Uznanie za obywatela polskiego

Kogo dotyczy wniosek?

Dotyczy osób, które chcą nabyć obywatelstwo polskie w drodze uznania przez Wojewodę Mazowieckiego i spełniają warunki wskazane w art. 30 ustawy o obywatelstwie polskim, np. posiadają zezwolenie na pobyt stały na terytorium RP.

Przed złożeniem wniosku zarejestruj się na portalu cudzoziemca inPOL i przeczytaj wskazówki dotyczące wypełnienia wniosku.

Warunki, które muszę spełnić

Stosownie do art. 30 ust. 1 obowiązującej ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim za obywatela polskiego uznaje się:

 • cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego
 • cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który: 
 • cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej; 
 • małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, a drugie z rodziców, nieposiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie; 
 • małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, którego co najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie, a drugie z rodziców, nieposiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie; 
 • cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie i legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 10 lat, który spełnia łącznie następujące warunki: 
 • cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaną Kartą Polaka.
Koniecznie zwróć uwagę!
 • Ważność twojego paszportu zagranicznego lub dokumentu podróży oraz karty pobytu nie może być krótsza niż 3 miesiące w chwili składania wniosku;
 • dane zawarte w polskich aktach stanu cywilnego, karcie pobytu oraz paszporcie zagranicznym powinny być jednolite. Dane widniejące w polskich aktach stanu cywilnego muszą być jednolite;
 • wypełniając wniosek o uznanie za obywatela polskiego, posługujesz się tymi danymi osobowymi, które widnieją w odpisach aktów stanu cywilnego wydanych przez polski Urząd Stanu Cywilnego;
 • dokumenty sporządzone w języku obcym składasz wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula;
 • szczegółowe informacje dotyczące egzaminów z języka polskiego dostępne są na stronie internetowej;
 • w toku postępowania organ jest uprawniony do żądania złożenia przez ciebie dodatkowych dokumentów albo informacji niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego;
 • złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi;
 • jeśli posiadasz Kartę Polaka, to w chwili odbioru dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego jesteś zobowiązany/a do jej zwrotu. Z dniem wydania dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego posiadana Karta Polaka traci ważność z mocy prawa.

Jakie dokumenty muszę złożyć?

Odpisy aktów stanu cywilnego wydane przez polski Urząd Stanu Cywilnego na podstawie polskich ksiąg stanu cywilnego składasz w oryginale, zaś pozostałe dokumenty w postaci uwierzytelnionych kopii. Uwierzytelnienia kopii dokonuje polski notariusz, polski konsul poza granicami RP lub bezpłatnie pracownik Oddziału Obywatelstwa i Repatriacji w chwili składania wniosku (w takim przypadku przedstawiasz sporządzoną we własnym zakresie kserokopię i okazujesz oryginał dokumentu do wglądu). Jeżeli działasz za pośrednictwem polskiego adwokata, polskiego radcy prawnego, rzecznika patentowego lub doradcy podatkowego, to również taki pełnomocnik może uwierzytelnić kopie dokumentów.

Występując o uznanie za obywatela polskiego, składasz:

 • wniosek sporządzony w języku polskim na formularzu urzędowo określonym (1 szt.);
 • zdjęcie biometryczne (1 szt.);
 • odpis skrócony lub zupełny twojego aktu urodzenia wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego na podstawie polskich ksiąg stanu cywilnego, zawierający imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i nazwisko ojca oraz imię i – w miarę możliwości wpisania - nazwisko rodowe matki;
 • odpis skrócony lub zupełny twojego aktu małżeństwa - nie starszy niż 3 miesiące - wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego na podstawie polskich ksiąg stanu cywilnego, pod warunkiem że jesteś lub byłeś/aś w związku małżeńskim. Jeśli małżeństwo ustało na skutek rozwodu, to załączasz odpis aktu małżeństwa zawierający wzmiankę o rozwodzie; jeżeli zaś małżeństwo ustało wskutek śmierci współmałżonka, to przedstawiasz odpis aktu małżeństwa zawierający wzmiankę o tym fakcie;
 • cały (tj. wraz z pustymi stronami) twój ważny paszport zagraniczny lub dokument podróży;
 • twoją ważną kartę stałego pobytu/rezydenta długoterminowego UE wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego. Jeśli legitymujesz się kartą pobytu wydaną przez innego wojewodę, to przed złożeniem wniosku o uznanie za obywatela polskiego koniecznie wymień ją na kartę pobytu wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego;
 • decyzję zezwalającą na twój stały pobyt w Polsce, osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego UE;  
 • twoje urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego;  
 • oświadczenie o datach twoich wyjazdów z Polski i powrotów oraz o miejscach pobytu za granicą w okresach wskazanych w art. 30 ust.1 ustawy; 
 • uwierzytelnioną kopię strony ważnego paszportu zagranicznego twojego małżonka z danymi osobowymi, dokument podróży lub dowód osobisty potwierdzający tożsamość i obywatelstwo małżonka;
 • pisemne oświadczenie twojego małżonka o wyrażeniu zgody na udostępnienie kopii ważnego dokumentu tożsamości małżonka na potrzeby postępowania w sprawie uznania ciebie za obywatela polskiego;
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o uznaniu za obywatela polskiego (219 PLN);  
 • dokumenty potwierdzające twoje stabilne i regularne źródła dochodu w Polsce;
 • dokument potwierdzający posiadanie przez ciebie tytułu prawnego do zajmowania lokalu mieszkalnego;
 • decyzję w sprawie wydania tobie Karty Polaka, o ile jesteś/byłeś/aś posiadaczem tego dokumentu.
Jeśli ubiegasz się o uznanie za obywatela polskiego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy o obywatelstwie polskim, to załączasz także decyzję o nadaniu tobie statusu uchodźcy w RP.

Jeżeli sprawujesz władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem, które chcesz objąć swoim wnioskiem, to dodatkowo załączasz:

1)    Oświadczenie przyjmuje: 

 • wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tego rodzica, tj. ten wojewoda, który wydał rodzicowi aktualną kartę pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE - jeżeli rodzic mieszka w Polsce, 
 • polski konsul - jeżeli rodzic ten stale mieszka za granicą lub przebywa w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym bądź toczy się wobec niego postępowanie legalizacyjne.

W przypadku gdy oświadczenie zostało złożone przed innym wojewodą lub konsulem we wniosku należy zamieścić tę informację. Rodzic składający oświadczenie osobiście w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie zawsze okazuje ważną kartę pobytu wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego lub wydane przez niego zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (paszport zagraniczny, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE), a uwierzytelnione kserokopie tych dokumentów załącza do akt sprawy.

2)    Oświadczenie można także złożyć korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym. Poświadczenia własnoręczności podpisu dokonuje polski notariusz. W tym przypadku uprawniony do złożenia oświadczenie o wyrażeniu zgody na uznanie dziecka za obywatela polskiego jest ten drugi z rodziców, który legitymuje się pobytem długoterminowym lub pobytem krótkoterminowym, ale także ten, którego charakter pobytowy w Polsce jest nieunormowany.

1)    Oświadczenie przyjmuje:

 • wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, tj. ten wojewoda, który wydał dziecku aktualną kartę pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE - jeżeli dziecko mieszka w Polsce,
 • polski konsul - jeżeli dziecko stale mieszka za granicą lub przebywa w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym bądź toczy się wobec niego postępowanie legalizacyjne.

W przypadku gdy oświadczenie zostało złożone przed innym wojewodą lub konsulem we wniosku należy zamieścić tę informację. Dziecko składające oświadczenie osobiście w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie zawsze okazuje ważną kartę pobytu wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego lub wydane przez niego zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (paszport zagraniczny, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE).

2)    Oświadczenie dziecka, które ukończyło 16 lat można także złożyć korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym. Poświadczenia własnoręczności podpisu dokonuje polski notariusz. W tym przypadku tytuł pobytowy dziecka oraz miejsce jego zamieszkania w Polsce pozostają bez wpływu na prawną skuteczność oświadczenia.

Jeżeli sprawujesz władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem, które posiada obywatelstwo polskie, to dodatkowo możesz załączyć:

 • odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia dziecka;
 • stronę ważnego polskiego paszportu z danymi osobowymi dziecka lub dowód osobisty potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, pod warunkiem że ww. dokumenty zostały dla dziecka wydane.

Jeżeli sprawujesz władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem, które nie posiada obywatelstwa polskiego i nie chcesz objąć dziecka wnioskiem, to dodatkowo powinieneś załączyć:

 • odpis aktu urodzenia dziecka (w tym przypadku akt nie musi być wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego);
 • stronę ważnego paszportu zagranicznego dziecka z jego danymi osobowymi lub dowód osobisty bądź jakikolwiek inny dokument, który potwierdza tożsamość i obywatelstwo dziecka.

Uznanie za obywatela polskiego wyłącznie małoletniego dziecka (art. 30 ust. 1 pkt 4 i 5)

Przedstawiciele ustawowi, którzy sprawują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem i chcą wystąpić o uznanie samego dziecka za obywatela polskiego, składają:
•    wniosek sporządzony w języku polskim na formularzu urzędowo określonym podpisany przez oboje rodziców (1 szt.);
•    zdjęcie biometryczne dziecka (1 szt.);
•    odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia dziecka wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego na podstawie polskich ksiąg stanu cywilnego, zawierający imiona i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia, imię i nazwisko ojca oraz imię i – w miarę możliwości wpisania -  nazwisko rodowe matki;
•    stronę ważnego paszportu zagranicznego dziecka z jego danymi osobowymi;
•    ważną kartę stałego pobytu/rezydenta długoterminowego UE dziecka wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego;
•    decyzję zezwalającą dziecku na stały pobyt w Polsce, osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego UE;
•    oświadczenie dziecka, które ukończyło 16 lat, o wyrażeniu zgody na uznanie go za obywatela polskiego złożone osobiście w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym;
•    dokumenty dziecka, z których wynika, że dziecko zamieszkuje na terytorium Wojewody Mazowieckiego (np. aktualne legitymacje szkolne, zaświadczenia ze szkoły o realizowaniu obowiązku szkolnego, świadectwa szkolne, opinie, dyplomy itp.);
•    strony ważnych paszportów lub dowodów osobistych rodziców dziecka z ich danymi osobowymi, potwierdzających ich tożsamość i obywatelstwo. W tym przypadku jedno z rodziców musi posiadać obywatelstwo polskie;
•    dodatkowe dokumenty rodziców dziecka, które rodzice chcą załączyć do wniosku;
•    dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o uznaniu dziecka za obywatela polskiego (219 PLN).

Gdzie złożyć wniosek?

W siedzibie Urzędu:
w Wydziale Spraw Cudzoziemców 
Oddział Obywatelstwa i Repatriacji 
ul. Marszałkowska 3/5, pokój A2, stanowisko nr 20, 
godziny przyjęć: poniedziałek: 10.00 - 17.30, wtorek - piątek: 8.00 -15.00 

Wniosek o uznanie za obywatela polskiego możesz złożyć osobiście w Oddziale Obywatelstwa i Repatriacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę poprzez portal cudzoziemca. Do pokoju A2 trafisz, gdy wchodząc do Urzędu, przejdziesz korytarz znajdujący się po prawej stronie. Wchodzisz na najbliższą klatkę schodową i kierujesz się na I piętro.

W Biurze Podawczym:

ul. Marszałkowska 3/5, parter
godziny przyjęć: poniedziałek: 10.00 - 17.30, wtorek - piątek: 8.00 - 15.00.
Dokumenty składane w Biurze Podawczym nie są weryfikowane i nie są potwierdzane za zgodność z oryginałem.
Usługa dostępna po wcześniejszej rezerwacji terminu i godziny na portalu e-usługi.
Rezerwując wizytę akceptujesz jednocześnie regulamin zapisów.

W Punkcie Obsługi Klienta:
pl. Bankowy 3/5, wejście F (od al. Solidarności)
godziny przyjęć: poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00.

Dokumenty składane w Punkcie Obsługi Klienta nie są weryfikowane i nie są potwierdzane za zgodność z oryginałem.

Pocztą na adres:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Spraw Cudzoziemców
Oddział Obywatelstwa i Repatriacji
ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa.

Dokumenty przesyłane pocztą muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez polskiego notariusza lub polskiego konsula.

Jakie opłaty muszę wnieść?

 • 219 PLN za decyzję o uznaniu za obywatela polskiego;
 • 17 PLN za pełnomocnictwo, jeżeli działasz przez pełnomocnika, a twoim pełnomocnikiem nie jest małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo. Stosunek pokrewieństwa powinny potwierdzać załączone do wniosku dokumenty.

Numer rachunku, na który wnosisz opłatę skarbową:
Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Opłać online

Jak długo będę czekać na decyzję?

Termin zakończenia postępowania zależy od tego, kiedy organ zgromadzi wszystkie niezbędne informacje i dokumenty. 

Przed wydaniem decyzji w sprawie Urząd zwraca się do Komendanta Stołecznego lub Komendanta Wojewódzkiego Policji, Dyrektora Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także do innych instytucji i organów o udzielenie informacji, czy nabycie przez ciebie obywatelstwa polskiego nie stanowi zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organy udzielają odpowiedzi w terminie do 30 dni, ale w niektórych przypadkach termin ten jest przedłużony do 3 miesięcy. 

Natomiast w myśl przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji  publicznej załatwiają sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Przy czym do terminów określonych w tych przepisach nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji i okresów opóźnień spowodowanych z twojej winy albo przyczyn niezależnych od organu.

Dodatkowe informacje

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 465 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o uznanie za obywatela polskiego oraz fotografii dołączanej do wniosku (Dz. U. z 2012 r. poz. 916).

Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

Tryb odwoławczy

Jeżeli jesteś niezadowolony/a z otrzymanej decyzji, możesz złożyć odwołanie. Odwołanie składa się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

FAQ

Jak mogę złożyć wniosek o uznanie za obywatela polskiego?

Wniosek można złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Oddziału Obywatelstwa i Repatriacji wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę poprzez Portal Cudzoziemca inPOL. Wniosek można złożyć także w Biurze Podawczym...

czytaj całą odpowiedź...

Nie mogę zapisać się przez Portal Cudzoziemca inPOL, aby złożyć wniosek o uznanie za obywatela polskiego. Co mam zrobić?

W przypadku trudności z zapisem przez Portal Cudzoziemca inPOL wniosek można złożyć w Biurze Podawczym Wydziału Spraw Cudzoziemców przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w Warszawie oraz w Punkcie Obsługi Klienta przy pl. Bankowym 3/5 (Kancelaria Ogólna...

czytaj całą odpowiedź...

Ile wynosi opłata skarbowa za uznanie za obywatela polskiego?

Opłata skarbowa za decyzję o uznaniu za obywatela polskiego wynosi 219 PLN
Numer rachunku, na który wnosi się opłatę skarbową:

Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Czy mogę dołączyć do wniosku mój zagraniczny akt urodzenia wraz z tłumaczeniem?

Nie, odpisy aktów stanu cywilnego muszą być wydane przez polski Urząd Stanu Cywilnego na podstawie...

czytaj całą odpowiedź...

Czy mój polski odpis aktu urodzenia musi zawierać nazwisko rodowe mojej matki, żeby złożyć wniosek o uznanie za obywatela polskiego?

Nie, w sprawie o uznanie za obywatela polskiego odpis aktu urodzenia wydany przez polski Urząd...

czytaj całą odpowiedź...