FAQ

Dodano: 15.01.2021

TAK. Wszystkie dokumenty pobytowe wydawane dla obywateli ZK w Polsce mają zastosowanie w całej UE. Na podstawie art. 39 Kodeksu Granicznego Schengen władze naszego kraju przekazały Komisji Europejskiej stosowne informację odnośnie dokumentów dla obywateli ZK i członków ich rodzin. Wykaz zostanie uzupełniony o listę dokumentów pobytowych wydawanych w związku z brexitem obywatelom Wielkiej Brytanii i członkom ich rodzin nie będących obywatelami UE. Aktualny wykaz znajduje się na stronie Komisji Europejskiej.

Dodano: 28.12.2022

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składany dla dziecka, dla którego została ustanowiona opieka przez sąd, musi być podpisany przez jego opiekuna prawnego.

Dodano: 28.12.2022

Tak, we wszystkich ważnych sprawach, które dotyczą dziecka, opiekun prawny powinien uzyskiwać zezwolenie sądu. Nabycie obywatelstwa polskiego należy do kategorii spraw ważnych, więc w odniesieniu do opiekuna prawnego małoletniego cudzoziemca przepisy zobowiązują do uzyskania szczególnego zezwolenia sądu na wystąpienie do Prezydenta RP o nadanie dziecku obywatelstwa polskiego.

Dodano: 28.12.2022

Tak, wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składany tylko dla dziecka musi być podpisany przez oboje rodziców.

Dodano: 28.12.2022

Nie, wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składany tylko dla dziecka jest podpisywany przez oboje rodziców jako jego przedstawicieli ustawowych. W takim przypadku nie ma potrzeby składania przez drugiego z rodziców osobnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na nadanie dziecku obywatelstwa polskiego.

Dodano: 28.12.2022

Od rozstrzygnięcia Prezydenta RP nie można złożyć odwołania. Można jednak ponowne złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Dodano: 28.12.2022

Postępowanie o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP i postępowanie o uznanie za obywatela polskiego przez wojewodę nie mogą toczyć się równocześnie. Kolizja tych postępowań jest rozstrzygana na korzyść nadania obywatelstwa polskiego, tj. postępowanie o nadanie obywatelstwa polskiego zawsze ma pierwszeństwo. Należy zatem wycofać za pośrednictwem wojewody swój wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego i dopiero później można wystąpić z wnioskiem o uznanie za obywatela polskiego.

Dodano: 28.12.2022

Prezydent RP zarządza sprawą nadania cudzoziemcowi obywatelstwa polskiego bez ograniczeń. Nie ograniczają go określone w przepisach wymogi proceduralne, a tym samym Prezydent nie ma żadnych ograniczeń co do terminu wydania rozstrzygnięcia w sprawie z zakresu obywatelstwa polskiego. W przypadku zakończenia postępowania właściwy miejscowo wojewoda doręczy wnioskodawcy postanowienie Prezydenta.

Dodano: 28.12.2022

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego jest przekazywany Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji albo bezpośrednio do Kancelarii Prezydenta RP wraz z opinią Wojewody Mazowieckiego i kompletem dokumentów. Opinia jest przygotowywana, jeżeli do wniosku załączono wszystkie wymagane dokumenty. Jeżeli wniosek zawiera braki formalne, to wzywa się do ich usunięcia w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku nieuzupełnienia braków po upływie tego terminu wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Dodano: 28.12.2022

Nie, przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego nie mają zastosowania w sprawach o nadanie obywatelstwa polskiego z wyjątkiem przepisów dotyczących doręczeń. Oznacza to, że w postępowaniu o nadanie obywatelstwa polskiego nie można wnosić skarg albo składać wniosków o przywrócenie terminu, wniosków o zawieszenie postępowania lub próśb o wyznaczenie dłuższego terminu do uzupełnienia wniosku.

Strony