Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Kiedy złożyć wniosek?

Złóż wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE  osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski.

Wniosek możesz złożyć po co najmniej 5-letnim pobycie w Polsce.

Nie każdy pobyt jest wliczany do 5-letniego okresu i nie każdy pobyt jest wliczany w całości. Dowiedz się więcej.

Jeżeli złożysz wniosek w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

Przed złożeniem wniosku zarejestruj się na portalu cudzoziemca inPOL przeczytaj wskazówki dotyczące wypełnienia wniosku.

Gdzie złożyć wniosek?

Prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek złóż osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Warszawie. 

Wnioski o pobyt rezydenta długoterminowego UE przyjmowane są wyłącznie w jednej lokalizacji w Warszawie:

          ul. Krucza 5/11, wejście "E" kolejka S

Wizytę możesz umówić jedynie po wypełnieniu wniosku na portalu cudzoziemca inPOL.

Wolne terminy są udostępniane każdego dnia, więc jeśli dziś nie ma już dostępnych miejsc, spróbuj jutro. Warto złożyć kompletnie wypełniony wniosek osobiście, ponieważ znacznie usprawni to procedurę legalizacji twojego pobytu. Jeżeli nie będziesz miał takiej możliwości prześlij kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek w wersji papierowej pocztą

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej. Jeżeli złożysz wniosek pocztą, będziesz musiał oczekiwać na wezwanie Urzędu, a proces legalizacji pobytu znacznie się wydłuży. Następnie po otrzymaniu wezwania, będziesz zobowiązany stawić się osobiście we wskazanym terminie, w celu m.in. złożenia odcisków palców. Wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu.

Podczas wizyty możesz złożyć również inne wymagane dokumenty.

Dowiedz się, jak złożyć odciski linii papilarnych

Jakie dokumenty złożyć?

Dokumenty potrzebne do wszczęcia postępowania (tzw. wymogi formalne):

OPŁAĆ ONLINE

Dokonanie wyżej wskazanych czynności w terminie, przy zachowaniu warunku złożenia wniosku w czasie legalnego pobytu, umożliwi umieszczenie w twoim paszporcie stempla potwierdzającego złożenie wniosku.

W przypadku, gdy nie uzupełnisz braków formalnych twój wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania i postępowanie nie będzie prowadzone.
Natomiast w sytuacji usunięcia braków formalnych po upływie wyznaczonego terminu, a przed wystosowaniem przez organ zawiadomienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania, za datę złożenia wniosku należy uznać dzień uzupełnienia wszystkich braków formalnych wniosku. W powyższej sytuacji, nie ma możliwości umieszczenia w paszporcie  stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

 • dokumenty  potwierdzające znajomość języka polskiego, np. certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B1 albo świadectwo ukończenia szkoły w Polsce (np. szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, technikum) bądź dyplom licencjacki/magisterski wraz z suplementem, z którego wynika, że językiem wykładowym zajęć był język polski) bądź świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim. Jakiekolwiek certyfikaty i zaświadczenia wydane przez inne instytucje nie są akceptowane;
 • oświadczenie złożone z powołaniem się na treść artykułu 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950, z późn. zm.) o ilości osób pozostających na twoim utrzymaniu obecnie oraz w ciągu ostatnich trzech lat;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie  aktualnie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie oraz członków rodziny pozostających na twoim utrzymaniu np. aktualna umowa o pracę/ zlecenia/ o dzieło lub inna podstawa pobierania wynagrodzenia wraz z dokumentami uprawniającymi do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie oraz członków rodziny pozostających na twoim utrzymaniu w ciągu ostatnich trzech lat, np. umowy o pracę/ zlecenia/ o dzieło lub inne podstawy pobierania wynagrodzenia wraz z dokumentami uprawniającymi do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT 11 lub PIT 11A), zeznania podatkowe (PIT 37 lub PIT 40) wraz z potwierdzeniem nadania do właściwego urzędu skarbowego (oryginały do wglądu) lub zaświadczenia z urzędu skarbowego o osiągniętych dochodach zawierające wysokość przychodu, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatku;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np. aktualnej deklaracji ZUS RCA wraz z potwierdzeniem wysłania dokumentu do ZUS lub polisy ubezpieczeniowej z potwierdzeniem uiszczenia ostatniej składki; 
 • zaświadczenie z ZUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie społeczne za okres ostatnich trzech lat zawierające informację, kto jest płatnikiem składek, jaka jest miesięczna podstawa składek, czy opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne, o okresach przebywania na urlopie bezpłatnym lub zwolnieniu lekarskim wraz z informacją o miesięcznej wysokości pobieranego zasiłku chorobowego;
 • dokumenty potwierdzające twój 5-letni legalny i nieprzerwany pobyt na terytorium Polski (tj. kserokopia poprzedniego paszportu zawierającego wizy wraz z oryginałem do wglądu);
 • jeśli wygasa w trakcie postępowania tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego ważny na dzień wydawania decyzji, np. umowa najmu, umowa użyczenia wraz z aktami stanu cywilnego potwierdzającymi pokrewieństwo /Informuję, że zgodnie z art. 219 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, za tytuł prawny nie uznaje się umowy użyczenia lokalu, chyba, że użyczającym jest zstępny, wstępny, małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwo cudzoziemca;
 • w przypadku, gdy jednorazowy pobyt poza terytorium Polski trwał dłużej niż 6 miesięcy, a wszystkie pobyty przekroczyły łącznie 10 miesięcy – dokumenty potwierdzające, że Twój pobyt na terytorium Polski był nieprzerwany lub dokumenty stwierdzające przyczyny wystąpienia przerw w pobycie

 

W trakcie postępowania możesz zostać poproszony o dołączenie dodatkowych dokumentów np. potwierdzających nieprzerwany pobyt w Polsce lub innych dokumentów, niż wskazane powyżej, dotyczących stabilnego i regularnego dochodu. Przed złożeniem wniosku nie możemy podać dokładnej, jednakowej dla wszystkich listy dokumentów potwierdzających spełnienie tych wymogów. Dokumenty te zależą od rodzaju pracy jaką wykonujesz i historii Twojego zatrudnienia, dlatego dopiero rozpatrując Twój wniosek, będziemy mogli poprosić Cię o dodatkową dokumentację potwierdzającą spełnienie przesłanek do udzielenia zezwolenia. 

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Co powinienem wiedzieć?

Czy mogę pracować?

Po uzyskaniu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE możesz wykonywać pracę w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. W karcie pobytu, wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego, zamieszczana jest adnotacja "dostęp do rynku pracy".

Dostałem decyzję - jak otrzymać kartę pobytu?

Kartę pobytu wydajemy po uzyskaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu zezwolenia.

Oczekuj na wiadomość SMS z terminem odbioru decyzji i karty. Pamiętaj, aby informować Urząd o każdej zmianie miejsca zamieszkania oraz numeru kontaktowego.

W przypadku, gdy nie będziesz mógł stawić się po odbiór karty w wyznaczonym terminie, zgłoś ten fakt poprzez formularz kontaktowy który znajduje się tutaj.

Godziny przyjęć klientów: poniedziałek w godz. 10:00-17:30, wtorek - piątek godz. 8:00-15:00

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

FAQ

Przebywam w Polsce od 10 lat na podstawie zezwoleń na pobyt czasowy z uwagi na pracę, ale rok temu przez 4 miesiące byłam bez pracy – czy mogę starać się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE w Polsce?

Tak, możesz się starać o pobyt rezydenta długoterminowego. Sprawdzimy, czy twój średni dochód za zeszły rok przeliczony na 12 miesięcy nie był niższy niż wymagany dochód w danym okresie. Przed 1.01.2022 r. był to dochód w wysokości 528 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie i 701 zł netto dla...

czytaj całą odpowiedź...

Co oznacza pojęcie „tytuł prawny do lokalu” i czy dokument ten jest niezbędny do wszczęcia postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Posiadałem zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce przez ostatnie 5 lat z uwagi na trwające studia – czy mogę otrzymać już zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Jeżeli teraz przebywasz w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na studia i złożysz wniosek na pobyt rezydenta długoterminowego UE, to postępowanie nie zostanie wszczęte.

Pamiętaj też, że w przyszłości okres pobytu w Polsce ze względu na studia będzie liczony tylko w...

czytaj całą odpowiedź...

Czy okres nauki na studiach niestacjonarnych w Polsce jest liczony do pobytu rezydenta długoterminowego w połowie wymiaru tak samo jak okres studiów stacjonarnych?

Nie, tego okresu nie wlicza się do 5-letniego okresu pobytu na terytorium Polski.

W okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku przebywałem poza Polską dłużej niż dopuszczalna przerwa, czy mimo to mogę otrzymać zezwolenie na pobyt rezydenta?

Jeśli udokumentujesz, że Twoje pobyty poza Polską były związane z:

 • wykonywaniem obowiązków zawodowych dla polskiego pracodawcy (delegacje) lub towarzyszeniem małżonkowi lub rodzicowi w tych wyjazdach, lub
 • szczególną sytuacją osobistą wymagającą wyjazdu poza terytorium...
czytaj całą odpowiedź...