FAQ

Dodano: 28.12.2022

Tak, w trakcie powadzonego postępowania należy zawiadomić Urząd o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku pisma wysyła się na dotychczasowy adres ze skutkiem doręczenia.

Dodano: 28.12.2022

Dokumenty sporządzone w języku obcym tłumaczy na język polski polski tłumacz przysięgły lub polski konsul

Dodano: 28.12.2022

Nie, dokumenty załączane do wniosku nie są zwracane, ponieważ stanowią dowód w sprawie.

Dodano: 28.12.2022

Tak, ale w postępowaniu o nadanie obywatelstwa polskiego każdy pełnomocnik jest traktowany jako tzw. pełnomocnik do doręczeń. Ustanowiony jako pełnomocnik adwokat lub radca prawny nie posiadają uprawnień do uwierzytelnienia dokumentów.

Dodano: 28.12.2022

Dziecko musi wyrazić zgodę na nadanie mu obywatelstwa polskiego, jeżeli skończyło 16 lat. Oświadczenie dziecka przyjmuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania, tj. ten wojewoda, który wydał dziecku aktualną kartę pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE - jeżeli dziecko mieszka w Polsce albo polski konsul - jeżeli dziecko stale mieszka za granicą lub przebywa w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym bądź toczy się wobec niego postępowanie legalizacyjne. Oświadczenie dziecka, które ukończyło 16 lat można także złożyć korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym. Poświadczenia własnoręczności podpisu dokonuje polski notariusz. W tym przypadku tytuł pobytowy dziecka oraz miejsce jego zamieszkania w Polsce jest nieistotne.

Dodano: 28.12.2022

Nie, cudzoziemiec, który występuje z wnioskiem o nadanie obywatelstwa polskiego musi przedstawić dokumenty stwierdzające jego tożsamość i obywatelstwo. Jeżeli występuje się za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o nadanie obywatelstwa polskiego należy przedstawić ważną kartę pobytu wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego wraz z ważnym dokumentem podróży. W przypadku gdy nie jest możliwe otrzymanie nowego dokumentu podróży z kraju pochodzenia, to można wystąpić o dokument podróży wydany przez właściwy organ w Polsce i przedstawić go na potrzeby postępowania.

Dodano: 28.12.2022

Tak, ale przed złożeniem wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego koniecznie należy wymienić kartę pobytu innego wojewody na kartę pobytu Wojewody Mazowieckiego.

Dodano: 28.12.2022

Nie, osoby przebywające w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym mogą złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego wyłącznie za pośrednictwem właściwego miejscowo polskiego konsula.

Dodano: 28.12.2022

Tak, cudzoziemiec, który występuje do Prezydenta RP z wnioskiem o nadanie obywatelstwa polskiego, jest obowiązany przedstawić dokumenty stwierdzające jego tożsamość i obywatelstwo. Paszport to dokument, który potwierdza obywatelstwo i tożsamość jego właściciela, natomiast karta pobytu to dokument, który w okresie swojej ważności potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu w Polsce. Obowiązek wymiany paszportu i karty pobytu zachodzi w przypadku zmiany danych umieszczonych w dotychczasowych dokumentach.

Strony