Legalny pobyt/przebywać w Polsce legalnie

Pobyt w okresie ważności tytułu pobytowego uprawniającego do wjazdu i pobytu na terytorium Polski. Tytułem pobytowym jest: wiza, zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Ponadto cudzoziemcy  zwolnieni z obowiązku wizowego mogą wjechać i przebywać w Polsce w ramach tzw. ruchu bezwizowego. Warunki wjazdu i pobytu oraz wykaz państw, których obywatele zwolnieni są z obowiązku wizowego znajdziesz na stronie internetowej. Ponadto, jeśli w okresie ważności jednego z wyżej wymienionych tytułów pobytowych złożysz wniosek o legalizację pobytu w Polsce, i wniosek nie będzie zawierał braków formalnych, do czasu wydania decyzji ostatecznej w sprawie, Twój pobyt w Polsce również będzie legalny. Warunkiem legalnego pobytu, bez względu na tytuł pobytowy, jest posiadanie ważnego paszportu.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi