FAQ

Dodano: 31.10.2021

Wniosek o pobyt czasowy należy złożyć dla każdego członka rodziny oddzielnie: dla osoby studiującej w Polsce będzie to wniosek o pobyt czasowy ze względu na studia, dla członków rodziny wniosek o pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną (ten sam formularz wniosku, ale ze wskazaniem innego - właściwego celu pobytu). Do każdego wniosku należy złożyć odrębny komplet dokumentów, oddzielne opłaty skarbowe za każdy wniosek.

Dodano: 31.10.2021

Jeśli procedura w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w Gdańsku (w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim) jest nadal w toku, powinieneś złożyć tam oświadczenie o przekazanie sprawy zgodnie z właściwością z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania i celu pobytu. Wniosek z dokumentami zostanie wówczas przekazany z Gdańska do Warszawy (do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)

Dodano: 11.10.2021

Nie. Dokumentami, które mogą potwierdzić posiadanie środków na utrzymanie przez studenta są czek podróżny, zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową, zaświadczenie o posiadaniu przez cudzoziemca lub osobę, na której utrzymaniu ten cudzoziemiec pozostaje, środków pieniężnych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego, zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków cudzoziemca lub osoby, na której utrzymaniu ten cudzoziemiec pozostaje.

Dodano: 11.10.2021

Do wniosku o udzielenie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę powinieneś dołączyć dyplom ukończenia studiów stacjonarnych w Polsce.

Dodano: 11.10.2021

Możesz ubiegać się o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

O zezwolenie na pobyt czasowy z uwagi na poszukiwanie pracy jako absolwent studiów wyższych możesz ubiegać się bezpośrednio po ukończeniu studiów, gdy poszukujesz pracy w Polsce.

Dodano: 11.10.2021

Tak. Aby przekwalifikować wniosek należy złożyć pisemne oświadczenie o zmianie celu pobytu na studia.

Dodano: 11.10.2021

Tak. Status studenta studiów stacjonarnych uprawnia do wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę.

Dodano: 25.11.2020

Sprawdzanie postępów w sprawie jest możliwe w Portalu Cudzoziemca inPOL

Jeżeli nie masz jeszcze numeru sprawy i kodu dostępu - wyślij zgłoszenie przez formularz kontaktowy.

Dodano: 17.09.2020

TAK. Adnotację „student” zamieszcza się na karcie pobytu w przypadku zezwolenia udzielonego na studia tj. na podstawie art. 144 ustawy o cudzoziemcach.

Natomiast z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę jest zwolniony cudzoziemiec posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144 UoC.

Dodano: 23.04.2020

Wniosek o wydanie duplikatu decyzji znajdziesz TUTAJ.

Zachęcamy do korzystania z WYSZUKIWARKI oraz bazy FORMULARZY.

 

Strony