Uznanie za obywatela polskiego

Kogo dotyczy wniosek?

Dotyczy osób, które chcą nabyć obywatelstwo polskie w drodze uznania przez Wojewodę Mazowieckiego i spełniają warunki wskazane w art. 30 ustawy o obywatelstwie polskim, np. posiadają zezwolenie na pobyt stały na terytorium RP.

Przed złożeniem wniosku zarejestruj się na portalu cudzoziemca inPOL i przeczytaj wskazówki dotyczące wypełnienia wniosku.

Warunki, które muszę spełnić

Stosownie do art. 30 ust. 1 obowiązującej ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim za obywatela polskiego uznaje się:

 • cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego
 • cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który: 
 • cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej; 
 • małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, a drugie z rodziców, nieposiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie; 
 • małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, którego co najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie, a drugie z rodziców, nieposiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie; 
 • cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie i legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 10 lat, który spełnia łącznie następujące warunki: 
 • cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaną Kartą Polaka.
Koniecznie zwróć uwagę!
 • Ważność twojego paszportu zagranicznego lub dokumentu podróży oraz karty pobytu nie może być krótsza niż 3 miesiące w chwili składania wniosku;
 • dane zawarte w polskich aktach stanu cywilnego, karcie pobytu oraz paszporcie zagranicznym powinny być jednolite. Dane widniejące w polskich aktach stanu cywilnego muszą być jednolite;
 • wypełniając wniosek o uznanie za obywatela polskiego, posługujesz się tymi danymi osobowymi, które widnieją w odpisach aktów stanu cywilnego wydanych przez polski Urząd Stanu Cywilnego;
 • dokumenty sporządzone w języku obcym składasz wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula;
 • szczegółowe informacje dotyczące egzaminów z języka polskiego dostępne są na stronie internetowej;
 • w toku postępowania organ jest uprawniony do żądania złożenia przez ciebie dodatkowych dokumentów albo informacji niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego;
 • złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi;
 • jeśli posiadasz Kartę Polaka, to w chwili odbioru dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego jesteś zobowiązany/a do jej zwrotu. Z dniem wydania dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego posiadana Karta Polaka traci ważność z mocy prawa.

Jakie dokumenty muszę złożyć?

Odpisy aktów stanu cywilnego wydane przez polski Urząd Stanu Cywilnego na podstawie polskich ksiąg stanu cywilnego składasz w oryginale, zaś pozostałe dokumenty w postaci uwierzytelnionych kopii. Uwierzytelnienia kopii dokonuje polski notariusz, polski konsul poza granicami RP lub bezpłatnie pracownik Oddziału Obywatelstwa i Repatriacji w chwili składania wniosku (w takim przypadku przedstawiasz sporządzoną we własnym zakresie kserokopię i okazujesz oryginał dokumentu do wglądu). Jeżeli działasz za pośrednictwem polskiego adwokata, polskiego radcy prawnego, rzecznika patentowego lub doradcy podatkowego, to również taki pełnomocnik może uwierzytelnić kopie dokumentów.

Występując o uznanie za obywatela polskiego, składasz:

 • wniosek sporządzony w języku polskim na formularzu urzędowo określonym (1 szt.);
 • zdjęcie biometryczne (1 szt.);
 • odpis skrócony lub zupełny twojego aktu urodzenia wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego na podstawie polskich ksiąg stanu cywilnego, zawierający imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i nazwisko ojca oraz imię i – w miarę możliwości wpisania - nazwisko rodowe matki;
 • odpis skrócony lub zupełny twojego aktu małżeństwa - nie starszy niż 3 miesiące - wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego na podstawie polskich ksiąg stanu cywilnego, pod warunkiem że jesteś lub byłeś/aś w związku małżeńskim. Jeśli małżeństwo ustało na skutek rozwodu, to załączasz odpis aktu małżeństwa zawierający wzmiankę o rozwodzie; jeżeli zaś małżeństwo ustało wskutek śmierci współmałżonka, to przedstawiasz odpis aktu małżeństwa zawierający wzmiankę o tym fakcie;
 • cały (tj. wraz z pustymi stronami) twój ważny paszport zagraniczny lub dokument podróży;
 • twoją ważną kartę stałego pobytu/rezydenta długoterminowego UE wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego. Jeśli legitymujesz się kartą pobytu wydaną przez innego wojewodę, to przed złożeniem wniosku o uznanie za obywatela polskiego koniecznie wymień ją na kartę pobytu wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego;
 • decyzję zezwalającą na twój stały pobyt w Polsce, osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego UE;  
 • twoje urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego;  
 • oświadczenie o datach twoich wyjazdów z Polski i powrotów oraz o miejscach pobytu za granicą w okresach wskazanych w art. 30 ust.1 ustawy; 
 • uwierzytelnioną kopię strony ważnego paszportu zagranicznego twojego małżonka z danymi osobowymi, dokument podróży lub dowód osobisty potwierdzający tożsamość i obywatelstwo małżonka;
 • pisemne oświadczenie twojego małżonka o wyrażeniu zgody na udostępnienie kopii ważnego dokumentu tożsamości małżonka na potrzeby postępowania w sprawie uznania ciebie za obywatela polskiego;
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o uznaniu za obywatela polskiego (219 PLN);  
 • dokumenty potwierdzające twoje stabilne i regularne źródła dochodu w Polsce;
 • dokument potwierdzający posiadanie przez ciebie tytułu prawnego do zajmowania lokalu mieszkalnego;
 • decyzję w sprawie wydania tobie Karty Polaka, o ile jesteś/byłeś/aś posiadaczem tego dokumentu.
Jeśli ubiegasz się o uznanie za obywatela polskiego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy o obywatelstwie polskim, to załączasz także decyzję o nadaniu tobie statusu uchodźcy w RP.

Jeżeli sprawujesz władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem, które chcesz objąć swoim wnioskiem, to dodatkowo załączasz:

1)    Oświadczenie przyjmuje: 

 • wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tego rodzica, tj. ten wojewoda, który wydał rodzicowi aktualną kartę pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE - jeżeli rodzic mieszka w Polsce, 
 • polski konsul - jeżeli rodzic ten stale mieszka za granicą lub przebywa w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym bądź toczy się wobec niego postępowanie legalizacyjne.

W przypadku gdy oświadczenie zostało złożone przed innym wojewodą lub konsulem we wniosku należy zamieścić tę informację. Rodzic składający oświadczenie osobiście w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie zawsze okazuje ważną kartę pobytu wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego lub wydane przez niego zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (paszport zagraniczny, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE), a uwierzytelnione kserokopie tych dokumentów załącza do akt sprawy.

2)    Oświadczenie można także złożyć korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym. Poświadczenia własnoręczności podpisu dokonuje polski notariusz. W tym przypadku uprawniony do złożenia oświadczenie o wyrażeniu zgody na uznanie dziecka za obywatela polskiego jest ten drugi z rodziców, który legitymuje się pobytem długoterminowym lub pobytem krótkoterminowym, ale także ten, którego charakter pobytowy w Polsce jest nieunormowany.

1)    Oświadczenie przyjmuje:

 • wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, tj. ten wojewoda, który wydał dziecku aktualną kartę pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE - jeżeli dziecko mieszka w Polsce,
 • polski konsul - jeżeli dziecko stale mieszka za granicą lub przebywa w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym bądź toczy się wobec niego postępowanie legalizacyjne.

W przypadku gdy oświadczenie zostało złożone przed innym wojewodą lub konsulem we wniosku należy zamieścić tę informację. Dziecko składające oświadczenie osobiście w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie zawsze okazuje ważną kartę pobytu wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego lub wydane przez niego zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (paszport zagraniczny, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE).

2)    Oświadczenie dziecka, które ukończyło 16 lat można także złożyć korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym. Poświadczenia własnoręczności podpisu dokonuje polski notariusz. W tym przypadku tytuł pobytowy dziecka oraz miejsce jego zamieszkania w Polsce pozostają bez wpływu na prawną skuteczność oświadczenia.

Jeżeli sprawujesz władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem, które posiada obywatelstwo polskie, to dodatkowo możesz załączyć:

 • odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia dziecka;
 • stronę ważnego polskiego paszportu z danymi osobowymi dziecka lub dowód osobisty potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, pod warunkiem że ww. dokumenty zostały dla dziecka wydane.

Jeżeli sprawujesz władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem, które nie posiada obywatelstwa polskiego i nie chcesz objąć dziecka wnioskiem, to dodatkowo powinieneś załączyć:

 • odpis aktu urodzenia dziecka (w tym przypadku akt nie musi być wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego);
 • stronę ważnego paszportu zagranicznego dziecka z jego danymi osobowymi lub dowód osobisty bądź jakikolwiek inny dokument, który potwierdza tożsamość i obywatelstwo dziecka.

Uznanie za obywatela polskiego wyłącznie małoletniego dziecka (art. 30 ust. 1 pkt 4 i 5)

Przedstawiciele ustawowi, którzy sprawują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem i chcą wystąpić o uznanie samego dziecka za obywatela polskiego, składają:
•    wniosek sporządzony w języku polskim na formularzu urzędowo określonym podpisany przez oboje rodziców (1 szt.);
•    zdjęcie biometryczne dziecka (1 szt.);
•    odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia dziecka wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego na podstawie polskich ksiąg stanu cywilnego, zawierający imiona i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia, imię i nazwisko ojca oraz imię i – w miarę możliwości wpisania -  nazwisko rodowe matki;
•    stronę ważnego paszportu zagranicznego dziecka z jego danymi osobowymi;
•    ważną kartę stałego pobytu/rezydenta długoterminowego UE dziecka wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego;
•    decyzję zezwalającą dziecku na stały pobyt w Polsce, osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego UE;
•    oświadczenie dziecka, które ukończyło 16 lat, o wyrażeniu zgody na uznanie go za obywatela polskiego złożone osobiście w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym;
•    dokumenty dziecka, z których wynika, że dziecko zamieszkuje na terytorium Wojewody Mazowieckiego (np. aktualne legitymacje szkolne, zaświadczenia ze szkoły o realizowaniu obowiązku szkolnego, świadectwa szkolne, opinie, dyplomy itp.);
•    strony ważnych paszportów lub dowodów osobistych rodziców dziecka z ich danymi osobowymi, potwierdzających ich tożsamość i obywatelstwo. W tym przypadku jedno z rodziców musi posiadać obywatelstwo polskie;
•    dodatkowe dokumenty rodziców dziecka, które rodzice chcą załączyć do wniosku;
•    dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o uznaniu dziecka za obywatela polskiego (219 PLN).

Gdzie złożyć wniosek?

W siedzibie Urzędu:
w Wydziale Spraw Cudzoziemców 
Oddział Obywatelstwa i Repatriacji 
ul. Marszałkowska 3/5, pokój A2, stanowisko nr 20, 
godziny przyjęć: poniedziałek: 10.00 - 17.30, wtorek - piątek: 8.00 -15.00 

Wniosek o uznanie za obywatela polskiego możesz złożyć osobiście w Oddziale Obywatelstwa i Repatriacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę poprzez portal cudzoziemca. Do pokoju A2 trafisz, gdy wchodząc do Urzędu, przejdziesz korytarz znajdujący się po prawej stronie. Wchodzisz na najbliższą klatkę schodową i kierujesz się na I piętro.

W Biurze Podawczym:

ul. Marszałkowska 3/5, parter
godziny przyjęć: poniedziałek: 10.00 - 17.30, wtorek - piątek: 8.00 - 15.00.
Dokumenty składane w Biurze Podawczym nie są weryfikowane i nie są potwierdzane za zgodność z oryginałem.
Usługa dostępna po wcześniejszej rezerwacji terminu i godziny na portalu e-usługi.
Rezerwując wizytę akceptujesz jednocześnie regulamin zapisów.

W Punkcie Obsługi Klienta:
pl. Bankowy 3/5, wejście F (od al. Solidarności)
godziny przyjęć: poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00.

Dokumenty składane w Punkcie Obsługi Klienta nie są weryfikowane i nie są potwierdzane za zgodność z oryginałem.

Pocztą na adres:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Spraw Cudzoziemców
Oddział Obywatelstwa i Repatriacji
ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa.

Dokumenty przesyłane pocztą muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez polskiego notariusza lub polskiego konsula.

Jakie opłaty muszę wnieść?

 • 219 PLN za decyzję o uznaniu za obywatela polskiego;
 • 17 PLN za pełnomocnictwo, jeżeli działasz przez pełnomocnika, a twoim pełnomocnikiem nie jest małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo. Stosunek pokrewieństwa powinny potwierdzać załączone do wniosku dokumenty.

Numer rachunku, na który wnosisz opłatę skarbową:
Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Opłać online

Jak długo będę czekać na decyzję?

Termin zakończenia postępowania zależy od tego, kiedy organ zgromadzi wszystkie niezbędne informacje i dokumenty. 

Przed wydaniem decyzji w sprawie Urząd zwraca się do Komendanta Stołecznego lub Komendanta Wojewódzkiego Policji, Dyrektora Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także do innych instytucji i organów o udzielenie informacji, czy nabycie przez ciebie obywatelstwa polskiego nie stanowi zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organy udzielają odpowiedzi w terminie do 30 dni, ale w niektórych przypadkach termin ten jest przedłużony do 3 miesięcy. 

Natomiast w myśl przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji  publicznej załatwiają sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Przy czym do terminów określonych w tych przepisach nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji i okresów opóźnień spowodowanych z twojej winy albo przyczyn niezależnych od organu.

Dodatkowe informacje

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 465 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o uznanie za obywatela polskiego oraz fotografii dołączanej do wniosku (Dz. U. z 2012 r. poz. 916).

Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

Tryb odwoławczy

Jeżeli jesteś niezadowolony/a z otrzymanej decyzji, możesz złożyć odwołanie. Odwołanie składa się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

FAQ

Dlaczego odpis mojego aktu małżeństwa musi być nie starszy niż 3 miesiące?

W postępowaniu o uznanie za obywatela polskiego należy przedstawić dokumenty stwierdzające aktualny stan cywilny oraz tożsamość i obywatelstwo małżonka. Przyjęto, że aktualny odpis aktu małżeństwa to taki, który nie jest starszy niż 3 miesiące, bo tylko wtedy potwierdza on okoliczność, która ma...

czytaj całą odpowiedź...

Nazwa mojego miejsca urodzenia różni się między moim aktem urodzenia a aktem małżeństwa. W odpisie aktu urodzenia wpisano Krzywy Róg, a w akcie małżeństwa jest Kryvyi Rih. Czy dane te muszą być jednolite?

Tak, wszystkie dane zawarte w polskich aktach stanu cywilnego muszą być jednolite. Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z innymi aktami stanu cywilnego (o ile...

czytaj całą odpowiedź...

Nazwa mojego miejsca urodzenia różni się między moim polskim odpisem aktu urodzenia a moją kartą pobytu. W odpisie aktu urodzenia jest wpisany Krzywy Róg, a w karcie pobytu Kryvyi Rih. Czy dane te muszą być jednolite?

Wyszłam za mąż i zmieniłam nazwisko. Czy muszę wymienić dotychczasowy paszport i kartę pobytu, żeby złożyć wniosek o uznanie za obywatela polskiego?

Tak, cudzoziemiec, który występuje o uznanie za obywatela polskiego jest obowiązany przedstawić dokumenty stwierdzające jego tożsamość i obywatelstwo. Paszport to dokument, który potwierdza obywatelstwo i tożsamość jego właściciela, natomiast karta pobytu to dokument, który w okresie swojej...

czytaj całą odpowiedź...

Posiadam decyzję na pobyt stały w Polsce i kartę pobytu wydaną przez innego wojewodę, ale mieszkam i pracuję w Warszawie. Czy mogę złożyć wniosek o uznanie za obywatela polskiego do Wojewody Mazowieckiego?

Tak, ale przed złożeniem wniosku należy wymienić kartę pobytu innego wojewody na kartę pobytu Wojewody Mazowieckiego.