Nadanie obywatelstwa polskiego

Kogo dotyczy wniosek?

Dotyczy osób, które chcą uzyskać obywatelstwo polskie w drodze nadania przez Prezydenta RP. 

Przed złożeniem wniosku zarejestruj się na portalu cudzoziemca inPOL i przeczytaj wskazówki dotyczące wypełnienia wniosku.

Warunki, które muszę spełnić

 • Prezydent RP nadaje obywatelstwo polskie lub odmawia jego nadania w formie postanowienia;
 • rozstrzygnięcia Prezydenta RP w sprawach o nadanie obywatelstwa polskiego mają charakter uznaniowy, nie wymagają uzasadnienia i nie podlegają zaskarżeniu;
 • w postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) za wyjątkiem przepisów dotyczących doręczeń korespondencji;
 • wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składasz osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym za pośrednictwem właściwego dla miejsca twojego stałego zamieszkania wojewody lub polskiego konsula;
 • jeśli przebywasz w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym możesz złożyć wniosek jedynie za pośrednictwem właściwego dla miejsca twojego zamieszkania -  polskiego konsula;
 • ważność twojej karty pobytu i paszportu nie powinna być krótsza niż 6 miesięcy w chwili złożenia wniosku. Przez cały okres rozpatrywania wniosku w Kancelarii Prezydenta RP powinieneś posiadać ważny paszport zagraniczny lub dokument podróży oraz ważną kartę pobytu;
 • dane zawarte w polskich aktach stanu cywilnego, karcie pobytu i paszporcie zagranicznym powinny być jednolite. Dane widniejące w polskich aktach stanu cywilnego muszą być jednolite;
 • dokumenty wydane w języku obcym składasz wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula;
 • jeśli nie posługujesz się językiem polskim w stopniu komunikatywnym, jesteś zobowiązany/a do stawiennictwa w celu złożenia wniosku wraz z polskim tłumaczem przysięgłym;
 • wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego tylko dla małoletniego dziecka musi być podpisany przez obu rodziców. Dziecko, które ukończyło 16 lat, musi wyrazić zgodę na nadanie mu obywatelstwa polskiego;
 • złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi;
 • jeśli posiadasz Kartę Polaka, jesteś zobowiązany/a do jej zwrotu w chwili odbioru dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego. Karta Polaka traci ważność z mocy prawa z dniem wydania dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego.

Jakie dokumenty muszę złożyć? 

Dokumenty załączone do wniosku składasz w oryginałach lub w postaci uwierzytelnionych kopii. Uwierzytelnienia kopii dokonuje polski notariusz lub polski konsul poza granicami RP. Pracownicy Oddziału Obywatelstwa i Repatriacji, a także ustanowiony przez ciebie jako pełnomocnik adwokat lub radca prawny nie posiadają uprawnień do uwierzytelnienia dokumentów.

Występując o nadanie obywatelstwa polskiego, składasz:

 • wniosek skierowany do Prezydenta RP, sporządzony czytelnie w języku polskim, na formularzu urzędowo określonym (1 szt.);
 • zdjęcie biometryczne (1 szt.);
 • odpis skrócony lub zupełny twojego aktu urodzenia wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego na podstawie polskich ksiąg stanu cywilnego, zawierający imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i nazwisko ojca oraz imię i – w miarę możliwości wpisania - nazwisko rodowe matki;
 • odpis skrócony lub zupełny twojego aktu małżeństwa - nie starszy niż 3 miesiące - wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego na podstawie polskich ksiąg stanu cywilnego, pod warunkiem że jesteś lub byłeś/aś w związku małżeńskim. Jeśli małżeństwo ustało na skutek rozwodu, to załączasz odpis aktu małżeństwa zawierający wzmiankę o rozwodzie; jeżeli zaś małżeństwo ustało wskutek śmierci współmałżonka, to przedstawiasz odpis aktu małżeństwa zawierający wzmiankę o tym fakcie;
 • stronę twojego ważnego paszportu zagranicznego z danymi osobowymi, dokumentu podróży lub dowodu osobistego potwierdzającego twoją tożsamość i obywatelstwo;
 • twoją ważną kartę pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE wydane przez Wojewodę Mazowieckiego. Jeśli legitymujesz się kartą pobytu lub zaświadczeniem o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE wydanymi przez innego Wojewodę, to przed złożeniem wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego koniecznie wymień je na kartę pobytu wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego lub wydane przez niego zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE;
 • decyzję zezwalającą na twój pobyt w Polsce;
 • uwierzytelnioną kopię strony ważnego paszportu zagranicznego twojego małżonka z danymi osobowymi, dokumentu podróży lub dowodu osobistego potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo małżonka;
 • pisemne oświadczenie twojego małżonka o wyrażeniu zgody na udostępnienie kopii ważnego dokumentu tożsamości małżonka na potrzeby postępowania w sprawie nadania tobie obywatelstwa polskiego;
 • dokumenty potwierdzające twoje aktualne źródła utrzymania, np. aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach, umowy o pracę, umowy zlecenie, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej itd.;
 • dokumenty potwierdzające twoje osiągnięcia zawodowe, np. stopnie i tytuły naukowe i zawodowe, prace twórcze, publicystykę, nagrody, wykonane projekty itd.;
 • dokumenty potwierdzające prowadzoną przez ciebie działalność polityczną i społeczną;
 • dokumenty twoich rodziców i dalszych wstępnych, pod warunkiem że posiadali/posiadają obywatelstwo polskie lub są/byli osobami narodowości polskiej;  
 • dokumenty świadczące o posiadaniu przez ciebie obywatelstwa polskiego w przeszłości, jego utracie oraz dacie nabycia obywatelstwa obcego;   
 • dodatkowe dokumenty, które chcesz załączyć do wniosku (np. listy polecające, opinie itp.).
Jeżeli we wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego podajesz określone dane i informacje, to zarazem musisz przedstawić dokumenty, które te dane i informacje potwierdzają. Nie ma jedynie obowiązku udokumentowania twojego adresu zamieszkania, informacji o znajomości języka polskiego oraz tego, czy ubiegałeś/aś się o nabycie obywatelstwa polskiego w przeszłości. Wypełniając wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego, posługujesz się tymi danymi osobowymi, które widnieją w odpisach aktów stanu cywilnego wydanych przez polski Urząd Stanu Cywilnego. Jeżeli dana część wniosku ciebie nie dotyczy, to w odpowiedzi wpisujesz wyrazy "nie dotyczy".

Jeżeli sprawujesz władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem, które chcesz objąć swoim wnioskiem, to dodatkowo załączasz:

1) Oświadczenie przyjmuje:

 • wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tego rodzica, tj. ten wojewoda, który wydał rodzicowi aktualną kartę pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE - jeżeli rodzic mieszka w Polsce,
 • polski konsul - jeżeli rodzic ten stale mieszka za granicą lub przebywa w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym bądź toczy się wobec niego postępowanie legalizacyjne.
  W przypadku gdy oświadczenie zostało złożone przed innym wojewodą lub konsulem we wniosku należy zamieścić tę informację. Rodzic składający oświadczenie osobiście w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie zawsze okazuje ważną kartę pobytu wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego lub wydane przez niego zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (paszport zagraniczny, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE), a uwierzytelnione kserokopie tych dokumentów załącza do akt sprawy.

2) Oświadczenie można także złożyć korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym. Poświadczenia własnoręczności podpisu dokonuje polski notariusz. W tym przypadku uprawniony do złożenia oświadczenie o wyrażeniu zgody na nadanie dziecku obywatelstwa polskiego jest ten drugi z rodziców, który legitymuje się pobytem długoterminowym lub pobytem krótkoterminowym, ale także ten, którego charakter pobytowy w Polsce jest nieunormowany.

 • Oświadczenie dziecka, które ukończyło 16 lat, o wyrażeniu zgody na nadanie mu obywatelstwa polskiego. 

1)    Oświadczenie przyjmuje:

 • wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, tj. ten wojewoda, który wydał dziecku aktualną kartę pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE - jeżeli dziecko mieszka w Polsce, 
 • polski konsul - jeżeli dziecko stale mieszka za granicą lub przebywa w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym bądź toczy się wobec niego postępowanie legalizacyjne.
  W przypadku gdy oświadczenie zostało złożone przed innym wojewodą lub konsulem we wniosku należy zamieścić tę informację.  Dziecko składające oświadczenie osobiście w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie zawsze okazuje ważną kartę pobytu wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego lub wydane przez niego zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (paszport zagraniczny, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE).

2)    Oświadczenie dziecka, które ukończyło 16 lat można także złożyć korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym. Poświadczenia własnoręczności podpisu dokonuje polski notariusz. W tym przypadku tytuł pobytowy dziecka oraz miejsce jego zamieszkania w Polsce pozostają bez wpływu na prawną skuteczność oświadczenia.

Jeżeli sprawujesz władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem, które posiada obywatelstwo polskie, to dodatkowo załączasz:

 • odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia dziecka;
 • stronę ważnego polskiego paszportu z danymi osobowymi dziecka lub dowód osobisty potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, pod warunkiem że ww. dokumenty zostały dla dziecka wydane.

Jeżeli sprawujesz władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem, które nie posiada obywatelstwa polskiego i nie chcesz objąć dziecka wnioskiem, to dodatkowo powinieneś załączyć:

 • odpis aktu urodzenia dziecka (w tym przypadku akt nie musi być wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego);
 • stronę ważnego paszportu zagranicznego dziecka z jego danymi osobowymi lub dowód osobisty bądź jakikolwiek inny dokument, który potwierdza tożsamość i obywatelstwo dziecka.
   

Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP wyłącznie małoletniemu dziecku

Przedstawiciele ustawowi, którzy sprawują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem i chcą wystąpić o nadanie obywatelstwa polskiego wyłącznie dla samego dziecka, składają:

•    wniosek skierowany do Prezydenta RP, sporządzony czytelnie w języku polskim, na formularzu urzędowo określonym i podpisany przez oboje rodziców (1 szt.);
•    zdjęcie biometryczne dziecka (1 szt.);
•    odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia dziecka wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego na podstawie polskich ksiąg stanu cywilnego, zawierający imiona i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia, imię i nazwisko ojca oraz imię i – w miarę możliwości wpisania -  nazwisko rodowe matki;
•    stronę ważnego paszportu zagranicznego dziecka z jego danymi osobowymi;
•    ważną kartę pobytu dziecka wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego;
•    decyzję zezwalającą dziecku na pobyt w Polsce;
•    strony ważnych paszportów lub dowodów osobistych rodziców dziecka z ich danymi osobowymi, potwierdzających ich tożsamość i obywatelstwo;
•    dodatkowe dokumenty dziecka, np. aktualne legitymacje szkolne, zaświadczenia ze szkoły o realizowaniu obowiązku szkolnego, świadectwa szkolne, opinie, dyplomy itp.;
•    dodatkowe dokumenty rodziców dziecka, które rodzice chcą załączyć do wniosku;
•    oświadczenie dziecka, które ukończyło 16 lat, o wyrażeniu zgody na nadanie mu obywatelstwa polskiego złożone osobiście w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym.

Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP małoletniemu dziecku, dla którego została ustanowiona opieka przez sąd

Jeżeli jesteś opiekunem prawnym małoletniego dziecka ustanowionym przez sąd i chcesz wystąpić o nadanie dziecku obywatelstwa polskiego, to wtedy załączasz:

•    wniosek skierowany do Prezydenta RP, sporządzony czytelnie w języku polskim, na formularzu urzędowo określonym (1 szt.);
•    orzeczenie sądu opiekuńczego o ustanowieniu opieki i powołaniu ciebie na opiekuna prawnego dziecka;
•    orzeczenie sądu opiekuńczego o wyrażeniu zgody na wystąpienie opiekuna prawnego do Prezydenta RP w sprawie nadania dziecku obywatelstwa polskiego;
•    zdjęcie biometryczne dziecka (1 szt.);
•    odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia dziecka wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego na podstawie polskich ksiąg stanu cywilnego, zawierający imiona i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia, imię i nazwisko ojca oraz imię i – w miarę możliwości wpisania -  nazwisko rodowe matki;
•    stronę ważnego paszportu zagranicznego dziecka z jego danymi osobowymi;
•    ważną kartę pobytu dziecka wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego;
•    decyzję zezwalającą dziecku na pobyt w Polsce;
•    stronę twojego ważnego paszportu z danymi osobowymi lub dowodu osobistego, potwierdzającego twoją tożsamość i obywatelstwo;
•    dodatkowe dokumenty dziecka, np. aktualne legitymacje szkolne, zaświadczenia ze szkoły o realizowaniu obowiązku szkolnego, świadectwa szkolne, opinie, dyplomy itp.;
•    twoje dodatkowe dokumenty, które chcesz załączyć do wniosku;
•    oświadczenie dziecka, które ukończyło 16 lat, o wyrażeniu zgody na nadanie mu obywatelstwa polskiego złożone osobiście w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym.

 

Gdzie złożyć wniosek?

W siedzibie Urzędu:
w Wydziale Spraw Cudzoziemców 
Oddział Obywatelstwa i Repatriacji 
ul. Marszałkowska 3/5, pokój A2, stanowisko nr 20, 
godziny przyjęć: poniedziałek: 10.00 - 17.30, wtorek - piątek: 8.00 -15.00 

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego możesz złożyć osobiście w Oddziale Obywatelstwa i Repatriacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę poprzez portal cudzoziemca. Do pokoju A2 trafisz, gdy wchodząc do Urzędu, przejdziesz korytarz znajdujący się po prawej stronie. Wchodzisz na najbliższą klatkę schodową i kierujesz się na I piętro.
 

W Biurze Podawczym:

ul. Marszałkowska 3/5, parter
godziny przyjęć: poniedziałek: 10.00 - 17.30, wtorek - piątek: 8.00 - 15.00.
Dokumenty składane w Biurze Podawczym nie są weryfikowane i nie są potwierdzane za zgodność z oryginałem.
Usługa dostępna po wcześniejszej rezerwacji terminu i godziny na portalu e-usługi.
Rezerwując wizytę akceptujesz jednocześnie regulamin zapisów.

W Punkcie Obsługi Klienta:
pl. Bankowy 3/5, wejście F (od al. Solidarności)
godziny przyjęć: poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Pocztą na adres:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Spraw Cudzoziemców
Oddział Obywatelstwa i Repatriacji
ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa.

W przypadku, gdy nie uzupełnisz braków formalnych twój wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania i postępowanie nie będzie prowadzone.

Jakie opłaty muszę wnieść?

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP nie podlega opłacie skarbowej.
17 PLN za pełnomocnictwo, jeżeli działasz przez pełnomocnika, a twoim pełnomocnikiem nie jest małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo. Stosunek pokrewieństwa powinny potwierdzać załączone do wniosku dokumenty. W postępowaniu o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP każdy pełnomocnik jest traktowany jako tzw. pełnomocnik do doręczeń.

Numer rachunku, na który wnosisz opłatę skarbową za pełnomocnictwo:
Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Opłać online

Jak długo będę czekać na decyzję?

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego jest przekazywany Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji  albo bezpośrednio do Kancelarii Prezydenta RP z opinią Wojewody Mazowieckiego i kompletem dokumentów.
Opinia jest przygotowywana wówczas, gdy do wniosku załączono wszystkie wymagane dokumenty. Jeżeli wniosek zawiera braki formalne lub nie dołączono do niego wszystkich dokumentów, Urząd wzywa do usunięcia tych braków w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wezwania. Po upływie tego terminu wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatkowe informacje

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 465 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzorów aktu nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego (Dz. U. z 2012 poz. 927).

Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

Tryb odwoławczy

Od rozstrzygnięcia Prezydenta RP nie można złożyć odwołania.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

FAQ

Jak mogę złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego?

Wniosek można złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Oddziału Obywatelstwa i Repatriacji wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę poprzez Portal Cudzoziemca inPOL. Wniosek można złożyć także w Biurze Podawczym...

czytaj całą odpowiedź...

Nie mogę zapisać się przez Portal Cudzoziemca inPOL, aby złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego. Co mam zrobić?

W przypadku trudności z zapisem przez Portal Cudzoziemca inPOL wniosek można złożyć w Biurze Podawczym Wydziału Spraw Cudzoziemców przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w Warszawie oraz w Punkcie Obsługi Klienta przy pl. Bankowym 3/5 (Kancelaria Ogólna...

czytaj całą odpowiedź...

Czy mogę wysłać wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego bezpośrednio do Kancelarii Prezydenta RP?

Nie, wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składa się osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym za pośrednictwem właściwego dla miejsca stałego zamieszkania wojewody lub –...

czytaj całą odpowiedź...

Co to znaczy, że wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego, który chcę wysłać pocztą, musi zawierać podpis urzędowo poświadczony?

Podpis urzędowo poświadczony to podpis pod wnioskiem, którego autentyczność nie budzi wątpliwości. Poświadczenia własnoręczności podpisu dokonuje polski...

czytaj całą odpowiedź...

Ile wynosi opłata skarbowa za nadanie obywatelstwa polskiego?

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego nie podlega opłacie skarbowej.