FAQ

Dodano: 03.04.2020

Nie, nie wystarczy. Kopie dokumentów niepotwierdzone za zgodność z oryginałem nie są wystarczające do wydania decyzji. Prosimy, aby wysyłać oryginały dokumentów. Jeżeli chcesz, abyśmy zwrócili Ci oryginały, napisz nam, które dokumenty mamy odesłać i na jaki adres. Wniosek znajdziesz tutaj. Możemy je zwrócić również wraz z decyzją.

Jeśli Twój pełnomocnik jest radcą prawnym albo adwokatem, może uwierzytelnić kserokopie dokumentów za zgodność z oryginałami. Wtedy oryginał nie jest potrzebny. Uwierzytelnienia też może dokonać notariusz.

Pamiętaj jednak, że dokumenty takie jak załącznik nr 1 do wniosku musisz wysłać do nas w oryginale, to dokument potrzebny wyłącznie do tej procedury.

Dodano: 03.04.2020

​​​​​Uzupełnione dokumenty złóż osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w Warszawie - Antresola, pokój A08 (stanowisko nr 18), wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem Portalu Cudzoziemca inPOL. Numerek ,,B” nie jest dostępny w biletomatach w siedzibie Wydziału. Podczas umówionej wizyty przyjmowane będą wyłącznie dokumenty w konkretnej sprawie, poprzez status której dokonano rezerwacji.

W postępowaniu administracyjnym kopia dokumentu nie stanowi dowodu, musisz przedstawiać oryginały dokumentów lub kopie poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem. Dokumenty w języku obcym złóż wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego. Podczas wizyty będziesz musiał okazać wezwanie, potwierdzenie rejestracji oraz przedłożyć oryginały wymienionych dokumentów wraz z ich kopiami celem załączenia do akt sprawy.

UWAGA! Prosimy o zgłaszanie się z kompletem dokumentów oraz wezwaniami. W danej sprawie umówienie wizyty jest możliwe tylko raz. Załączone do systemu inPOL skany także nie stanowią dowodu w sprawie i musisz stawić się z kopiami dokumentów i okazać ich oryginały

Wyłącznie na umówionej wizycie kopie składanych dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracownika Urzędu.

Oryginały dokumentów, bądź ich kopie potwierdzone notarialnie, możesz przesłać za pośrednictwem poczty lub złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, wejście F od Al. Solidarności.

 

 

Dodano: 22.01.2020

W przypadku, gdy planujesz zostać w Polsce krócej niż 3 miesiące nie musisz ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy.

W przypadku, gdy planujesz zostać w Polsce dłużej niż 3 miesiące, nie dłużej jednak niż 360 dni i posiadasz ważny dokument pobytowy lub wizę długoterminową z adnotacją „STUDENT”, wydaną przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej (poza Wielką Brytanią, Irlandią i Danią), uczelnia na której podjąłeś w Polsce naukę powinna zawiadomić Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o zamiarze skorzystania przez Ciebie z mobilności studenta.

Więcej informacji odnośnie dokumentów jakie uczelnia powinna dołączyć do zawiadomienia znajdziesz TU

W przypadku, gdy planujesz zostać w Polsce dłużej niż 360 dni lub nie posiadasz w dokumencie pobytowym/wizie długoterminowej adnotacji „STUDENT”, powinieneś złożyć wniosek o pobyt czasowy.

Dodano: 22.01.2020

Przy wyliczaniu kosztów zamieszkania należy wziąć pod uwagę:

  • czynsz – wysokość stałych opłat związanych z eksploatacją lokalu w rozliczeniu na liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu, oraz
  • opłata za media – opłaty za dostawy do lokalu energii elektrycznej, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych.
Dodano: 22.01.2020

Kwota, jaką musisz wykazać, by otrzymać zezwolenie, jest uzależniona od tego, na którym roku studiujesz.

Gdy jesteś studentem pierwszego roku, powinieneś wykazać środki finansowe na okres 15 m-cy, po odliczeniu kosztów zamieszkania i podróży powrotnej. W przypadku, gdy jesteś studentem pierwszego roku i studia są objęte programem unijnym lub programem wielostronnym obejmującym środki w zakresie mobilności (np. ERASMUS+) lub porozumieniem między dwiema instytucjami szkolnictwa wyższego przewidującym mobilność wewnątrzunijną, musisz wykazać środki na okres 2 lat.

W przypadku, gdy jesteś studentem kolejnego roku, powinieneś wykazać środki na cały okres studiów, tj. do 3 lat, po odliczeniu kosztów zamieszkania i podróży powrotnej.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

  • środki na maks. 15 m-cy
  • w przypadku, gdy studia są objęte programem unijnym lub programem wielostronnym obejmującym środki w zakresie mobilności (np. ERASMUS+) lub porozumieniem między dwiema instytucjami szkolnictwa wyższego przewidującym mobilność wewnątrzunijną, musisz wykazać środki na okres 2 lat

1. KOSZTY UTRZYMANIA

776 zł netto/m-c gdy mieszkasz sam

LUB

600 zł netto/m-c na siebie i każdego członka rodziny w Polsce, który znajduje się na Twoim utrzymaniu

+

2. KOSZTY ZAMIESZKANIA

całkowity miesięczny koszt zamieszkania, który wskazujesz w oświadczeniu dotyczącym wysokości kosztów zamieszkania w Polsce

+

3. BILET POWROTNY

200 zł na bilet powrotny – w przypadku, gdy pochodzisz z kraju sąsiadującego z Polską

LUB

2500 zł na bilet powrotny – w przypadku, gdy pochodzisz z kraju niesąsiadującego z Polską

(na siebie i każdego członka rodziny w Polsce, który znajduje się na Twoim utrzymaniu)

KOLEJNY ROK STUDIÓW

  • środki na cały okres studiów, na max. 3 lata

1. KOSZTY UTRZYMANIA

776 zł netto/m-c gdy mieszkasz sam

LUB

600zł netto/m-c na siebie i każdego członka rodziny w Polsce, który znajduje się na Twoim utrzymaniu

+

2. KOSZTY ZAMIESZKANIA

całkowity miesięczny koszt zamieszkania, który wskazujesz w oświadczeniu dotyczącym wysokości kosztów zamieszkania w Polsce

+

3. BILET POWROTNY

200 zł na bilet powrotny – w przypadku, gdy pochodzisz z kraju sąsiadującego z Polską

LUB

2500 zł na bilet powrotny – w przypadku, gdy pochodzisz z kraju niesąsiadującego z Polską

(na siebie i każdego członka rodziny w Polsce, który znajduje się na Twoim utrzymaniu)

PRZYKŁADY

  1. Jeśli pochodzisz z państwa sąsiadującego z Polską i jesteś osobą samotną, która zamieszkuje w Domu Studenta, gdzie koszty zamieszkania zgodnie z rachunkami wystawianymi przez uczelnię wynoszą 750 zł miesięcznie, wówczas musisz wykazać posiadanie kwoty przewyższającej 1526 zł miesięcznie (tj. 776 zł - koszty utrzymania + 750 zł koszty zamieszkania) w okresie planowanego pobytu oraz kwotę 200 zł na pokrycie kosztów podróży powrotnej.
  2. Jeśli pochodzisz z państwa sąsiadującego z Polską, a twój małżonek pozostający na twoim utrzymaniu dołącza do Ciebie z państwa pozaeuropejskiego, a koszty zamieszkania wynoszą łącznie 1500 zł (w tym wspólny najem kawalerki – 1200 zł/m-c, opłata za gaz – 50 zł, opłata za prąd – 100 zł, opłata za wodę – 100 zł, opłata za odbiór nieczystości – 50 zł/m-c), wówczas musisz wykazać posiadanie kwoty przewyższającej 2700 zł miesięcznie (tj. przewyższającej sumę kosztów zamieszkania i dwukrotności kwoty 600zł) na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członka rodziny w okresie planowanego pobytu oraz kwotę 2700 zł na pokrycie kosztów podróży powrotnej własnej i członka rodziny (200 zł + 2500 zł).
Dodano: 22.01.2020

Zaświadczenie z uczelni o podjęciu lub kontynuacji studiów stacjonarnych musi być zgodne z obowiązującym wzorem, który znajdziesz TUTAJ.

Niestety bardzo często zaświadczenia są składane na nieaktualnych formularzach. Wówczas musimy wzywać Cię do przyniesienia nowego zaświadczenia co znacznie wydłuża czas postępowania i opóźnia wydanie decyzji.

Upewnij się, że osoba, która podpisała zaświadczenie jest upoważniona przez Rektora Uczelni do podpisywania zaświadczeń dla cudzoziemców o podjęciu lub kontynuacji studiów. Jeżeli nie masz pewności, czy Twoje zaświadczenie podpisała właściwa osoba, zapytaj w Rektoracie swojej uczelni. Najczęściej, osobami upoważnionymi do podpisywania zaświadczeń są rektorzy, prorektorzy i niektórzy dziekani. Pracownik dziekanatu co do zasady nie jest osobą upoważnioną do podpisywania tego typu zaświadczeń.

Jeśli studiujesz na kolejnym roku studiów, do zaświadczenia powinna zostać załączona karta okresowych osiągnięć (np. karta ocen) za dotychczasową naukę.

Dodano: 22.01.2020

Obowiązuje wymóg zatwierdzenia uczelni przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jako jednostki prowadzącej studia na potrzeby przyjmowania cudzoziemców.

Obowiązek zatwierdzenia nie dotyczy uczelni akademickich i uczelni zawodowych będących publicznymi uczelniami zawodowymi, uczelni wojskowych, uczelni służb państwowych oraz uczelni prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe, których stosunek do RP reguluje umowa międzynarodowa lub ustawa. Sprawdź, czy Twoja uczelnia jest zwolniona z obowiązku zatwierdzenia 

Wykaz uczelni zatwierdzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jako jednostki prowadzące studia na potrzeby przyjmowania cudzoziemców

W przypadku, gdy Twoja uczelnia nie znajduje się w żadnym z powyższych wykazów lub  wobec której została wydana decyzja o zakazie przyjmowania studentów, ubieganie się o zezwolenie ze względu na studia na tej uczelni będzie skutkować wydaniem decyzji odmownej.

Dodano: 28.11.2019

Nie musi wymieniać karty, jeśli adres zamieszkania nie uległ zmianie. Powinien poinformować Urząd o zmianie uczelni i dołączyć zaświadczenie z nowej uczelni o statusie studenta i uregulowaniu zobowiązań finansowych wobec uczelni, które będzie potwierdzało, że nadal ma cel pobytu w Polsce.

Dodano: 28.11.2019

Okres trwania kursu i liczba godzin na kursie musi potwierdzać, że nauka na kursie uzasadnia Twój pobyt w Polsce powyżej trzech miesięcy. Będzie to minimum 6-8 godzin kursu tygodniowo.

Strony