Kodeks postępowania administracyjnego (nadanie obywatelstwa polskiego)

Ustawa, która reguluje zasady prowadzenia postępowań przed organami administracji publicznej w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji, reguluje także zasady postępowań w sprawach wydawania zaświadczeń oraz w sprawach skarg i wniosków. Przepisy Kodeksu nie mają jednak zastosowania w sprawach o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP (z wyjątkiem regulacji dotyczących doręczeń). Oznacza to, że w postępowaniu o nadanie obywatelstwa polskiego nie można wnosić ponagleń, skarg, odwołań albo składać wniosków o przywrócenie terminu.

Tematyka: 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi