Oświadczenie o wyrażeniu zgody na nadanie dziecku obywatelstwa polskiego

Dzieckiem jest każda osoba, która nie ukończyła 18 roku życia. Nabycie obywatelstwa polskiego przez dziecko jest pochodną nabycia obywatelstwa polskiego przez jego rodziców bądź jednego z nich. Jeżeli jedno z rodziców występuje do Prezydenta RP o nadanie obywatelstwa polskiego, to dziecko, które pozostaje pod jego władzą rodzicielską, może wraz z tym rodzicem nabyć obywatelstwo polskie, ale pod warunkiem, że drugie z rodziców (o ile też przysługuje mu władza rodzicielska nad dzieckiem) złoży przed właściwym organem w odpowiedni sposób oświadczenie o wyrażeniu zgody na nadanie dziecku obywatelstwa polskiego. Jeżeli natomiast dziecko ukończyło 16 rok życia, to nadanie mu obywatelstwa polskiego może nastąpić za zgodą dziecka złożoną przed właściwym organem w drodze takiego oświadczenia.

Tematyka: 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi