Zezwolenie na pobyt czasowy art. 186 ust. pkt 9

Zezwolenie na pobyt czasowy, które udzielane jest, gdy bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie tego zezwolenia przebywałeś na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23 (tj. ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe) i posiadasz obywatelstwo określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 (tj. obywatelstwo białoruskie).

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi