Mój tata przesyła mi pieniądze przez kolegów, którzy przyjeżdżają do Polski, nie mam konta i co teraz?

Dodano: 28.11.2019

Powinieneś otworzyć konto i wpłacić gotówkę na rachunek bankowy. Dokumentami, które mogą potwierdzić posiadanie środków na utrzymanie przez studenta są czek podróżny, zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową, zaświadczenie o posiadaniu przez cudzoziemca lub osobę, na której utrzymaniu ten cudzoziemiec pozostaje, środków pieniężnych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego, zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków cudzoziemca lub osoby, na której utrzymaniu ten cudzoziemiec pozostaje.Pamiętaj, że należy okazać oryginały dokumentów, a w przypadku dokumentów w języku obcym – złożyć je wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Proponuję wybrać jedną z powyższych opcji, inaczej wniosek nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi