Kiedy dziecko musi wyrazić zgodę na nadanie mu obywatelstwa polskiego? I jak może wyrazić tę zgodę?

Dodano: 28.12.2022

Dziecko musi wyrazić zgodę na nadanie mu obywatelstwa polskiego, jeżeli skończyło 16 lat. Oświadczenie dziecka przyjmuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania, tj. ten wojewoda, który wydał dziecku aktualną kartę pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE - jeżeli dziecko mieszka w Polsce albo polski konsul - jeżeli dziecko stale mieszka za granicą lub przebywa w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym bądź toczy się wobec niego postępowanie legalizacyjne. Oświadczenie dziecka, które ukończyło 16 lat można także złożyć korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym. Poświadczenia własnoręczności podpisu dokonuje polski notariusz. W tym przypadku tytuł pobytowy dziecka oraz miejsce jego zamieszkania w Polsce jest nieistotne.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi