FAQ

Dodano: 29.12.2022

W przypadku braku polskich dokumentów można zwrócić się w celu ich pozyskania do urzędu miejskiego właściwego dla miejsca ostatniego zameldowania, do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego lub archiwum albo Instytutu Pamięci Narodowej, który przechowuje dokumenty emigracyjne wydane przez władze PRL do 1989 r. Jeżeli zachodzą trudności z odnalezieniem właściwej instytucji, to można zwróć się do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych - Centralny Ośrodek Informacji Archiwalnej (ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa) lub skorzystać z internetowych baz danych.

Dodano: 29.12.2022

Dokumentami, które potwierdzają posiadanie obywatelstwa polskiego są np. polski paszport, polski dowód osobisty, poświadczenie obywatelstwa polskiego; zaświadczenie o ostatnim miejscu zameldowania w Polsce z adnotacją o wydanym dowodzie osobistym albo polska książeczka wojskowa.

Dodano: 29.12.2022

Odwołanie od decyzji składa się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dodano: 29.12.2022

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie Oddziału Obywatelstwa i Repatriacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w pokoju nr A2 (Warszawa, ul. Marszałkowska 3/5, antresola, pokój nr A2, godziny przyjęć: poniedziałek - 10.00 - 17.30; wtorek - piątek - 8.00 - 15.00), a przed wydaniem decyzji można zgłosić swoje uwagi i wnioski. W przypadku zamiaru zapoznania się z aktami należy wcześniej zawiadomić o tym fakcie Urząd za pośrednictwem formularza kontaktowego, tak aby akta mogły zostać przygotowane do wglądu.

Dodano: 29.12.2022

Termin zakończenia postępowania zależy od tego, kiedy organ zgromadzi wszystkie niezbędne informacje i dokumenty. W myśl przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji  publicznej załatwiają sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Przy czym do terminów określonych w tych przepisach nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji i okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Dodano: 29.12.2022

W trakcie powadzonego postępowania wnioskodawca ma obowiązek zawiadomić Urząd o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku pisma wysyła się na dotychczasowy adres ze skutkiem doręczenia.

Dodano: 29.12.2022

Nie, dokumenty załączane do wniosku nie są zwracane, ponieważ stanowią dowód w sprawie.

Dodano: 29.12.2022

Tak, przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego mają zastosowanie w sprawach o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego. Można zawnioskować o zawieszenie postępowania. Należy jednak pamiętać, że jeżeli w okresie 3 lat od daty zawieszenia postępowania nie wystąpi się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.

Dodano: 29.12.2022

Dokumenty sporządzone w języku obcym tłumaczy na język polski polski tłumacz przysięgły lub polski konsul

Dodano: 29.12.2022

Dokumenty mogą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez polskiego notariusza lub polskiego konsula. Bezpłatnego uwierzytelnienia kopii dokumentów dokonuje pracownik Oddziału Obywatelstwa i Repatriacji w chwili składania wniosku (w takim przypadku przedstawia się sporządzoną we własnym zakresie kserokopię i okazuje oryginał dokumentu do wglądu). Jeżeli działa się za pośrednictwem polskiego adwokata, polskiego radcy prawnego, rzecznika patentowego lub doradcy podatkowego, to również taki pełnomocnik może uwierzytelnić kopie dokumentów.

Strony