców. Wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu.

Podczas wizyty możesz złożyć również inne wymagane dokumenty.

Dowiedz się, jak złożyć odciski linii papilarnych

Jakie dokumenty złożyć?

Dokumenty potrzebne do wszczęcia postępowania (tzw: wymogi formalne).

OPŁAĆ ONLINE

Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wypełnia i podpisuje twój pracodawca. Jeżeli wykonywanie pracy powierza ci jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub spółka, załącznik nr 1 powinna podpisać osoba upoważniona do reprezentacji tej jednostki lub spółki albo pełnomocnik wyznaczony przez tą osobę. Wtedy załącz do wniosku stosowne pełnomocnictwo. W przypadku spółek załącznik numer 1 powinna podpisać osoba wyznaczona do reprezentacji spółki wskazana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Dokonanie wyżej wskazanych czynności w terminie, przy zachowaniu warunku złożenia wniosku w czasie legalnego pobytu, umożliwi umieszczenie w twoim paszporcie stempla potwierdzającego złożenie wniosku.

W przypadku, gdy nie uzupełnisz braków formalnych twój wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania i postępowanie nie będzie prowadzone.

Natomiast w sytuacji usunięcia braków formalnych po upływie wyznaczonego terminu, a przed wystosowaniem przez organ zawiadomienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania, za datę złożenia wniosku należy uznać dzień uzupełnienia wszystkich braków formalnych wniosku. W powyższej sytuacji, nie ma możliwości umieszczenia w paszporcie  stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

 • załącznik nr 1  do wniosku potwierdza posiadanie przez ciebie celu pobytu w Polsce powyżej 3 miesięcy, pozwoli ustalić czy  wysokość twojego miesięcznego wynagrodzenia nie jest niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania przez ciebie pracy.  Warunki powierzenia pracy określone w załączniku nr 1 muszą być aktualne w dniu wydawania zezwolenia i muszą być zgodne z warunkami wynikającymi z innych dokumentów, np. umowy o pracę, informacji starosty. W załączniku nr 1 do wniosku pracodawca podaje wysokość proponowanego ci wynagrodzenia za pracę, które nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, czyli aktualnie 4242 zł brutto miesięcznie, niezależnie od wymiaru czasu pracy/liczby godzin pracy i rodzaju umowy, na podstawie której wykonujesz pracę;
 • informacja starosty lub dokument potwierdzający zwolnienie z obowiązku jej przedłożenia;
  Sprawdź, czy potrzebujesz informacji starosty;
 • jeżeli w informacji starosty zostały określone przez pracodawcę wymagania stawiane kandydatom do podjęcia pracy na oferowanym stanowisku, załącz dokumenty potwierdzające spełnienie przez ciebie tych wymagań;
 • aktualne dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego;
 • jeżeli pracujesz w zawodzie regulowanym – uzupełnij również dokumenty potwierdzające posiadanie formalnych kwalifikacji lub spełnienie warunków, które są wymagane. Sprawdź czy twój zawód znajduje się na liście zawodów regulowanych w Polsce;
 • dokumenty potwierdzające, że twój pracodawca posiada środki finansowe lub źródła dochodu niezbędne do pokrycia zobowiązań wynikających z powierzenia pracy cudzoziemcowi oraz potwierdzające prowadzenie przez niego rzeczywistej działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Uwaga! Dołączenie wszystkich wymienionych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku. Dokumenty należy składać w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu. Jeśli do wniosku dołączone są dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

Jeśli w trakcie postępowania zmieniły się twoje dane (miejsce zamieszkania, praca lub liczba osób na utrzymaniu) dokonaj stosownych zmian na swoim koncie w portalu cudzoziemca InPOL oraz poinformuj Wydział Spraw Cudzoziemców o zmianach na piśmie za pośrednictwem poczty lub biura podawczego.

Co powinienem wiedzieć, na co zwrócić uwagę?

Zezwolenia udzielamy na okres nie dłuższy niż 3 lata. Okres zezwolenia zależy przede wszystkim od okresu, na jaki pracodawca zamierza powierzyć ci pracę.

Zezwolenie uprawnia do wykonywania pracy w Polsce tylko na warunkach w nim podanych. Nie możesz pracować u innego pracodawcy na jego podstawie. Wyjątkiem są zezwolenia wydawane w przypadkach, gdy jesteś zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, czyli np.: otrzymałeś zezwolenie na pobyt czasowy i pracę jako:

 • absolwent polskiej szkoły ponadgimnazjalnej
 • stacjonarnych studiów wyższych
 • lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskiej uczelni.

Twoim obowiązkiem jest poinformowanie wojewody, który wydał zezwolenie, o zakończeniu pracy, w ciągu 15 dni roboczych od utraty zatrudnienia. Jeżeli chcesz pracować dla innego pracodawcy, musisz złożyć nowy wniosek na pobyt czasowy i pracę. Można również złożyć wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na formularzu. Przy okazji zmiany zezwolenia można zmienić pracodawcę. Obowiązek zawiadomienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli w terminie 15 dni roboczych od utraty pracy złożysz wniosek o pobyt czasowy lub zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Jeżeli nie złożysz nowego wniosku lub wniosku o zmianę posiadanego zezwolenia, to rozpoczniemy procedurę cofnięcia twojego zezwolenia. Ustał bowiem cel pobytu, deklarowany przez ciebie podczas składania wniosku. Jeżeli nie zdecydujesz się na złożenie wniosku, możemy odmówić ci udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy.

Otrzymałeś decyzję niezgodną z twoim żądaniem?

Od decyzji służy odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.  Odwołanie wnosisz za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Jeśli Wojewoda Mazowiecki uzna, że twoje odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. Jeśli po otrzymaniu odwołania Wojewoda nie wyda nowej decyzji to wówczas akta twojej sprawy wraz z odwołaniem zostaną przekazane do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania przez organ.

Zasady przeglądu akt sprawy znajdziesz TUTAJ.

Dostałem decyzję - jak otrzymać kartę pobytu?

Kartę pobytu wydajemy po uzyskaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu zezwolenia.

Oczekuj na wiadomość SMS z terminem odbioru decyzji i karty. Pamiętaj, aby informować Urząd o każdej zmianie miejsca zamieszkania oraz numeru kontaktowego.

W przypadku, gdy nie będziesz mógł stawić się po odbiór karty w wyznaczonym terminie, zgłoś ten fakt poprzez formularz kontaktowy który znajduje się tutaj.

Godziny przyjęć klientów: poniedziałek w godz. 10:00-17:30, wtorek - piątek godz. 8:00-15:00

 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

FAQ

Jakie są najczęstsze błędy we wnioskach o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (i w innych załączanych dokumentach)? Co zrobić, żeby ich uniknąć?

 • składanie wniosków na niewłaściwych formularzach (np. na formularzu wniosku o wydanie karty pobytu) lub bez formularza wniosku (np. tylko załącznik nr 1)
 • niewypełnienie wszystkich wymaganych pól we wniosku;
 • niewypełnienie/lub błędne zaznaczenie...
czytaj całą odpowiedź...

Ktoś mi powiedział, że aby otrzymać kartę pobytu, trzeba złożyć wniosek o wydanie/wymianę karty pobytu. Czy to właściwy formularz?

Nie. Jeśli chcesz otrzymać kartę pobytu, musisz złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Wniosek o wymianę karty pobytu składasz, gdy zmieniły się dane w karcie pobytu, którą aktualnie posiadasz. Jeśli posiadasz kartę pobytu czasowego, która traci...

czytaj całą odpowiedź...

Jaka jest różnica między zezwoleniem na pracę typu A, a jednolitym zezwoleniem na pobyt i pracę?

Zezwolenie na pracę typ A uprawnia jedynie do wykonywania legalnej pracy w Polsce, pod warunkiem, że cudzoziemiec posiada ważną wizę. O zezwolenie na pracę występuje pracodawca.

Jednolite zezwolenie na pobyt...

czytaj całą odpowiedź...

Czy mogę pracować w czasie oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie zamieszczonego w paszporcie stempla potwierdzającego złożenie wniosku?

Samo posiadanie stempla w paszporcie, nie oznacza, że możesz „automatycznie” rozpocząć pracę w Polsce.

Abyś mógł legalnie pracować musi zaistnieć jedna z poniższych okoliczności:

 1. w dniu złożenia wniosku o pobyt czasowy...
czytaj całą odpowiedź...

Czy chcąc uzyskać kartę pobytu w związku z zatrudnieniem u nowego pracodawcy muszę oczekiwać na unieważnienie poprzedniego zezwolenia/karty?

Nie musisz czekać na unieważnienie poprzedniej karty, jak najszybciej złóż nowy wniosek na pobyt czasowy i pracę. Pamiętaj jednak, że nie możesz wykonywać pracy u nowego pracodawcy bez ważnego zezwolenia! (chyba, że posiadasz inny tytuł uprawniający Cię do wykonywania pracy u nowego pracodawcy...

czytaj całą odpowiedź...