FAQ

Dodano: 26.11.2019

Jeśli jesteś studentem studiów stacjonarnych i posiadasz ważną wizę bądź zezwolenie na pobyt czasowy, możesz pracować bez dodatkowych zezwoleń ALE jeśli jesteś studentem studiów stacjonarnych i wykonujesz pracę, możemy odmówić zezwolenia jeśli pojawią się wątpliwości, co do wiarygodności deklarowanego celu pobytu Polsce. Aby uniknąć takiej sytuacji, składając  wniosek o pobyt czasowy w Polsce zawsze podawaj główny cel pobytu w Polsce – jeśli to praca w czasie studiów jest głównym celem Twojego pobytu, powinieneś ubiegać się o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Dodano: 25.01.2021

cd. pyt.: według której z art.7 wynika, iż dotychczasowe zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 3 sierpnia 2026r. Czy zatem powyższy artykuł nie będzie odnosił się do dokumentu rejestracyjnego obywateli ZK wydawanych bezterminowo?

Powyższy zapis dotyczy zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE. Obywatele ZK otrzymują od 01.01.2021 zupełnie inny dokument, biometryczny, wydawany na okres 10 lat, podlegający wymianie po tym okresie.

Dodano: 25.01.2021

Cudzoziemiec będący beneficjentem Umowy Wystąpienia nie podlega przepisom ustawy o cudzoziemcach i w przypadku złożenia wniosku o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę otrzyma postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

Dodano: 15.01.2021

TAK. Wszystkie dokumenty pobytowe wydawane dla obywateli ZK w Polsce mają zastosowanie w całej UE. Na podstawie art. 39 Kodeksu Granicznego Schengen władze naszego kraju przekazały Komisji Europejskiej stosowne informację odnośnie dokumentów dla obywateli ZK i członków ich rodzin. Wykaz zostanie uzupełniony o listę dokumentów pobytowych wydawanych w związku z brexitem obywatelom Wielkiej Brytanii i członkom ich rodzin nie będących obywatelami UE. Aktualny wykaz znajduje się na stronie Komisji Europejskiej.

Dodano: 28.12.2022

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składany dla dziecka, dla którego została ustanowiona opieka przez sąd, musi być podpisany przez jego opiekuna prawnego.

Dodano: 28.12.2022

Tak, we wszystkich ważnych sprawach, które dotyczą dziecka, opiekun prawny powinien uzyskiwać zezwolenie sądu. Nabycie obywatelstwa polskiego należy do kategorii spraw ważnych, więc w odniesieniu do opiekuna prawnego małoletniego cudzoziemca przepisy zobowiązują do uzyskania szczególnego zezwolenia sądu na wystąpienie do Prezydenta RP o nadanie dziecku obywatelstwa polskiego.

Dodano: 28.12.2022

Tak, wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składany tylko dla dziecka musi być podpisany przez oboje rodziców.

Dodano: 28.12.2022

Nie, wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składany tylko dla dziecka jest podpisywany przez oboje rodziców jako jego przedstawicieli ustawowych. W takim przypadku nie ma potrzeby składania przez drugiego z rodziców osobnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na nadanie dziecku obywatelstwa polskiego.

Dodano: 28.12.2022

Od rozstrzygnięcia Prezydenta RP nie można złożyć odwołania. Można jednak ponowne złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Dodano: 28.12.2022

Postępowanie o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP i postępowanie o uznanie za obywatela polskiego przez wojewodę nie mogą toczyć się równocześnie. Kolizja tych postępowań jest rozstrzygana na korzyść nadania obywatelstwa polskiego, tj. postępowanie o nadanie obywatelstwa polskiego zawsze ma pierwszeństwo. Należy zatem wycofać za pośrednictwem wojewody swój wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego i dopiero później można wystąpić z wnioskiem o uznanie za obywatela polskiego.

Strony