FAQ

Dodano: 28.11.2019

Jeśli powtarzasz rok, możemy odmówić wydania zezwolenia z uwagi na brak postępu w nauce. W trakcie postępowania będziemy sprawdzać, dlaczego powtarzasz rok, np. czy uczęszczałeś regularnie na zajęcia, czy przystąpiłeś do egzaminów. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. Jeśli złożyłeś wniosek po 27.04.2019r. będziemy sprawdzać Twoje postępy w nauce co semestr, nawet po wydaniu zezwolenia na pobyt czasowy. W przypadku braku postępu w nauce zezwolenie może zostać cofnięte.

Dodano: 28.11.2019

Powinieneś otworzyć konto i wpłacić gotówkę na rachunek bankowy. Dokumentami, które mogą potwierdzić posiadanie środków na utrzymanie przez studenta są czek podróżny, zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową, zaświadczenie o posiadaniu przez cudzoziemca lub osobę, na której utrzymaniu ten cudzoziemiec pozostaje, środków pieniężnych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego, zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków cudzoziemca lub osoby, na której utrzymaniu ten cudzoziemiec pozostaje.Pamiętaj, że należy okazać oryginały dokumentów, a w przypadku dokumentów w języku obcym – złożyć je wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Proponuję wybrać jedną z powyższych opcji, inaczej wniosek nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie.

Dodano: 26.11.2019

Dokumentami, które mogą potwierdzić posiadanie wystarczających środków na utrzymanie studenta są czeki podróżne, zaświadczenie z banku o limicie na karcie kredytowej, zaświadczenie z banku, którego siedziba mieści się w Polsce, o posiadanych środkach finansowych lub potwierdzenie otrzymywanego stypendium. Pamiętaj, że należy okazać oryginały dokumentów, a w przypadku dokumentów w języku obcym – złożyć je wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Pamiętaj, że musisz mieć wystarczające środki na utrzymanie i podróż do swojego kraju po odliczeniu kosztów zamieszkania. Przelicz ile płacisz za pokój, mieszkanie, akademik, odejmij tę kwotę od środków które posiadasz i przelicz czy nadal masz wystarczające środki na utrzymanie i powrót do kraju.

Dodano: 26.11.2019

Możesz. Pamiętaj, aby w uzasadnieniu dopisać obok wskazanego celu pobytu na poszukiwanie pracy, że obrona będzie dopiero za kilka miesięcy, aby zostało to wzięte pod uwagę w przypadku wezwania do uzupełnienia czy wydawania decyzji. Jeśli termin obrony się opóźnia i chcesz zawiesić postępowanie, możesz to zrobić, ale pamiętaj, że Twój pobyt nie będzie legalny po zakończeniu posiadanej wizy, ruchu bezwizowego czy posiadanej już karty pobytu.

Dodano: 26.11.2019

NIE. Dokumentami, które mogą potwierdzić posiadanie wystarczających środków na utrzymanie przez studenta są:
- czek podróżny;
- zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową;
- zaświadczenie o posiadaniu przez cudzoziemca lub osobę, na której utrzymaniu ten cudzoziemiec pozostaje, środków pieniężnych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej;
- dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego;
- zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków cudzoziemca lub osoby, na której utrzymaniu ten cudzoziemiec pozostaje.

Pamiętaj, że należy okazać oryginały dokumentów, a w przypadku dokumentów w języku obcym – złożyć je wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Dodano: 26.11.2019

Do wniosku trzeba załączyć ubezpieczenie zdrowotne pokrywające koszty leczenia w Polsce czyli takie, które umożliwi Ci korzystanie z opieki zdrowotnej w tym szpitalnej (możesz korzystać zarówno z opieki lekarza w przychodni jak i leczenia szpitalnego) lub polisę ubezpieczenia, która potwierdzi pokrycie kosztów leczenia. Pamiętaj również, że ubezpieczenie z Twojego kraju musi zostać okazane w oryginale razem z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Dodano: 26.11.2019

Jeśli jesteś studentem studiów stacjonarnych i wykonujesz pracę, możemy odmówić zezwolenia jeśli pojawią się wątpliwości, co do wiarygodności deklarowanego celu pobytu Polsce. Ocena takiej sytuacji zależeć będzie np. od ilości godzin pracy, dni w jakich jest wykonywana w stosunku do harmonogramu studiów. Składając wniosek o pobyt czasowy w Polsce zawsze podawaj główny cel pobytu w Polsce – jeśli to praca w czasie studiów jest głównym celem Twojego pobytu, powinieneś ubiegać się o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Dodano: 26.11.2019

Jeśli jesteś studentem studiów stacjonarnych i posiadasz ważną wizę bądź zezwolenie na pobyt czasowy, możesz pracować bez dodatkowych zezwoleń ALE jeśli jesteś studentem studiów stacjonarnych i wykonujesz pracę, możemy odmówić zezwolenia jeśli pojawią się wątpliwości, co do wiarygodności deklarowanego celu pobytu Polsce. Aby uniknąć takiej sytuacji, składając  wniosek o pobyt czasowy w Polsce zawsze podawaj główny cel pobytu w Polsce – jeśli to praca w czasie studiów jest głównym celem Twojego pobytu, powinieneś ubiegać się o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Dodano: 25.01.2021

cd. pyt.: według której z art.7 wynika, iż dotychczasowe zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 3 sierpnia 2026r. Czy zatem powyższy artykuł nie będzie odnosił się do dokumentu rejestracyjnego obywateli ZK wydawanych bezterminowo?

Powyższy zapis dotyczy zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE. Obywatele ZK otrzymują od 01.01.2021 zupełnie inny dokument, biometryczny, wydawany na okres 10 lat, podlegający wymianie po tym okresie.

Dodano: 25.01.2021

Cudzoziemiec będący beneficjentem Umowy Wystąpienia nie podlega przepisom ustawy o cudzoziemcach i w przypadku złożenia wniosku o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę otrzyma postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

Strony