FAQ

Dodano: 29.12.2022

Po zalogowaniu pojawia się okno prezentujące funkcjonalności Portalu Cudzoziemca inPOL.  Wybieramy opcję <złóż nowy wniosek>, następnie procedurę legalizacji i okoliczność stanowiącą podstawę Twojego pobytu w Polsce. Wypełnij wszystkie pola formularza wniosku. Jeśli jakiekolwiek pole nie zostanie wypełnione lub zostanie wypełnione błędnie system poinformuję Cię o tym, wskazując błędną wartość. Po prawidłowym i bezbłędnym wypełnieniu formularza wybierz opcję 
<generuj wniosek>.

W kolejnym kroku dodaj skany dokumentów, istotnych dla Twojego postępowania legalizacyjnego, możesz dodać maksymalnie 15 plików. Oryginały dokumentów oraz ich kopie zabierz do okazania w trakcie wizyty w urzędzie, którą umówisz zaraz po wygenerowaniu wniosku, wybierając dostępną lokalizację i termin na złożenie wniosku.

Pamiętaj, że samo wygenerowanie wniosku nie stanowi potwierdzenia jego złożenia, dlatego pobierz wniosek za pomocą przycisku <pobierz>, wydrukuj wypełniony wniosek, podpisz i przynieś na umówioną wizytę wraz z niezbędnymi dokumentami.
Przyjmowane będą jedynie wnioski wygenerowane za pośrednictwem Portalu Cudzoziemca inPOL.
Dodano: 31.10.2021

Z uwagi na duże zainteresowanie miejsca szybko są rezerwowane przez cudzoziemców.  Prosimy próbować każdego dnia. W przypadku kończącego się legalnego pobytu, dla zachowania terminu, prosimy o wypełnienie w Portalu Cudzoziemca inPOL wniosku, jego wygenerowanie i wysłanie pocztą na adres ul. Marszałkowska 3/5, Wydział Spraw Cudzoziemców, 00-624 Warszawa. Pamiętaj, aby do wniosku dołączyć komplet wymaganych dokumentów do sprawy potwierdzających Twój cel pobytu. 

Niestety z uwagi na dużą ilość prowadzonych spraw, sprawa przesłana pocztą będzie procedowana dłużej. Dlatego zachęcamy, do rezerwacji wizyt przez system inPOL. Pamiętaj, że po założeniu konta w systemie inPOL będziesz mógł na bieżąco sprawdzać status swojej sprawy. 

Dodano: 29.12.2022

Nie, nie podlega opłacie skarbowej złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawach nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób.

Dodano: 29.12.2022

Wydanie decyzji potwierdzającej posiadanie polskiego w związku z repatriacją nie podlega opłacie skarbowej.

Dodano: 29.12.2022

Wniosek można złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Oddziału Obywatelstwa i Repatriacji po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę poprzez portal cudzoziemca inPOL. Wniosek można złożyć także w Biurze Podawczym Wydziału Spraw Cudzoziemców przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w Warszawie oraz w Punkcie Obsługi Klienta przy pl. Bankowym 3/5 (Kancelaria Ogólna Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie). Dokumenty składane w punktach podawczych nie są weryfikowane i nie są potwierdzane za zgodność z oryginałem.
Można również przesłać wniosek pocztą na adres:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Spraw Cudzoziemców
Oddział Obywatelstwa i Repatriacji
ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa.
Dokumenty przesyłane pocztą muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez polskiego notariusza lub polskiego konsula.

Dodano: 29.12.2022

Decyzja może być wysłana do wnioskodawcy, jeżeli mieszka on w państwie, które jest członkiem Unii Europejskiej lub do polskiej placówki konsularnej, jeżeli wniosek został złożony za jej pośrednictwem. W pozostałych przypadkach wnioskodawca, który mieszka za granicą i nie ustanowił pełnomocnika do prowadzenia jego sprawy, musi wskazać pełnomocnika do doręczeń w Polsce, czyli osobę, do której będzie wysyłana korespondencja. W razie braku pełnomocnika do doręczeń wszystkie pisma i decyzję pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Dodano: 29.12.2022

Jeśli w dokumentach występują rozbieżności w zapisie danych osobowych i nie są one wynikiem urzędowych zmian danych, to należy załączyć oświadczenie, w którym wyjaśnia się przyczyny tych rozbieżności. Jeśli zaś rozbieżności są wynikiem urzędowych zmian danych, to należy przedstawić dokumenty potwierdzające te zmiany.

Dodano: 29.12.2022

Tak, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zmiany imion i nazwisk, np. akt małżeństwa, akty zmiany imion i nazwisk.

Strony