FAQ

Dodano: 31.10.2021

Z uwagi na duże zainteresowanie miejsca szybko są rezerwowane przez cudzoziemców.  Prosimy próbować każdego dnia. W przypadku kończącego się legalnego pobytu, dla zachowania terminu, prosimy o wypełnienie w Portalu Cudzoziemca inPOL wniosku, jego wygenerowanie i wysłanie pocztą na adres ul. Marszałkowska 3/5, Wydział Spraw Cudzoziemców, 00-624 Warszawa. Pamiętaj, aby do wniosku dołączyć komplet wymaganych dokumentów do sprawy potwierdzających Twój cel pobytu. 

Niestety z uwagi na dużą ilość prowadzonych spraw, sprawa przesłana pocztą będzie procedowana dłużej. Dlatego zachęcamy, do rezerwacji wizyt przez system inPOL. Pamiętaj, że po założeniu konta w systemie inPOL będziesz mógł na bieżąco sprawdzać status swojej sprawy. 

Dodano: 29.12.2022

Nie, nie podlega opłacie skarbowej złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawach nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób.

Dodano: 29.12.2022

Wydanie decyzji potwierdzającej posiadanie polskiego w związku z repatriacją nie podlega opłacie skarbowej.

Dodano: 29.12.2022

Decyzja może być wysłana do wnioskodawcy, jeżeli mieszka on w państwie, które jest członkiem Unii Europejskiej lub do polskiej placówki konsularnej, jeżeli wniosek został złożony za jej pośrednictwem. W pozostałych przypadkach wnioskodawca, który mieszka za granicą i nie ustanowił pełnomocnika do prowadzenia jego sprawy, musi wskazać pełnomocnika do doręczeń w Polsce, czyli osobę, do której będzie wysyłana korespondencja. W razie braku pełnomocnika do doręczeń wszystkie pisma i decyzję pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Dodano: 29.12.2022

Jeśli w dokumentach występują rozbieżności w zapisie danych osobowych i nie są one wynikiem urzędowych zmian danych, to należy załączyć oświadczenie, w którym wyjaśnia się przyczyny tych rozbieżności. Jeśli zaś rozbieżności są wynikiem urzędowych zmian danych, to należy przedstawić dokumenty potwierdzające te zmiany.

Dodano: 29.12.2022

Tak, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zmiany imion i nazwisk, np. akt małżeństwa, akty zmiany imion i nazwisk.

Dodano: 29.12.2022

W przypadku braku polskich dokumentów można zwrócić się w celu ich pozyskania do urzędu miejskiego właściwego dla miejsca ostatniego zameldowania, do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego lub archiwum albo Instytutu Pamięci Narodowej, który przechowuje dokumenty emigracyjne wydane przez władze PRL do 1989 r. Jeżeli zachodzą trudności z odnalezieniem właściwej instytucji, to można zwróć się do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych - Centralny Ośrodek Informacji Archiwalnej (ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa) lub skorzystać z internetowych baz danych.

Dodano: 29.12.2022

Dokumentami, które potwierdzają posiadanie obywatelstwa polskiego są np. polski paszport, polski dowód osobisty, poświadczenie obywatelstwa polskiego; zaświadczenie o ostatnim miejscu zameldowania w Polsce z adnotacją o wydanym dowodzie osobistym albo polska książeczka wojskowa.

Strony