FAQ

Dodano: 28.12.2022

Nie, dane zawarte w polskich odpisach aktów stanu cywilnego i karcie pobytu powinny być jednolite. W takim przypadku można załączyć oświadczenie, w którym wyjaśnia  się przyczyny rozbieżności, zwłaszcza że nie jest to różnica wynikająca z oczywistej omyłki lub z urzędowej zmiany danych.

Dodano: 28.12.2022

Tak, wszystkie dane zawarte w polskich aktach stanu cywilnego muszą być jednolite. Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z innymi aktami stanu cywilnego (o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby) podlega sprostowaniu.

Dodano: 28.12.2022

Wypełniając formularz wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego należy przedstawić szereg informacji, m.in. trzeba podać dane swojego małżonka. Należy przy tym przedstawić dokumenty potwierdzające dane i informacje podane we wniosku, w tym dokumenty stwierdzające aktualny stan cywilny oraz tożsamość i obywatelstwo małżonka. Przyjęto, że aktualny odpis aktu małżeństwa to taki, który nie jest starszy niż 3 miesiące, bo tylko wtedy potwierdza on okoliczność, która ma z niego wynikać, tj. pozostawanie w związku małżeńskim na dzień złożenia wniosku.

Dodano: 28.12.2022

Nie, w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego odpis aktu urodzenia wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego powinien zawierać imię/imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i nazwisko ojca oraz imię i - w miarę możliwości wpisania - nazwisko rodowe matki.

Dodano: 28.12.2022

Nie, odpisy aktów stanu cywilnego muszą być wydane przez polski Urząd Stanu Cywilnego na podstawie polskich ksiąg stanu cywilnego. Cudzoziemcy, którzy mają zagraniczne akty stanu cywilnego i chcą wystąpić o nadanie obywatelstwa polskiego, muszą przenieść do polskiego rejestru stanu cywilnego swoje zagraniczne akty stanu cywilnego w drodze transkrypcji (transkrypcja aktu to inaczej jego umiejscowienie).

Dodano: 28.12.2022

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego nie podlega opłacie skarbowej.

Dodano: 28.12.2022

Podpis urzędowo poświadczony to podpis pod wnioskiem, którego autentyczność nie budzi wątpliwości. Poświadczenia własnoręczności podpisu dokonuje polski notariusz.

Dodano: 28.12.2022

Nie, wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składa się osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym za pośrednictwem właściwego dla miejsca stałego zamieszkania wojewody lub – jeśli mieszka się na stałe poza granicami Polski – polskiego konsula.

Dodano: 28.12.2022

W przypadku trudności z zapisem przez Portal Cudzoziemca inPOL wniosek można złożyć w Biurze Podawczym Wydziału Spraw Cudzoziemców przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w Warszawie oraz w Punkcie Obsługi Klienta przy pl. Bankowym 3/5 (Kancelaria Ogólna Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie). Wniosek złożony w punkcie podawczym musi zawierać podpis urzędowo poświadczony.
Można również przesłać wniosek pocztą na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Spraw Cudzoziemców
Oddział Obywatelstwa i Repatriacji
ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa.

Wniosek wysyłany pocztą musi zawierać podpis urzędowo poświadczony.

Dodano: 28.12.2022

Wniosek można złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Oddziału Obywatelstwa i Repatriacji wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę poprzez Portal Cudzoziemca inPOL. Wniosek można złożyć także w Biurze Podawczym Wydziału Spraw Cudzoziemców przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w Warszawie oraz w Punkcie Obsługi Klienta przy pl. Bankowym 3/5 (Kancelaria Ogólna Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie). Wniosek złożony w punkcie podawczym musi zawierać podpis urzędowo poświadczony.
Można również przesłać wniosek pocztą na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Spraw Cudzoziemców
Oddział Obywatelstwa i Repatriacji
ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa.

Wniosek wysyłany pocztą musi zawierać podpis urzędowo poświadczony.

Strony