Rodzina

Tłumacz przysięgły to osoba, która ma prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego potwierdzone świadectwem wydanym przez polskiego Ministra Sprawiedliwości. Polski tłumacz przysięgły sporządza i poświadcza tłumaczenia z języka obcego na język polski oraz z języka polskiego na język obcy, a także sprawdza i poświadcza tłumaczenia sporządzone przez inne osoby. Dokonuje też tłumaczenia ustnego.

czytaj dalej...

Zachodzi przez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu. Uznanie ojcostwa następuje wtedy, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed uprawnionym organem, że jest ojcem dziecka. Natomiast sądowego ustalenia ojcostwa mogą żądać dziecko, jego matka lub domniemany ojciec dziecka. W nabyciu obywatelstwa polskiego przez dziecko z mocy prawa uwzględnia się tylko te zmiany w zakresie ustalenia ojcostwa, które nastąpiły do roku od dnia urodzenia się dziecka.

czytaj dalej...

To uregulowany prawnie trwały związek kobiety i mężczyzny, w którym małżonkowie mają równe prawa i obowiązki. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.

czytaj dalej...

To urząd, w którym dokonuje się czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu). W Urzędzie Stanu Cywilnego można uzyskać odpisy zupełne i odpisy skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o stanie cywilnym oraz można uzupełniać akty stanu cywilnego, jeżeli nie zawierają wszystkich wymaganych danych. Wskutek transkrypcji (umiejscowienia) zagranicznego aktu stanu cywilnego można w tym urzędzie uzyskać polski akt stanu cywilnego.

czytaj dalej...

To prawnik powoływany przez polskiego Ministra Sprawiedliwości, który prowadzi własną kancelarię, osoba zaufania publicznego i funkcjonariusz publiczny. Czynności notarialne, których dokonał notariusz, mają charakter dokumentu urzędowego. Notariusz może sporządzać akty notarialne, urzędowo potwierdzać własnoręczność podpisu, poświadczać zgodność okazanej kopii dokumentu z jego oryginałem, spisywać protokoły, sporządzać wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów. Polski notariusz dokonuje czynności w języku polskim.

czytaj dalej...

Powinieneś opuścić terytorium Polski, najpóźniej w ostatnim dniu:

czytaj dalej...

Jeżeli postepowaie zostało zawieszone na Twój wniosek, w każdej chwili możesz złożyć wniosek o jego podjęcie. Nie wymaga on szczególnego uzasadnienia. Wystarczy, że napiszesz że zawieszone postępowanie może być znów prowadzone. jeśli zmieniłeś adres do korespondencji, powiadom nas o tym.  Masz 3 lata na złożenie wniosku o podjęcie postępowania. Termin liczy się od daty zawieszenia postępowania. Jeżeli tego nie zrobisz, przyjmiemy, że wycofujesz swój wniosek i postępowanie zostanie zakończone.

czytaj dalej...

Jest to osoba, która nie jest obywatelem Unii Europejskiej.

czytaj dalej...

Dokument potwierdzający twoje zeznanie podatkowe w danym roku podatkowym, złożone we właściwym urzędzie skarbowym.

czytaj dalej...

Pisemne oświadczenie upoważniające wyznaczoną osobę do uzyskania informacji na temat stanu i przebiegu Twojej sprawy. Zakres upoważnienia obejmuje tylko dostęp do informacji. Dlatego nie należy go utożsamiać z pełnomocnictwem

czytaj dalej...

Strony