Opłaty

Stawki opłat związanych z załatwianiem spraw cudzoziemców i dane do płatności
Czynność Stawka opłaty skarbowej Opłać online Dane do płatności
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 440 zł Opłać online

Centrum Obsługi Podatnika
Urzędu Miasta Stołecznego
Warszawy
ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
Rachunek:
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji 440 zł Opłać online
Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa i w celu korzystania z mobilności długoterminowej 440 zł Opłać online
Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową 170 zł Opłać online
Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu cudzoziemca na terytorium RP jeżeli przebywa na tym terytorium:    

1. jest obowiązany do osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej.

85 zł Opłać online

2. obecności cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga jego wyjątkowa sytuacja osobista.

340 zł Opłać online

3. obecności cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga interes Rzeczypospolitej Polskiej.

85 zł Opłać online
Zezwolenie na pobyt czasowy (pozostałe przypadki) 340 zł Opłać online
Zezwolenie na pobyt stały 640 zł Opłać online
Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE 640 zł Opłać online
Przedłużenie wizy krajowej 406 zł Opłać online
Wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń 27 zł Opłać online
Duplikat decyzji 5 zł za każdą rozpoczętą stronę  
Zmiana zezwolenia na pobyt i pracę 220 zł Opłać online
Decyzja – udzielenie świadczenia pieniężnego dla posiadacza Karty Polaka 10 zł Opłać online
Wydanie zaświadczenia 17 zł Opłać online
Przedłużenie wizy Schengen (wpłaty należy dokonać w PLN w przeliczeniu równowartości EUR na PLN się według średniego kursu ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny dla tej waluty w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o przedłużenie wizy) 30 €  
Karta pobytu - stawka obowiązująca dla wniosków złożonych do 29.07.2022 r. 
Czynność Stawka opłaty skarbowej Opłać online Dane do płatności
Wydanie lub wymiana karty pobytu 50 zł Opłać online

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Biuro Finansów Urzędu
Pl. Bankowy 3/5
NBP O/O Warszawa
Rachunek:
83 1010 1010 0137 1022 3100 0000

Wydanie lub wymiana karty pobytu dla małoletnich, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu nie ukończyli 16 lat/uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów 25 zł Opłać online
Karta pobytu - stawka obowiązująca dla wniosków złożonych od 29.07.2022 r. 
Czynność Stawka opłaty skarbowej Opłać online Dane do płatności
Wydanie lub wymiana karty pobytu 100 zł Opłać online

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Biuro Finansów Urzędu
Pl. Bankowy 3/5
NBP O/O Warszawa
Rachunek:
83 1010 1010 0137 1022 3100 0000

Wydanie lub wymiana karty pobytu dla małoletnich, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu nie ukończyli 16 lat/uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów 50 zł Opłać online
Wymiana karty pobytu w przypadku zawinionej utraty lub zniszczenia 200 zł Opłać online
Wymiana karty pobytu w przypadku ponownej zawinionej utraty lub zniszczenia 300 zł Opłać online
Dokumenty dla cudzoziemców 
Czynność Stawka opłaty skarbowej Opłać online Dane do płatności
Wydanie lub wymiana polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca 350 zł Opłać online

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Biuro Finansów Urzędu
Pl. Bankowy 3/5
NBP O/O Warszawa
Rachunek:
83 1010 1010 0137 1022 3100 0000

Wydanie lub wymiana polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca dla małoletnich, którzy w dniu złożenia wniosku nie ukończyli 16 lat/uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów 175 zł Opłać online
Wydanie lub wymiana polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca 100 zł Opłać online
Wydanie lub wymiana tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca 50 zł Opłać online
Wydanie lub wymiana tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca dla małoletnich, którzy w dniu złożenia wniosku nie ukończyli 16 lat/uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów 25 zł Opłać online
Wydanie lub wymiana polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca dla małoletnich, którzy w dniu złożenia wniosku nie ukończyli 16 lat/uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów 50 zł Opłać online
Wymiana polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca w przypadku zawinionej utraty lub zniszczenia 700 zł Opłać online
Wymiana polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca w przypadku zawinionej utraty lub zniszczenia 200 zł Opłać online
Wymiana polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca w przypadku ponownej zawinionej utraty lub zniszczenia 1050 zł Opłać online
Wymiana polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca w przypadku ponownej zawinionej utraty lub zniszczenia 300 zł Opłać online
Pełnomocnictwa
Czynność Stawka opłaty skarbowej Opłać online Dane do płatności
Pełnomocnictwo 17 zł Opłać online

Centrum Obsługi Podatnika
Urzędu Miasta Stołecznego
Warszawy
ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
Rachunek:
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Obywatelstwo polskie
Czynność Stawka opłaty skarbowej Opłać online Dane do płatności
Uznanie za obywatela polskiego 219 zł Opłać online

Centrum Obsługi Podatnika
Urzędu Miasta Stołecznego
Warszawy
ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
Rachunek:
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
Osoby wnoszące opłatę skarbową za granicą
powinny posłużyć się dodatkowym zapisem:
SWIFT CODE: CITIPLPX
IBAN: IBAN(spacja) 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego 58 zł Opłać online

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi