Oświadczenie o wyrażeniu zgody na uznanie dziecka za obywatela polskiego

Dzieckiem jest każda osoba, która nie ukończyła 18 roku życia. Nabycie obywatelstwa polskiego przez dziecko jest pochodną nabycia obywatelstwa polskiego przez jego rodziców bądź jednego z nich. Jeżeli jedno z rodziców występuje o uznanie za obywatela polskiego, to dziecko, które pozostaje pod jego władzą rodzicielską, może wraz z tym rodzicem nabyć obywatelstwo polskie, ale pod warunkiem, że drugie z rodziców (o ile też przysługuje mu władza rodzicielska nad dzieckiem) złoży przed właściwym organem w odpowiedni sposób oświadczenie o wyrażeniu zgody na uznanie dziecka za obywatela polskiego. Jeżeli natomiast dziecko ukończyło 16 rok życia, to uznanie go za obywatela polskiego może nastąpić za zgodą dziecka złożoną przed właściwym organem w drodze takiego oświadczenia.

Tematyka: 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi