Gdzie złożyć wniosek?

Prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek złóż osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Warszawie. 
Wnioski o pobyt czasowy przyjmowane są w 3 lokalizacjach w Warszawie:

 1. ul. Marszałkowska 3/5, kolejka X 
 2. Pl. Bankowy 3/5 , wejście "G", kolejka G 
 3. Al. Jerozolimskie 28, kolejka F 

Wnioski o pobyt stały przyjmowane są wyłącznie w jednej lokalizacji w Warszawie:

ul. Krucza 5/11, wejście "E" kolejka S

Do dokonania rezerwacji wizyty w urzędzie niezbędne jest wypełnienie wniosku w systemie MOS i inPOL.

Aby zarezerwować wizytę w urzędzie - wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy i wskaż w nim obowiązkowo zgodnie z regulaminem zapisów WSC numer identyfikacyjny wniosku wypełnionego w systemie MOS oraz w systemie inPOL 

FORMULARZ - Zapis na złożenie wniosku o pobyt czasowy

 

Uwaga! wypełnienie wniosku elektronicznie, nie jest jednoznaczne ze złożeniem go online.

Kompletny wniosek wraz z odciskami palców można złożyć wyłącznie podczas umówionej wizyty. Składane kopie dokumentów są poświadczane za zgodność z oryginałem wyłącznie przy składaniu wniosku podczas umówionej wizyty. Stempel w paszporcie w chwili składania wniosku można uzyskać wyłącznie podczas umówionej wizyty (jeśli zachowany został termin na złożenie wniosku i nie zachodzą wątpliwości co do legalności pobytu cudzoziemca w Polsce). Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt powinieneś złożyć najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu w Polsce.  

Rezerwacja wizyt dla małżeństw i dzieci lub cudzoziemca i członków rodziny, którzy do niego dołączają.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin, uruchomiliśmy formularz zgłoszeniowy dzięki któremu możesz zapisać swoją rodzinę na złożenie wniosków o zezwolenie na pobyt czasowy, stały oraz rezydenta długoterminowego UE w jednym terminie. Zapisujemy małżeństwo i dzieci lub cudzoziemca i członków rodziny, którzy do niego dołączają. O kolejności zapisów decyduje data legalnego pobytu.

Regulamin zapisów podany jest u dołu strony.

Miejsce składania wniosków:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki, al. Jerozolimskie 28 Warszawa, godziny przyjęć:  poniedziałek godz. 10:00-17:30, wtorek - piątek godz. 8:00-15:00

UWAGA! Urząd nie prowadzi rejestracji telefonicznej na umawianie wizyt w celu złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt, a podany Formularz dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy wniosek jest składany w tym samym czasie dla członków tej samej rodziny. Powyższe drogi są jednymi sposobami umówienia wizyty na złożenie kompletnego wniosku o zezwolenie na pobyt dla cudzoziemca.

Dla obywateli Ukrainy, którzy wykonują pracę kierowcy w transporcie międzynarodowym, w celu zapisu na składanie wniosku o pobyt, uruchomiliśmy adres e-mail: wniosekkierowca@mazowieckie.pl 

Regulamin zapisów podany jest u dołu strony.

 

INNE SPOSOBY PRZEKAZANIA WNIOSKU

 • za pośrednictwem biura podawczego, w delegaturze lub pocztą

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt można złożyć za pośrednictwem poczty albo biura podawczego w siedzibie Wydziału lub w delegaturze. Jako datę złożenia wniosku przyjmuje się datę złożenia wniosku w Urzędzie lub datę stempla pocztowego. Przy składaniu w ten sposób wniosku nie są pobierane odciski palców, a składane dokumenty nie są weryfikowane za zgodność z oryginałem.  Nie ma również wówczas możliwości wbicia stempla w paszporcie, potwierdzającego złożenie wniosku. Jeżeli prześlesz wniosek pocztą lub złożysz w biurze podawczym, będziesz musiał oczekiwać na wezwanie Urzędu, a proces legalizacji pobytu znacznie się wydłuży. Następnie po otrzymaniu wezwania, będziesz zobowiązany stawić się osobiście we wskazanym terminie, w celu m.in. złożenia odcisków palców. 

Postępowanie będzie wszczęte dopiero po uzupełnieniu braków formalnych we wniosku, zgodnie z wezwaniem wysłanym przez Urząd. Czas oczekiwania na pierwsze wezwanie zależy od ilości wniosków oczekujących na rejestrację i może wynosić od kilku do kilkunastu tygodni. Wydłuża to również czas oczekiwania na podjęcie decyzji w sprawie.

 • adres:

            Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
            Wydział Spraw Cudzoziemców
            ul. Marszałkowska 3/5
             00-624 Warszawa

 • biuro podawcze w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców, ul. Marszałkowska 3/5, Warszawa (stanowisko 8)

           - godziny przyjęć:  
            poniedziałek: 10:00-17:30,
            wtorek - piątek godz. 8:00-15:00

Dokumenty składane w Biurze Podawczym nie są weryfikowane i nie są potwierdzane za zgodność z oryginałem.
Usługa dostępna po wcześniejszej rezerwacji terminu i godziny na portalu e-usługi.
Rezerwując wizytę akceptujesz jednocześnie regulamin zapisów.

 • Punkt Obsługi Klienta Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, wejście F od Al. Solidarności

          - godziny przyjęć:
          poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

 • biuro podawcze delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:

  w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53, II piętro, pok. nr 293

  w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60

  w Płocku przy ul. Kolegialnej 15, pokój 109

  w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38, parter, pokój 12

  w Ostrołęce przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 15, I piętro, pokój 66

  Godziny przyjęć w delegaturach: poniedziałek– piątek:  8:00 - 16:00.

Pouczenia dla cudzoziemców

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAPISÓW INTERNETOWYCH
wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, stały i rezydenta długoterminowego UE

Klient, rezerwując termin wizyty w Mazowieckiem Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Spraw Cudzoziemców w sprawach złożenia wniosku o legalizację pobytu oświadcza, że podając imię i nazwisko, datę urodzenia, numer telefonu, obywatelstwo, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Wojewodę Mazowieckiego w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).
W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty należy podać następujące dane: imię, nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, numer posiadanego obecnie dokumentu pobytowego, datę jego ważności, imię i nazwisko pełnomocnika w sprawie, numer telefonu kontaktowego.

 1. Wyżej wymienione dane podawane są obligatoryjnie w celu weryfikacji w dniu składania dokumentów w Urzędzie oraz uzyskania numeru biletu.
 2. Wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy przyjmowane są w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5, przy Placu Bankowym 3/5 (wejście G) oraz Al. Jerozolimskie 28
 3. Wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały oraz rezydenta długoterminowego UE przyjmowane są jedynie w Urzędzie przy ul. Kruczej 5/11. 
 4. Osoba zapisana w systemie internetowej rezerwacji obowiązana jest stawić się do Urzędu przed wskazane stanowisko, co najmniej 10 min. przed planowaną wizytą.
 5. Spóźnienie powyżej 5 min. może skutkować odmową przyjęcia dokumentów w Urzędzie.
 6. Na umówioną wizytę zapisana osoba musi stawić się osobiście. Brak osobistego stawiennictwa cudzoziemca skutkuje odmową przyjęcia wniosku. Wyjątkiem jest jedynie stawiennictwo małoletnich poniżej 6 roku życia.
 7. Na umówioną wizytę należy stawić się wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Informacje można znaleźć na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
 8. Po dokonaniu rezerwacji internetowej, nie ma możliwości zamiany danych osoby zapisanej.
 9. W przypadku dokonania więcej niż jednej rezerwacji na te same dane osobowe – administrator zastrzega sobie prawo usunięcia drugiego i kolejnych wpisów.
 10. Podanie niepełnych danych w formularzu, danych niezgodnych z prawdą, bądź zapis do niewłaściwej kolejki lub lokalizacji będzie skutkować usunięciem rezerwacji lub bezwzględną odmową przyjęcia wniosku.
 11. Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik, wymagana jest jego obecność podczas składania wniosku. Nieobecność pełnomocnika skutkuje odmową przyjęcia pełnomocnictwa do sprawy.
 12. Osoby, które wysłały wniosek pocztą lub złożyły  za pośrednictwem biura podawczego, tracą możliwość osobistego ponownego złożenia wniosku w tej samej sprawie, mimo posiadanej rezerwacji wizyty.

 13. Wskazanie adresu pobytu innego, niż terytorium województwa mazowieckiego skutkuje odmową przyjęcia wniosku w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.
 14. Wprowadzenie do formularza rezerwacji terminu treści obraźliwych, ośmieszających lub naruszających zasady współżycia społecznego, skutkuje usunięciem rezerwacji oraz zablokowaniem konta użytkownika.
 15. W celu odwołania wizyty należy poinformować Urząd za pośrednictwem formularza internetowego

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

REGULAMIN REZERWACJI TERMINU WIZYTY DLA RODZIN

Złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, stały, rezydenta długoterminowego UE

Klient, rezerwując termin wizyty w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Spraw Cudzoziemców w sprawach złożenia wniosku o legalizację pobytu oświadcza, że podając imię i nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo, numer paszportu, numer telefonu i adres e-mail wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Wojewodę Mazowieckiego w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).
W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty należy podać następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, numer paszportu, posiadany obecnie tytuł pobytowy, data legalnego pobytu na terytorium RP, polski numer telefonu, adres e-mail. Wyżej wymienione dane podawane są obligatoryjnie w celu weryfikacji w dniu składania dokumentów w Urzędzie oraz przydzielenia terminu wizyty.

 1. Formularz służy do dokonywania rezerwacji łącznych dla rodzin: małżeństw i dzieci lub cudzoziemców wraz z członkami rodziny, którzy do niego dołączają i składają wnioski w tym samym czasie. Nie ma możliwości zapisania pojedynczych osób - w  takim przypadku  zapisu należy dokonać za pośrednictwem tego formularza.
 2. O kolejności zapisów decyduje data legalnego pobytu, która jest weryfikowana przez pracowników podczas składania wniosku. Termin wizyty jest ustalany przez Urząd i nie podlega zmianie. Istnieje możliwość anulowania wizyty (pkt 8).
 3. Powiadomienie o rezerwacji terminu przekazywane jest wyłącznie za pośrednictwem poczty e-mail.
 4. Na umówioną wizytę zapisana osoba musi stawić się osobiście. Brak osobistego stawiennictwa cudzoziemca skutkuje odmową przyjęcia wniosku. Wyjątkiem jest jedynie stawiennictwo małoletnich poniżej 6 roku życia.
 5. Osoba zapisana w systemie internetowej rezerwacji obowiązana jest stawić się co najmniej 10 min przed planowaną wizytą przed wskazanym wcześniej stanowisku.
 6. Spóźnienie powyżej 5 min może skutkować odmową przyjęcia dokumentów w Urzędzie.
 7. Urząd zastrzega możliwość odmowy przyjęcia wniosków od klientów, którzy podali nieprawdziwe dane podczas zapisu. Po otrzymaniu mailowego potwierdzenia z terminem wizyty nie ma możliwości zamiany danych osoby zapisanej.
 8. W celu odwołania wizyty należy wysłać wiadomość na adres anulowanierodzina@mazowieckie.pl
 9. Nie stawienie się i nie odwołanie wizyty może skutkować w przyszłości brakiem możliwości umówienia się na złożenie wniosku za pomocą rezerwacji internetowej.
 10. Podanie niepełnych danych w formularzu, danych niezgodnych z prawdą lub zapis do niewłaściwej kolejki będzie skutkował usunięciem rezerwacji lub kategoryczną odmową przyjęcia wniosku.
 11. Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik, wymagana jest jego obecność podczas składania wniosku. Nieobecność pełnomocnika skutkuje odmową przyjęcia pełnomocnictwa do sprawy.
 12. Osoby, które wysłały wniosek pocztą lub złożyły  za pośrednictwem biura podawczego, tracą możliwość osobistego ponownego złożenia wniosku w tej samej sprawie, mimo posiadanej rezerwacji wizyty.

 13. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania.

Informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz TUTAJ.

REGULAMIN REZERWACJI TERMINU WIZYTY DLA OBYWATELI UKRAINY WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA STANOWISKU KIEROWCY W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM

Złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, stały, rezydenta długoterminowego UE
Klient, rezerwując termin wizyty w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Spraw Cudzoziemców w sprawach złożenia wniosku o legalizację pobytu oświadcza, że podając imię i nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo, numer paszportu, numer telefonu i adres e-mail wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Wojewodę Mazowieckiego w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).
W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty należy podać następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, numer paszportu, posiadany obecnie tytuł pobytowy, data legalnego pobytu na terytorium RP, polski numer telefonu, adres e-mail. Wyżej wymienione dane podawane są obligatoryjnie w celu weryfikacji w dniu składania dokumentów w Urzędzie oraz przydzielenia terminu wizyty.

 1. Rezerwacja wizyty dotyczy wyłącznie obywateli Ukrainy, którzy wykonują pracę na stanowisku kierowcy w transporcie międzynarodowym.
 2. Termin wizyty jest ustalany przez Urząd w miarę możliwości zgodnie z preferencjami określonymi przez Klienta w zgłoszeniu i nie podlega zmianie. Istnieje możliwość anulowania wizyty. 
 3. Powiadomienie o rezerwacji terminu przekazywane jest wyłącznie za pośrednictwem poczty e-mail.
 4. Na umówioną wizytę zapisana osoba musi stawić się osobiście. Brak osobistego stawiennictwa cudzoziemca skutkuje odmową przyjęcia wniosku. 
 5. Osoba zapisana w systemie internetowej rezerwacji obowiązana jest stawić się co najmniej 10 min przed planowaną wizytą przed wskazanym wcześniej stanowisku.
 6. Spóźnienie powyżej 5 min skutkuje odmową przyjęcia dokumentów w Urzędzie.
 7. Urząd zastrzega możliwość odmowy przyjęcia wniosków od klientów, którzy podali nieprawdziwe dane podczas zapisu. Po otrzymaniu mailowego potwierdzenia z terminem wizyty nie ma możliwości zamiany danych osoby zapisanej.
 8. Nie stawienie się i nie odwołanie wizyty może skutkować w przyszłości brakiem możliwości umówienia się na złożenie wniosku za pomocą rezerwacji internetowej.
 9. Podanie niepełnych danych w formularzu, danych niezgodnych z prawdą lub zapis do niewłaściwej kolejki będzie skutkował usunięciem rezerwacji lub kategoryczną odmową przyjęcia wniosku.
 10. Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik, wymagana jest jego obecność podczas składania wniosku. Nieobecność pełnomocnika skutkuje odmową przyjęcia pełnomocnictwa do sprawy.
 11. Osoby, które wysłały wniosek pocztą lub złożyły  za pośrednictwem biura podawczego, tracą możliwość osobistego ponownego złożenia wniosku w tej samej sprawie, mimo posiadanej rezerwacji wizyty.
 12. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania.

Informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz TUTAJ.
 

SKŁADANIE WNIOSKÓW INACZEJ NIŻ PODCZAS UMÓWIONEJ WIZYTY (PRZEZ BIURO PODAWCZE LUB POCZTĄ)

Twój wniosek NIE JEST KOMPLETNY, jest obarczony brakami formalnymi, które uniemożliwiają rozpoczęcie postępowania (np. okazanie oryginału paszportu).

Przygotuj się na dłuższy okres oczekiwania na rejestrację i wezwanie do uzupełnienia braków formalnych (około 2-3 miesięcy, czas oczekiwania na pierwsze wezwanie może zależeć od ilości złożonych wniosków)

O numerze sprawy dowiesz się poprzez sms, a login i hasło do elektronicznego sprawdzania statusu sprawy otrzymasz wraz z pierwszym wezwaniem.

Braki formalne, do których uzupełnienia będziesz wezwany, należy złożyć w terminie 7 dni od daty odbioru wezwania, w przeciwnym razie twój wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Jeśli złożysz braki formalne, są one analizowane pod kątem prawidłowości złożonych dokumentów jak i terminu ich złożenia, co wiąże się z oczekiwaniem na zwrotne potwierdzenie odbioru lub wszczęciem procedury reklamacyjnej – ten etap zajmuje kolejne 2 miesiące.

Dopiero po weryfikacji formalnej, sprawa może zostać rozpatrzona merytorycznie.

Złożenie kompletu dokumentów pozwala na szybsze procedowanie wniosku.

 

STEMPLE W PASZPORCIE

Zgodnie z art. 108 ustawy o cudzoziemcach, stampilę w paszporcie umieszcza się, gdy są spełnione łącznie dwie przesłanki: wniosek został złożony w terminie przewidzianym ustawą, tj. do ostatniego dnia legalnego pobytu i nie zawiera braków formalnych lub braki te zostały uzupełnione w terminie.

Stampilę można uzyskać w momencie osobistego złożenia wniosku, niezależnie od tego, czy cudzoziemiec posiada ważną kartę pobytu czy wizę, pod warunkiem, że można bezsprzecznie ustalić, że wniosek został złożony podczas legalnego pobytu cudzoziemca (wiąże się to m.in. z prawidłowym odczytem stempli przekroczenia granicy, ustaleniem  autentyczności wizy, czy cudzoziemiec może przebywać w Polsce na podstawie dokumentu wydanego przez inne państwo Schengen etc.). Stampili w paszporcie, pomimo osobistego złożenia wniosku, NIE UZYSKAJĄ OSOBY, KTÓRE SKŁADAJĄ WNIOSEK W TRAKCIE NIELEGALNEGO POBYTU.

Osoby, które złożyły wniosek za pośrednictwem poczty, w kancelarii lub na biurze podawczym, mogą uzyskać stampilę w paszporcie dopiero po zakończeniu weryfikacji formalnej wniosku (PRAWIDŁOWOŚCI ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW ORAZ TERMINU ICH ZŁOŻENIA), gdy sprawa jest rozpatrywana pod względem merytorycznym, pod warunkiem, że można bezsprzecznie ustalić, że wniosek został złożony podczas legalnego pobytu cudzoziemca (wiąże się to m.in. z prawidłowym odczytem stempli przekroczenia granicy, ustaleniem autentyczności wizy, ustaleniem, czy cudzoziemiec może przebywać w Polsce na podstawie dokumentu wydanego przez inne państwo Schengen etc.).

Uwaga! STAMPILA POTWIERDZA ZŁOŻENIE WNIOSKU O POBYT CZASOWY, STAŁY LUB REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO, natomiast NIE UPRAWNIA  do podróżowania po strefie Schengen. Na podstawie stampili można opuścić terytorium RP do państwa trzeciego, powrót do Polski w takiej sytuacji będzie możliwy dopiero po uzyskaniu stosownej wizy lub w ramach ruchu bezwizowego, jeśli państwo obywatelstwa cudzoziemca zostało objęte ruchem bezwizowym. Szczegółowych informacji na temat zasad przekraczania granic może udzielić Straż Graniczna.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi